Дисертація

Нешко Світлана Ігорівна

УДК 81’366 = 111

АФІКСАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНОТАЦІЇ

В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Спеціальність 10.02.04 – германські мови

Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Науковий керівник

Говердовський Владислав Іванович,

доктор філологічних наук, професор

Харків — 2002

ЗМІСТ

 СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………………………..     4

 ВСТУП…………………………………………………………………………………………………….     5

 РОЗДІЛ І ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ КОНОТАЦІЇ У ЛІНГВІСТИЦІ………….   12

1.1. Конотативні теорії зарубіжних та вітчизняних лінгвістів …………………….   12

       1.1.1. Група ситуативно-психологічних конотацій……………………………….   17

       1.1.2. Група соціально-лінгвістичних конотацій………………………………….    21

       1.1.3. Група мовних конотацій……………………………………………………………     24

       1.1.4. Група локальних конотацій……………………………………………………….    29

       1.1.5. Група культурологічних конотацій…………………………………………….    30

1.2. Стилістичні ознаки й конотація лексичних одиниць…………………………….   32

       1.2.1. Конотації книжного стилю…………………………………………………………   36

       1.2.2. Конотації розмовного стилю………………………………………………………   42

1.3. Конотативні та денотативні ознаки лексичних одиниць……………………….   48

Висновки…………………………………………………………………………………………………..   54

 РОЗДІЛ 2. ЕВРИСТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЯВЛЕННЯ КОНОТАЦІЇ

ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ…………………………………………………………………………   56

2.1. Зіставлення членів синонімічного ряду……………………………………………….   56

       2.1.1. Зіставлення слів…………………………………………………………………………   56

       2.1.2. Афіксальні синонімічні ряди………………………………………………………   61

2.2. Зіставлення міжмовних синонімів…………………………………………   66

       2.2.1. Зіставлення основ……………………………………………………………………….   66

       2.2.2. Афіксальні міжмовні синонімічні ряди……………………………………….   71

2.3. Конотація основи і конотація афікса…………………………………………………….  76

Висновки…………………………………………………………………………………………………..   86

РОЗДІЛ 3. АФІКСАЛЬНА КОНОТАЦІЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

 АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК СИСТЕМА……………………………………………………..   90

3.1. Конотації афіксів мовленнєвого типу………………………………………   92

3.1.1. Конотативно-іронічні афікси……………………………………………………..   92

        3.1.2. Конотативно-меліоративні афікси……………………………………………..   97

        3.1.3. Конотативно-пейоративні афікси…………………………………………….   103

        3.1.4. Конотативно-посилюючі афікси………………………………………………   120

        3.1.5. Конотативно-жаргоністичні афікси………………………………………….   125

        3.1.6. Конотативно-розмовні афікси………………………………………………….   130

3.2. Афіксальні конотації мовного типу………………………………………   136

        3.1.1. Конотативно-книжні афікси…………………………………………………….   136

        3.2.2. Конотативно-неологічні афікси………………………………………………..   152

        3.2.3. Конотативно-архаїчні афікси……………………………………………………   153

       3.2.4. Конотативно-термінологічні афікси………………………………………….   156

       3.2.5. Конотативно-діалектні афікси…………………………………………………..   162

Висновки…………………………………………………………………………………………………   163

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….   166

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………………   172

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………   189

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ…………………………..   191

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

КМе – конотація меліоративності

КАр – конотація архаїчності

КРо – конотація розмовності

ККн – конотація книжності

КТе – конотація термінологічності

КЕв – конотація евфемістичності

КЗа – конотація запозиченості

КПе – конотація пейоративності

CCEG – Collins Cobuild English Dictionary

OAL – Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English

EL&C – Dictionary of English Language & Culture

FMEU – Fowler’s Modern English Usage

Ø – конотативно нейтральне за значенням

ВСТУП

     На сучасному етапі розвитку морфологічних учень зросла важливість теоретичного осмислення проблеми граматичного, лексичного значення та співзначень афіксів, які впливають на конотацію лексичних одиниць, що зумовлене загальною орієнтацією лінгвістики на інтегральне, всебічне вивчення слова. Вирішення цієї задачі неможливе без досліджень слова у поєднанні його денотативного та конотативного аспектів. Саме конотація як складний динамічний феномен мови й мовлення дозволяє визначити всю сукупність співзначень слова.

     Конотативне значення афікса розглядається як у складі лексичної одиниці, так і як окремий елемент, що потенційно має вплив на виникнення співзначень у кореневих основ.

     Даний підхід сформувався у результаті досліджень комплексного співзначення слова, в якому присутні чотири основні конотативні компоненти: емоційно-оцінний, мовний, історико-мовний та історико-культурний.

  Роботи В.І. Говердовського [53-60], І.В. Арнольд [11, 13], М.Г. Комлєва [96], Ю.Д. Апресяна [8; 9], Н.Д. Арутюнової [16, 17], В.М. Телії [136-138],     В.І. Шаховського [150-153] та зарубіжних учених Л. Блумфільда [29],                Р. Ромметвейт [128], G. Leech [182], F. Palmer [187], S. Potter [189], P. Newmark [185] присвячено розгляду питань конотації як засобу вираження думки.

Значний вклад у вивчення конотації афіксів англійської мови внесено вченими Ю.О. Жлуктенко, П.В. Березинським, І.І. Борисенко [71], І.В. Арнольд [12], Р.Г. Зятківською [84], П.М. Каращуком [88; 89], V. Adams [158], D. Crystal [171], E. Gowers [175], A. Cutler [169], J. Windsor [197], серед яких О. Єсперсен [178] описує афіксальну систему англійської мови з детальним дослідженням денотативного значення, можливих співзначень та стилістичного забарвлення.

     Конотативний підхід дозволяє розглядати афікс не тільки як звичайний словотворчий засіб, що зумовлює лише граматичні зміни. Афікс має вплив на конотативне значення слова, яке є кінцевим показником вираження емоцій та оцінок. Це стало новим етапом у дослідженні словотворчих елементів, що є складовою аналізу конотативного значення лексичних одиниць.

     Окремий напрямок складають дослідження афіксів-неологізмів, зокрема, словотворчий аналіз лексичних новоутворень та вивчення емотивно-експресивного компоненту значень неологізмів (Ю.А. Зацний [77],               С.М. Єнікєєва [66; 67], О.М. Ботничук [32], В.М. Глухих [51], В.І. Заботкіна [72-74]).

     Незважаючи на значні досягнення у вивченні конотативного аспекту афіксального словотвору, багато проблем ще залишаються не дослідженими. Практично відсутні роботи, в котрих були б цілеспрямовано досліджені конотативні значення афіксів, що обумовило вибір теми нашого дослідження. Науковим завданням є досягти загального розуміння афіксів, як одну зі складових формування конотативного значення та виведення системи.

Актуальність роботи визначається зростаючим інтересом до об’єкта дослідження – додаткових значень, що супроводжують денотацію лексичних одиниць; петребою поглибленого вивчення впливу афіксів на конотацію повідомлення, що дозволяє розглядати конотативно забарвлені одиниці як засіб вираження думки.

Крім того, актуальність дослідження обумовлена важливістю системного підходу у дослідженні конотативної афіксальної картини англійської мови. Зокрема, виникає необхідність проведення аналізу додаткових значень афіксів та їх впливу на конотацію основи, що становить наукове завдання дослідження.

Зв’язок роботи з науковими темами. Робота пов’язана з науковою темою кафедри іноземних мов Харківської державної академії залізничного транспорту “Системне  та стилістичне дослідження лексики, термінології та фразеології германських і слов’янських мов” (затверджена на засіданні Вченої Ради Харківської державної академії залізничного транспорту, протокол №2 від 24.11.98).

Метою дослідження є конотативний аналіз афіксів сучасної англійської мови та їх розподіл на конотативні групи, відповідно до впливу на асоціативні співзначення, що набувають кореневі основи. Мета роботи потребує вирішення конкретних завдань:

 • уточнити сутність та роль відокремленого дослідження конотативних значень в афіксальній системі англійської мови та доповнити її денотативні характеристики конотативними властивостями;
 • дослідити конотативно-стилістичне забарвлення афіксів та його вплив на декодування окремих слів та повідомлення у цілому;
 • вивчити механізм афіксального словотвору як складову частину дослідження конотації лексичного фонду та типологізувати конотативні афікси у відповідності до різностороннього змісту конотації;
 • систематизувати синонімічні афіксальні ряди та встановити конотативні відмінності міжмовних афіксальних рядів для виявлення конотативного змісту;

проаналізувати конотативні відмінності основ у міжмовному порівнянні, для уточнення можливостей передачі конотативних співзначень та виявити етноспецифічну сутність феномену конотації в афіксальних системах англійської та німецької мов;

Матеріалом нашого дослідження стали 4500 конотативно забарвлених слів, у яких афікси сприяли виникненню співзначень. Джерелом фактичного матеріалу, а також прикладів, що ілюструють функціонування конотативних словотворчих елементів у мові і мовленні, слугують словники та граматичні довідники, англомовні періодичні видання 80-90-х років та художня література. Конотативні співзначення афіксів підтверджувалось консультантами: головними редакторами Оксфордського словника Graeme Diamond та Margot Charlton, редакторами “Oxford Word and Language Service” професором Сюзанною Кремер та Juliet Field, професором Robert Beard, керівником “Bucknell Russian and Linguistic Programs”, редактором електронних видань WWW Michael Quinion, редактором Holt Associates у Бостоні DonnaRichoux, керівником мовного центру університету Ерлаген-Нюрнберг доктором філологічних наук, професором Г. Коллером.

Об’єктом даного дослідження є 112 конотативно забарвленних словотворчих елементів.

Предметом є значення лексичних одиниць як  додаткового засобу емотивно-експресивного вираження думки.

Методологічною основою дисертаційного дослідження є системний підхід до вивчення мови, при якому комплексно розглядається мовна та мовленнєва реалізація афіксів, кожний з яких має комунікативну спрямованність, що досягається шляхом добору відповідних засобів для створення додаткових значень, які супроводжують повідомлення.

     Методи дослідження поєднують елементи лінгвістичного та психолінгвістичного аналізів. Для встановлення конотативного значення використовується метод компонентного аналізу слова, а також опитування англомовних інформантів. Вивчення афіксів здійснювалося шляхом проведення переважно синхронічного аналізу, а дослідження конотації архаїчності базується на діахронічному аналізі дериватів. Порівняння конотативних відмінностей основ у німецькій та англійській мовах зумовило залучення елементів методів контрастивної лінгвістики.

     Наукова новизна проведеного дослідження полягає в тому, що вперше здійснюється системне дослідження конотативного значення афіксів англійської мови, висвітлюється механізм формування нових співзначень кореневих основ, та вплив конотативного співзначення на денотативне значення слова; визначаються причини вживання конотативно забарвленних афіксів та їх вплив на розвиток і формування словникового складу англійської мови, а також уточнюються експресивно-оцінні характеристики мовного матеріалу. Новим є конотативний аналіз словотворчих елементів мови, що включив їх комплексний розгляд із подальшою розбивкою на дві основні групи: мовленнєвого та мовного типу афіксів. Уперше на матеріалі афіксів описано конотативні синонімічні ряди та визначено міжмовні відмінності англійської та німецької мов.

Одержані результати можуть бути узагальнені у наступних положеннях, що виносяться на захист:

 1. Конотативні значення лексичних одиниць – це асоціативні, емоційно-експресивні, стилістичні додаткові співзначення, які серед різних мовців набувають відмінних відтінків і які є складовою частиною правильного декодування лексичної одиниці.
 2. Конотації є комплексними емоційно-оцінними стилістично забарвленими утвореннями в системі морфології (у системі афіксів) англійської мови, зокрема, афікси впливають на виникнення стилістичного розшарування лексики.
 3. В основі словотвору з конотативним компонентом лежить бажання вираження експресивного стану мовця в реальному мовленнєвому акті. Вживання афіксів у даному випадку не є показником лише граматичних змін, а також і емотивного стану мовця, що впливає на вибір лексичної одиниці у мовленнєвій ситуації.
 4. Синонімічні ряди є системами, що складаються з афіксів із близьким денотатом, та потенційно мають властивість взаємозаміщення у межах одного синонімічного ряду. У складі синонімічного ряду спостерігаються семантичні та стилістичні відмінності, а також різні конотації.
 5. Етноспецифічна сутність міжмовних синонімічних конотативно забарвлених афіксів відображає їх вплив на денотацію і конотацію кореневої основи, що є головною причиною вибору слова у мовленні. Конотативні відмінності у системах двох германських мов здатні демонструвати картину лексики й афіксів окремої мови.

Теоретичне значення роботи полягає у представленні конотативної афіксальної картини сучасного мовлення; у визначенні ролі конотативних афіксів у формуванні словникового складу на засадах системного підходу до аналізу матеріалу. У даному дослідженні проведено конотативний аналіз словотворчих елементів та розглянуто їх властивість впливати на зміст лексичних одиниць, а в кінцевому результаті надавати експресивного колориту повідомленню. Результати дослідження є внеском у подальшу розробку проблеми вибору емотивно-експресивних елементів як засобу вираження думки.

     Практична цінність даного дослідження передбачає можливість використання його результатів та висновків у практиці викладання англійської мови, в теоретичних курсах лексикології, стилістики, перекладу, у спецкурсах із словотвору і у подальших наукових дослідженнях студентів та аспірантів. Представлений у роботі мовний матеріал може знайти застосування при укладанні навчальних посібників та методичних рекомендацій, зокрема, довідників лексикографічного характеру. .

Особистий внесок здобувача полягає у виявленні конотативно забарвлених афіксів, розгляді їх як конотем в англійськії мові, вивченні їх впливу на конотації основ лексичних одиниць  та у системному опису афіксі англійської мови. Автору належить ідея порівняння синонімічних рядів англійської та німецької мов для виявлення відмінностей додаткових співзначень, що супроводжують лексичні одиниці.

Апробація дослідження. Основні положення та висновки були представлені та обговорені на підсумкових науково-теоретичних конференціях професорсько-викладацького складу Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна 2000-2001 років, на засіданнях кафедри іноземних мов Харківської державної академії залізничного транспорту; на першій науково-методичній конференції “Методологічні проблеми перекладу на сучасному етапі”, Сумський державний університет (Суми, СумДУ 1999 р.); на другій міжнародній конференції Українського товариства досліджень англійської мови “Прагматика у межах та поза межами”, Харківський національний університет (Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна 2001р.).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені у 5 публікаціях автора, з них 3 статті,  надрукованих у провідних фахових збірниках наукових праць України (1999-2002), а також у 2х тезах  виступів на зазначених вище наукових конференціях (1999-2001).

РОЗДІЛ 2

 1. ЕВРИСТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЯВЛЕННЯ КОНОТАЦІЇ
ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

     2.1. Зіставлення членів синонімічного ряду

     2.1.1. Зіставлення слів. У лінгвістичній літературі останніх років відведено місце для дослідження синонімів. Тематика вивчення широка. Денотативне дослідження синонімів представлено у роботах Hayakawa, S I & Fletcher [176], В.Г.Вілюман [37]. Даний підхід базується на виявленні слів за ознаками їх поєднання, у схожості та розбіжності у їх значеннях та функціях. Один із напрямків присвячено емоційно-експресивному дослідженню синонімів. Назвемо роботи відомих авторів І.А. Стерніна [135], Є.М.Вольф [45], І.І. Туранського [141], В.І. Шаховського [152; 153], Л.Б. Алефіренко [4],        Н.Г. Іщенко [86; 87]. У даних роботах порушується питання емотивно-експресивного компонента значення слова, який у кінцевому результаті впливає на вибір із синонімічного ряду як засобу вираження думки у реальному мовленнєвому акті.

     Наш підхід у дослідженні синонімів передбачає виділення групи слів, що належать до однієї частини мови, які мають близьке лексичне значення і відносяться до одного денотата. Синоніми відрізняються між собою тим, що називаючи один і той же денотат, здатні викликати різні конотативні асоціації.

У номінативному інвентарі існують слова, здатні за характером свого значення нести не тільки понятійну інформацію, а й передавати емоційний стан суб’єкта мовлення, це сприяє вибору еквівалента думки серед синонімів [131: 10].

     Стилістичний вибір мовленнєвих засобів пов’язується з їх конотативним значенням. Синонімічна ситуація слугує ілюстрацією співставлення/протиставлення слів, що є кінцевим результатом вираження думки [40: 152]. Оскільки в тексті синоніми виконують не тільки семантичну функцію, а й стилістичну, то у мові існують денотативно схожі слова, що мають різні змістові та стилістичні відтінки.

     Вираження інтенсивності повідомлення досліджується на всіх рівнях мови – від фонеми до складного синтаксичного цілого, що є кількісним показником експресивності [141].

     Одна з фундаментальних робіт дослідження синонімічного ряду як показника конотативної спрямованості висловлювання представлена у вигляді англо-російського словника синонімів Ю.Д. Апресяна. Ми схиляємось до думки, представленої автором, що синоніми відрізняються не тільки семантично (на денотативному рівні), а й у “семантичних асоціаціях” [199: 526] (на конотативному рівні). Оцінні розбіжності розділено Ю.Д. Апресяном на два основних типи: позитивний та негативний, хоча не заперечується, що мовленнєва ситуація може оцінюватись мовцем і слухачем з різних точок зору [199: 521].

     Наші дослідження показали, що в лінгвістичній літературі не існує єдиного підходу до визначення синонімів та підходу до встановлення синонімічності: слова з еквівалентним значенням [119], з подібним значенням [41], слова з тотожним чи близьким лексичним значенням [86], лексичні одиниці, що можуть в одному контексті або схожих за змістом контекстах заміщати одне одного [113].

     Центральне місце в аналізі синонімів займає питання тотожності або подібності значень. Розглядаються також стилістичні властивості: слова однакові за номінативною віднесеністю, але як правило відрізняються стилістично [127]. Виділено два основних типи синонімів: семантичні та стилістичні [204: 446-447].

     У межах семантичних досліджень розбіжності значень розглядається ступінь (якість або інтенсивність), характер (дії, процесу), спеціалізація (йдеться про специфічність самої дії), ставлення (оцінка об’єкта мовлення), мотивація (причини дії), результативність, сталість (ознаки предмета) [179]. Потенційно в межах кожного аспекту можуть виникати конотації, але при доборі слова ставлення (конотативні асоціації) розглядаються окремо. Названо основні групи семантичних розбіжностей: чисто семантичні розбіжності, оціночні розбіжності, розбіжності в семантичних асоціаціях, розбіжності в логічних акцентах [199].

     Питання, що виноситься на розгляд, полягає у з’ясуванні причини вибору слова з синонімічного ряду. Наведемо приклад іменникових синонімів look – “погляд”, glance – “швидкий погляд”, glimpse – “миттєвий погляд”, peep – “погляд нишком”, sight – “погляд”, view – “огляд”. До даного ряду Ю.Д. Апресян додав dekko – “погляд”. Усі вище наведені приклади відрізняються денотативно. Слово sight подано з поміткою рідкісне [199:278]. Конотативна картина даного ряду виглядає так: look, glance, glimpse та peep – конотативно нейтральні; sight і view – виражають конотацію книжності. Дослідження слова dekko показує таке: слово було поширено на південному сході Англії серед солдатів, що повернулись із Індії, тобто при декодуванні виникають територіальні асоціації. Суфікс —о надає слову жаргоністичних відтінків. Наступний синонімічний ряд належить до жаргоністичного мовлення: fustilug – “повний неповороткий”, minga – “товстий, непривабливий”, blubber – “дуже товстий”, dumpy – “товстий та низький”, porker – “товстезний”, fatso – “товстенький”. Оскільки дані слова називають людську ваду, то їх денотативні значення мають пейоративні відтінки. Ступінь негативності ряду визначити неможливо, проте експресія та презирливе ставлення до об’єкта мовлення виражені чітко. Слово minga має територіальні співзначення завдяки розповсюдженості у лондонському ареалі, а fatso належить до молодіжного мовлення, при його звучанні зосереджується увага на суфіксі —о, що належить до жаргоністичних формантів.

     Проведемо аналіз синонімічного ряду дієслів, що називають переміщення:  go – “йти”, leave – “виходити”, quit – “покидати”, clear out – “несподівано піти”, withdraw – “віддалитись”, depart – “відбути”, retire – “переміститись” [199: 192]. Слова відрізняються як денотативно, так і конотативно. До нейтральних належать: go, leave та retire. З конотативно книжним відтінком є clear out, withdraw, depart. Конотативно розмовними асоціаціями наділене quit. Синоніми beagle – “втікати, не привертаючи увагу”, bunk – “втікати”, leggit – “швидко втікати”, scarper – “змиватись” наділені конотативно жаргоністичними асоціаціями. Слова bunk та leggit більш уживані у лондонському ареалі, scarper — знаходиться на конотативній межі переходу в розмовне мовлення. Денотативні відмінності даного синонімічного ряду не є чіткими, правильність декодування залежить від урахування їх конотативного значення.

Прикметниковий синонімічний ряд денотативно називає якість предметів, які умовно можна розташувати на оцінній шкалі як “нейтральну”, “позитивну”, “негативну” оцінку. Так слова: talkative – “говіркий”, loquacious – “красномовний, але не в потрібному місці”, garrulous – “балакучий”, voluble – “багатослівний”. Слово voluble йде з поміткою ірон. [199: 452]. Кожен із вищенаведених прикладів може заключати як негативну, так і нейтральну оцінку залежно від мовленнєвої ситуації. Слова loquacious та voluble додатково мають книжний відтінок. Наступний синонімічний ряд споріднений денотативно, має спільну кореневу основу та відноситься до префіксальних утворень: multiloquent – “говіркий”, omniloquent – “той, хто може розмовляти на різні теми”, planiloquent – “той, хто говорить доступно”. Дані приклади походять від основи eloquent – “красномовний”. Префікси доповнили їх не тільки денотативно, при декодуванні надають словам відтінків розмовності. Префікс multi— у слові multiloquent виконує посилюючі функції. Характер оцінки об’єкта мовлення — індивідуальний та залежний від мовленнєвої ситуації.

     Прислівниковий синонімічний ряд денотативно характеризує дію. Подібно до прикметників, прислівники можуть називати “нейтральні”, “позитивні” та “негативні” емоції [124: 322-325]. Розглянемо синоніми: politely – “ввічливо”, civilly – “люб’язно”, courtly – “ввічливо, церемонно”, gallantly – “галантно”. Денотативно дані слова позитивно характеризують дію особи. Синоніми politely та civilly є конотативно нейтральні. Слово courtly вичурно звучить у розмовному мовленні, тому і супроводжується конотаціями книжності. Асоціації, пов’язані з декодуванням gallantly, носять індивідуальний характер, часто створюється весь персонажний портрет, та щодо самого слова, воно є конотативно-книжним.

     Ми вважаємо, що при доборі слова з синонімічного ряду проводиться аналіз семантичної, стилістичної та конотативної еквівалентності, оскільки у складі синонімічних рядів “усі синоніми, або принаймні частина з них одночасно диференціюється чи емоційним забарвленням, чи значеннєвими відтінками” [52:36]. Денотативне значення лексичних одиниць у межах одного синонімічного ряду має певні відмінності, які зумовлюють можливості подальшого вибору. Розглянемо наступну таблицю

Таблиця 2.3

Спільний денотат : action between armies, animals, people
додатковий синонімічний ряд синонімічний ряд семантичне значення стилістичне

значення

конотативне значення
action бій (акція, дія)
battle баталія книжне поетичне
combat поєдинок книжне термінологічне
fight бійка
bicker лайка, бійка
clash сутичка книжне
skirmish перепалка
squabble гризня, колотнеча розмовне
struggle боротьба книжне поетичне

     У тексті синоніми виконують семантичні функції заміщення й уточнення, а також стилістичні та емотивно-експресивні функції. Аналіз конотативного значення сприяє виявленню асоціативних співзначень, нашарованих на денотат у межах певного синонімічного ряду.

     2.1.2. Афіксальні синонімічні ряди. При дослідженні лексичної системи англійської мови ми прийшли до думки, що для відтворення повної конотативної картини слід звернути увагу на афіксальні синонімічні ряди.

     Тематика денотативного дослідження афіксів синонімів піднімається у роботах K.V Tirumalesh. [190], A.P. Leard [181]. Серед вітчизняних учених назвемо роботи О.Ю. Короткова та В.В. Юсін [97], П.В. Царьова [146]. Наші дослідження показали, що вживання афіксів здатне конотативно доповнювати значення слова, передавати настрій повідомлення. Від правильності добору словотворчого елемента з синонімічного ряду залежить подальше асоціативне сприйняття.

     За загальноприйнятими правилами у синонімічні ряди зібрано слова з близьким денотатом, що потенційно мають властивість заміщення [196: 407]. Оскільки у мові існують афікси, що мають схоже денотативне значення, то це дає нам підстави зібрати їх для порівняння. При доборі афіксальних синонімічних рядів до уваги брались семантичні та стилістичні значення, а також конотативні асоціації.

     Синонімічний ряд зменшувальних суфіксів: ee, -(e)rel,  -ette, -let, ling, -kin, -ie/-y.

     Синонімічний ряд заперечувальних префіксів: a-, dis-, il-, im-, in-, ir-, non-, un

     Синонімічний ряд заперечувально-пейоративних префіксів: mis-, mal-, pseudo-.

     Синонімічний ряд суфіксів, що називають рід занять або професію: ape, -aster,-azzi/-azzo, -ee, -eer, -er, -ess, -eur, -ist -nik.

     Синонімічний ряд суфіксів з денотативним значенням “товариство”: dom, -folk, -hood, -ship.

     Синонімічний ряд посилюючих префіксів: hyper-, mega-, out-, over-, super-, ultra-.

     Відомо, що існує ряд суфіксів з конотативним значенням меліоративності  (А. Вежбицька [35], Р. Бертом [163], В. Аронов [159]). Виведений синонімічний ряд меліоративних суфіксів складається з: —ee, (e)rel, ette, let,ling, kin, ie/y. Суфікси —ee, (e)rel, kin втрачають свою актуальність як меліоративні форманти, натомість суфікси let та ling є пріоритетними у дитячому мовленні [164]. Денотативно схожі —let та —ling: ringlet – “каблучка”, wolfling – “вовченятко”. Aсоціативно з конотативно-меліоративним співзначенням для тварин обирається —ling, наприклад, duckling – “каченятко”, неживим істотам притаманне вживання —let, наприклад, booklet – “тонка книжечка”. Мова йде про асоціативне сприйняття суфіксів: безперечним є факт існування piglet – “порося”, де —let відіграє роль денотативно зменшувального форманта.

     Порівняння вживання суфіксів -іе/-у у дитячому мовленні показали, що -іе має додаткові співзначення пестливого зменшення, тоді як відіграє роль денотативного зменшення [185]. Серед старшого покоління дана різниця стирається і -іе/у є конотативно схожими.

     Наші дослідження показали, що на сучасному етапі розвитку мовлення —ette та —ling є пріоритетними для утворення конотативно-меліоративних лексичних одиниць.

     За нашими даними, синонімічний ряд заперечувальних префіксів складається з: a, dis, i, im, in, ir, non, un. Представимо їх конотативні відмінності. При денотативній схожості: префікс aу складі термінологізмів та нейтральних основ має відтінок книжності, наприклад, asymmetry – “асиметрія” та apolitical – “аполітичний”. Префікс disу словах disburse – “оплатити”, disloyal – “віроломний” має конотативно книжні відтінки, новоутворення набувають за аналогією з конотаціями книжності: dispraise – “докір”. Префікси il-, im-, in-, ir належать до конотативно-книжних формантів з можливими відтінками евфемістичності. Вищенаведені словотворчі форманти приєднуються до нейтральних або книжних основ: illegal – “нелегальний”, irrational – “нелогічний”, improbable – “неймовірний”. Префікс non легко приєднується до кореневих основ загальновживаних слів. Дана морфема не ввійшла до офіційного лексикону, проте конотативне співзначення пов’язується з літературним мовленням: non-politician – “неполітичний”, non-scientific – “ненауковий”. Префікс un денотативно має значення категоричного заперечення: ungrateful – “невдячний”. Залежно від мовленнєвої ситуації un може використовуватись як формант евфемізмів, наприклад, вживання unkind – “недоброзичливий” замість mordant – “саркастичний” не виражає різкий настрій висловлювання.

     Пейоративні префікси mis-, mal-, pseudoслугують формантами слів з негативною оцінкою. Префікси mis-, malє пейоративно денотуючими, тобто називають негативну дію без вираження емоцій мовця: miscalculate – “помилитись в розрахунках”, maltreat – “погано ставитись”. Префікс pseudo- є пейоративно конотуючим, у словах спостерігається негативність ставлення до об’єкта мовлення: pseudoart – “псевдомистецтво”.

     Синонімічний ряд агентивних суфіксів у словах, що називають рід занять або професію, складається з: ape, —aster,-azzi/-azzo, —ee, —eer, —er, —ess, —eur, —ist —nik. Суфікс ape надає словам конотативного значення архаїчності та пейоративності: ring-ape – “боксер, борець”. Суфікс aster, вживаний у сучасному мовленні, надає словам різкого пейоративного співзначення: poetaster – “римач”.

     Суфікс azzi/azzo належить до нових формантів. Слова денотативно набувають значення від кореневої основи та суфікса: netarazzi – “журналіст, який переслідує в інтернеті”. При декодуванні даної лексики виникають співзначення різкої пейорації.

     Суфікс -ее у словах з денотативним значенням професії зберіг первинне співзначення книжності: vendee – “покупець”. У розмовному мовленні перевага надається спрощеним формам, наприклад, referee – ref – “спортивний суддя”.

     Слова з суфіксом eer можуть носити пейоративний характер, на їх остаточне конотативне значення впливає коренева основа: auctioneer – “аукціоніст” має нейтральну конотацію, тоді як profiteer – “спекулянт” супроводжується негативними співзначеннями. Суфікс —er не супроводжується в англійському мовленні конотаціями і носить денотативний характер: player – “гравець”.

     Слова з суфіксом —ess сприймаються неоднозначно. Конотативне декодування слів з —ess носять індивідуальний характер, що пов’язано з дилемою розподілу професій та їх назв. Слова типу manageress – “менеджер” можуть супроводжуватись пейоративним співзначенням, рівно як і нейтральним.

     Слова з суфіксом eur у словниках супроводжуються поміткою fr.; конотативно дана лексика не наділена співзначенням іншомовності, її вживання носить інформативний характер: connoisseur – “знавець”, entrepreneur – “підприємець”.

     Суфікс ist у загальновживаних словах, наприклад, agriculturist – “агроном” має нейтральну конотацію. Оказіоналізми з суфіксом ist носять емотивно-експресивний характер: computist – “комп’ютерщик”, speculatist – “спекулянт”. При взаємодії денотації кореневої основи та суфікса виникає нове конотативно-пейоративне значення.

     Суфікс —nik виражає негативне ставлення мовця до об’єкта мовлення. Слова супроводжуються пейоративними конотаціями: filmnik – “кіношник”.

     Синонімічний ряд суфіксів з денотативним значенням “товариство” представляють: dom, folk, hood, ship. Суфікс —dom потенційно заключає в собі негативну конотацію при пейоративній кореневій основі: scoundreldom – “негідники”; нейтральні кореневі основи набувають конотацій книжності: computerdom – “комп’ютерне товариство”.

     Конотація суфікса folk пов’язана з денотацією основи. Усі слова з folk мають архаїчні відтінки: gentlefolk – “товариство привілейованого класу”. Мовленнєва ситуація здатна впливати на створення іронічного відтінку: townsfolk – “міські жителі”. Слова із суфіксом  hood належать до конотативно книжної лексики: priesthood – “духовенство”. Пейоративний відтінок у лексичних одиницях залежить від кореневої основи: sahibhood – “збірна назва високопоставлених осіб”. Суфікс -ship має властивість виходити за межі офіційного мовлення: fellowship – “братство”, sponsorship – “спонсорство”, дані слова мають розмовний характер і викликають конотативні асоціації розмовного мовлення.

     Синонімічний ряд посилюючих формантів складається з: hyper-, mega-, out-, over-, super-, ultra-. Префікс hyper- належить до емотивно-експресивних конотем і зустрічається у термінологізмах, що часом уживані у розмовному мовленні, наприклад, неологізм hypermnesia – “виняткова пам’ять”. Слово hypercritical – “винятково-критичний” передає експресивність висловлювання, конотативно збагачуючи денотацію. Вище наведені приклади супроводжуються конотаціями термінологічності та посилення. Префікс mega- надає словам конотативно-розмовних співзначень та експресивно посилює кореневу основу: megaloss – “великий збиток”. При конотативному декодуванні кількісне денотативне значення поступається асоціативному сприйняттю. Префікс outє конотативно посилюючим формантом денотації кореневої основи, наприклад, outsell – “кращий для продажу”. Префікс overіз денотативним значенням “пере-“ не є високоефективним посилюючим формантом. У словах типу   overfill – “переповнити” експресія виражена слабо. Денотація префікса super сприяє утворенню експресивних дериватів. Слово superfine – “вищої якості” є одним із кращих прикладів розгляду superяк посилюючого форманта. Конотема є улюбленцем рекламного мовлення, побудованого на емоціях та експресії. Префікс ultra є посилюючим формантом конотативно розмовних слів. Саме значення ultra сприяє нашаруванню конотативних асоціацій, наприклад, ultramodern – “ультрасучасний” окрім інформативної функції, передає настрій повідомлення, додатково створюючи образ.

     2.2. Зіставлення міжмовних синонімів

 

     2.2.1. Зіставлення основ. Один із засобів виявлення конотації полягає у порівнянні конотативного змісту міжмовних лексичних одиниць. Зараз конотація визнається одним з провідних аспектів вивчення значення слова. “Виявити цей зміст можна інколи тільки з боку іншої мови, виходячи за межі мови об’єкта” [56].

     Виходячи з того, що мова поділяється на усну та писемну, формується стиль висловлювань. При цьому традиційно переважно освітлюється денотативна сторона слова. “Емоції і суб’єктивні уявлення неможливо адекватно передати іншою мовою і в цьому полягає першопричина криводзеркального перекладу” [61]. Добираючи еквіваленти із синонімічного ряду, не завжди береться до уваги емотивна сторона мовної одиниці. Варто зазначити, що синонім, який характеризує певний предмет чи то дію, може бути як емоційним, так і тільки інформативно спрямованим, тобто нейтральним. Такий синонім не передає експресію. Найбільш розповсюдженим критерієм добору міжмовного синоніма є семантичний та стилістичній аспект, контекст [6; 19; 162], інтуїція та власне ставлення до сприйняття теми, що теж накладає певну тінь.

     Точність передачі змісту слова залежить від семантичного, стилістичного та конотативного аналізу. Семантичний аналіз лексики полягає у зіставленні словникових дефініцій. Проблема контрастивного порівняння порушується у роботі [23], де провідне місце відведено аналізу адекватного перекладу в аспекті синхронії. Одному денотату англійської мови потенційно може відповідати декілька, наприклад, німецької. Подальший стилістичний та конотативний аналіз дадуть можливість вибрати відповідні міжмовні еквіваленти.

     Візьмемо, наприклад, німецьке слово friedlich – “тихенько” – відразу відчувається лагідність висловлювання, вираження певних позитивних емоцій, що відносить слово до конотації меліоративності. Слова leise – “неголосно”, gedämpft – “тихо, м’яко” є денонативними еквівалентами. Англійські варіанти very quietly – “дуже тихо”, quietly – “неголосно”, gently – “спокійно, м’яко” мають лише денотативне значення. Ми виділимо семантичні пари: friedlich та very quietly; leise та quietly, gedämpft – та gently. З цього випливає, що при точній передачі денотації слова friedlich у перекладі відбувається повна втрата конотації. friedlich (КМе, Ро) ¹ very quietly (Ø) ¹ quietly (Ø) ¹ gently (Ø). Імператив Klappe – “заклик до тиші” та англійський еквіваленти cheese it, cool it мають жаргоністичні відтінки (далі КЖа), тому є конотативними еквівалентами. Klappe (КЖа) = cheese it (КЖа), cool it (КЖа).

     Nonsense – “дурниці” має денотативний еквівалент Papperlapapp з тією різницею, що Nonsense виражає конотацію книжності та конотацію іншомовності, а Papperlapapp конотацію розмовності. Англійське слово nonsense – “дурниці” є нейтральним, тоді як rubbish – “нісенітниця” вживається у розмовному мовленні. Тому Nonsense (ККн, КЗа), Papperlapapp (КРо) ¹ nonsense (Ø) [56: 19], Papperlapapp (КРо) = rubbish (КРо).

     Німецьке loyal – “лояльний” як запозичене слово несе конотацію іншомовності, ergeben – “відданий” є конотативно книжним, treu – “відданий”, тоді як англійське loyal має лише денотативне значення. loyal (КЗа), “ergeben” (ККн) ¹ loyal Ø, treu Ø = loyal Ø.

      Слово Bestseller є англійським запозиченням. Дослівний переклад такий: “найкращий продаж (книги)”, але навіть денотативно адаптоване значення змінилось, так як це – найкраща “читабельна” книга. Тож Bestseller заключає в собі декілька конотацій: конотацію іншомовності та книжності. Денотативний еквівалент Schlager – “шлягер” не заключає в собі додаткових асоціацій. Англійське слово bestseller не несе ніякої конотації. Схематичне порівняння: Bestseller (КЗа, ККн) ¹ bestseller Ø; Schlager Ø = bestseller Ø.

     У слові Kreuzung – “перехрестя” немає жодної конотації, а от  Straßenecke – “перехрестя” містить конотацію розмовності. В англійській мові crossing – “перехрестя” зустрічається з поміткою coll., що надає йому конотацію розмовності. “Перехрестя” Ø ¹ crossing (КРо), Straßenecke (КРо) = crossing (КРо).

     Вибір слова з синонімічного ряду зумовлено різними факторами, але “передача конотативної інформації, особливо при перекладі текстів художньої літератури, має таке ж важливе значення, як і збереження денотативної еквівалентності” [53: 43-44].

     Наступні приклади ми будемо розглядати в іншому порядку: в перекладі слів з англійської на німецьку та їх розбіжності у конотативних значеннях. Mindful конотація розмовності, носить емотивний характер. А в німецькій звучить так: денотативний еквівалент aufmerksam “уважний” та емотивний конотативно-розмовний еквівалент sogrgsam – “турботливий”. Mindful (КРо) ¹ aufmerksam Ø, = sorggsam (КРо).

     Mesmerize належить до конотації архаїчності, на німецьку це слово відповідно можна перекладати: hypnotisieren – “гіпнотизувати” конотація іншомовності, bezaubern – “чарувати”конотація книжності, berücken, verzaubern – “причарувати” конотація архаїчності. Конотативне порівняння схематично виглядає так: mesmerize (КАр) ¹ hypnotisieren (КЗа), bezaubern (ККн), = berücken (КАр), verzaubern = (КАр).

     Dozy несе конотацію розмовності, має два денотативні еквіваленти:   schläfrig – “сонний” – конотативно нейтральне; eine lange Leitung – “тугодум” містить конотацію іронічності (далі КІр) та термінологічності (далі КТе). При перекладі конотація не співпадає: dozy (КРо) ¹ schläfrig Ø; dozy (КРо) ¹ eine lange Leitung (КІр, КТе).

     Слово uptightз конотацією жаргоністичності співпадає з німецькими словами тільки денотативно. Слово alarmiert – “стривожений” має конотацію іншомовності та посилення (далі КПо). Тому uptight (КЖа) ¹ alarmiert (КЗа, КПо).

     Hafty несе конотацію розмовності, в перекладі – stark – “великий” є нейтральним денотативним еквівалентом, kräftig – “величенький” супроводжується конотацією меліоративності, gewandt – “дужий” (вказує на ментальні якості людини) є конотативно архаїчним, baumstark – “величезний” та stocktark – “здоровенний” містять у собі конотацію посилення. Hafty (КРо) ¹ stark Ø, ¹ kräftig (КМе), ¹ gewandt (КАр), ¹ baumstark (КПо) ¹ stocktark (КПо).

     Cлово leggy виражає конотацію розмовності, до перекладу lange Beine – “пішли довгі ноги” не можна поставитись однозначно, так як залежно від контексту слово буде нести в собі конотацію розмовності або виражати експресію та пейорацію. Тому leggy (КРо) ¹ lange Beine (КРо, КЕк, КПе).

     Слово nausea має помітку емотивне та медичне і виражає конотацію експресії, німецький варіант перекладу: Übelkeit – “нудота” конотативно-термінологічне, Ekel – “нудота” конотативно-розмовне, Widerwillen –  “відраза” – конотативно-книжне, Abneigung – “огида” – конотативно-книжне. Nausea (КЕк) ¹ Übelkeit (КТе) ¹ Ekel (КРо), ¹ Widerwillen (ККн); nausea (КЕк) ¹ Abneigung (ККн).

     Palsy “немічний” несе конотацію архаїчності, а от Lähmung – “параліч”, вживане у медицині, відображає конотацію термінологічності, слово Lahm – “млявий” виражає пейорацію. Palsy (КАр) ¹ Lähmung (КТе), ¹ Lahm (КПе).

     Remedy (1) і зараз означає засіб та є денотативно нейтральним. А от архаїзм remedy (2) Medizin – “засіб від хвороби” є конотативно-книжним, Arznei – “ліки” належить до конотації розмовності. Денотативні еквіваленти Tablette – “таблетка” та Pille – “таблетка”. Tablette є конотативно нейтральним, а от Pille супроводжується конотацією жаргоністичності. Remedy 2 (КАр) ¹ Medizin (ККн), ¹ Arznei (КРо), ¹ Tablette Æ, ¹ Pill (КЖа).

     Слово physician рідко вживається в англійській, тому відноситься до застарілих і несе в собі конотацію архаїчності, німецький еквівалент Arzt – “лікар” не несе конотативних співзначень, Heilbringer та Heilgehilfe – “цілитель” належать до конотативно-архаїчної лексики. Треба зазначити, що суфікс —е та аблаут у корні завжди надають основі архаїчних відтінків. Physician (КАр) ¹ Arzt Ø = Heilbringer (КАр), = Heilgehilfe (КАр).

     Слово Laddie запозичене й простонародне, відображає конотацію іншомовності та розмовності, Bursche – “хлопчина” – конотацію розмовності, Knäblein – “хлопча” – конотацію розмовності та меліоративності, суфікс —lein надає основі відтінку меліоративності. Knabe – “парубок” – наділене конотативними співзначеннями архаїчності, а от Jüngling – належить до поетизмів, тому є конотативно книжним. Тож laddie (КЗа, КРо) ¹ Bursche (КРо), ¹ Knäblein (КРо, КМе), ¹ Knabe (КАр), ¹ Jüngling (ККн).

     Слово indelicate відображає конотацію евфемістичності, німецький еквівалент nicht diskret – “нетактовний” теж оминає вживання слова “грубий” і виражає конотацію евфемістичності, додатково супроводжується конотаціями іншомовності та книжності. Direkt – “прямий” є конотативно нейтральним. Тому indelicate (КЕв) ¹  nicht diskret (КЕв, КЗа, ККн), ¹ direkt Ø.

     Yokel несе конотацію іронічності, пейоративності (далі КПе) та розмовності, німецький денотативний еквівалент Dummkopf – “неотеса” несе конотацію пейоративності, Strohkopf – “недотепа” виражає конотацію пейоративності й архаїчності. Yokel (КІр, КПе, КРо) ¹ Dummkopf (КПе), ¹ Strohkopf (КПе, КАр).

     Ми акцентуємо увагу на тому, що денотативна еквівалентність слів не є предметом нашого дослідження. Проблема денотативної  еквівалентності лексики сумісно з конотативною розглядається окремо [174]. Мова йде про конотацію, а її відчуття можливе часто тільки на психологічному рівні [59].

     2.2.2. Афіксальні міжмовні синонімічні ряди. Дослідження афіксальних систем англійської та німецької мови показали, що у мовленні існують денотативно подібні афікси, які передають не тільки зміст повідомлення, а й настрій мовця. Безперечно, культурні, історичні й т.п. розбіжності розвитку лексикону відіграють роль у формуванні і самої афіксальної системи. Можна сказати, що афікси виконують не тільки граматичні функції, а і слугують засобом передачі емотивно-експресивного настрою повідомлення.

     Розглянемо меліоративні синонімічні ряди: ee, -(e)rel, —ette, —let, ling, —kin,     —ie/-y та німецькі еквіваленти: chen, —lein, —ie/-e, —ette. Відомо, що суфікс ee не є часто вживаним як меліоративний формант. Слова з даним суфіксом, наприклад, shirtee – “сорочечка” передаються конотемою chen, що не має співзначення архаїчності. Наприклад, Hemdchen – “сорочечка”. Конотативні порівняння показують, що ee (КМе, КАр) ≠ chen (КМе)

     Суфікс et/ette у ряді прикладів виражає денотативне зменшення: plummet – “гирька”, cigarette – “сигаретка”, проте на даному етапі його розвитку конотація меліоративності ще повністю не втрачена. Німецький суфіксальний еквівалент  ette виражає денотативне та конотативне зменшення Zigarette – “сигаретка”.     et/-ette (КМе) = ette (КМе)

     Суфікс —let, наприклад, piglet “порося” переважно передає денотативне зменшення. На денотативне зменшення нашаровується пестливість, тому слова є конотативно меліоративні. Потенційно суфікси можуть передаватись синонімами chen та lein, наприклад, Mädchen – ‘дівчинка”, Büchlein – “книжечка”. Суфікси chen та lein виражають як денотативне зменшення, так і меліоративність, тому: —let (КМе) = chen (КМе), lein (КМе)

     Суфікс ling конотативно виражає пестливе зменшення: duckling – “каченятко”. Проаналізовані вище німецькі еквіваленти chen та lein зберігають при перекладі денотацію і конотацію, наприклад, Entelein – “каченятко”. ling (КМе) = chen (КМе), lein (КМе)

     Суфікс ie/-y: grannie – “бабуся”, “бабулька”, mommy – “мамуся” має конотативні еквіваленти в німецькому мовленні у вигляді конотеми -іе/-і. Дана конотема теж супроводжується співзначеннями розмовності пестливості: Mammi – “мамочка”, Schatzi – “лапочка, сонечко”. ie/-y (КМе, КРо) = -іе/-і (КМе, КРо)

     Розглянемо зеперечувальні синонімічні ряди: a-, dis-, il-, im-, in-, ir-, non-, un, та а-, dis, un-, ir-, non.

     Заперечувальний префікс aв англійському мовленні супроводжується конотаціями термінологічності та книжності. Німецький еквівалент а надає кореневим основам такого ж відтінку. Наприклад, слово amoralish є конотативно книжним, а apolar додатково супроводжується конотаціями термінологічності. Одразу зазначимо, що лексичні одиниці з префіксом а при перекладі з мови на мову легко передають як денотативний, так і конотативний зміст: а (ККн, КTе) = а(ККн, КТе)

     Префікс dis має денотативний та конотативний еквівалент у німецькому мовленні dis: disharmonyDisharmonie – “дисгармонія”. Префікс dis може передаватись як un-, наприклад, Arbeitsunfähigkeit – “непрацездатність”. Заміна dis на un впливає на конотативні співзначення слів, так як dis книжний, а un нейтральний. dis (ККн) = dis (ККн); dis (ККн) ≠ unØ

     Префікси il-, im-, in-, ir мають денотативні еквіваленти з конотативними відмінностями у декодуванні. Наприклад, incapaciousinsufficient –“немісткий”. Німецький еквівалент поряд з конотацією книжності набуває співзначення запозиченості. Така ж денотативна та конотативна картина у ir- та ir-, розглянемо приклад: irregular – irregular – “неправильний”.

     Слова illogicalunlogisch – “нелогічний” мають однакові конотативно-книжнi співзначення.

     Потенційно слова з вищенаведеними префіксами можуть мати евфемістичний відтінок, коли залежно від мовленнєвої ситуації обирається, наприклад, illogicalunlogish замість синоніма foolishrrisch. in- (ККн, КЕв) ≠ in- (ККн, КЗа, КЕв); ir- (ККн, КЕв) ≠ ir- (ККн, КЗа, КЕв); ill- (ККн, КЕв) = un- (ККн, КЕв)

     Префікс non- на німецьку мову перекладається префіксом non-. В англійському мовленні лексика з даним словотворчим елементом супроводжується конотацією книжності, наприклад, non-activated – “неактивований”. Німецький префікс non є конотативно-книжним. На відміну від англійського денотативного еквівалента, він надає словам додатково співзначень запозиченості та евфемістичності Nonchalance – “неохайність”. non- (ККн) ≠ non(ККн, КЗа, КЕв)

     Префікс un- має денотуюче заперечувальне значення та передається денотативним еквівалентом un-, слово unabatedungestillt є конотативно нейтральним у двох мовах. У випадках потенційного вживання слів з префіксом un- як евфемізмів в англійському та німецькому мовленні дані слова не втрачають конотативно-евфемістичних відтінків: уживання unintelligent та unwissend – “неосвічений” замість stupiddumm – “дурний”. un- Ø = un- Ø; un- (КЕв) = un- (КЕв)

     Англійські агентивні суфікси у словах, що називають рід занять або професію, представляють: ape, —aster,-azzi/-azzo, —ee, —eer, —er, —ess, —eur, —ist —nik. Німецький синонімічний ряд представляють: aster, schmied, azzo, -eur, -er,    or, in, ist, —mann.

     Суфікс ape з денотативним значенням професії й конотативними відтінками архаїчності не має суфіксального еквівалента. На німецьку мову перекладається з утратою конотації архаїчності: ring-apeBoxer – “боксер”.

     Суфікс aster передається на німецьку мову суфіксами aster та schmied. Наприклад, criticasterKritikaster – “критикан”, poetasterReimschmied – “римач”. З наведених прикладів видно, що передається як денотативне, так і конотативне значення слів; зберігаються їх пейоративні відтінки та співзначення розмовності. aster (КПе, КРо) = aster (КПе, КРо); schmied (КПе, КРо)

     Суфікс azzi/azzo було запозичено до складу англійського та німецького лексикону зі словами paparazzoPaparazzo – “папарацо”. Нових дереватів не зафіксовано. Суфікси azzi/azzo та azzo мають відтінок іншомовності. azzi/      azzo (КЗа) = azzo (КЗа)

     Суфіксee не має єдиного денотативного еквівалента. Слова передаються суфіксами -eur, -er. Наприклад, baileeExpediteur – Abfertiger – “експедитор”. Беручи до уваги, що ee та -eur є запозиченнями, можна хибно робити висновок конотативної схожості, але суфікс ee, на відміну від -eur, перестав у сучасному мовленні супроводжуватись співзначеннями іншомовності. Архаїчність залишається єдиною спільною рисою. ee (КАр) ≠ -eur (КАр, КЗа), -er Ø

     Суфікс eer не має конотативного еквівалента. Наведений приклад racketeer – “рекетир” має конотуючу як кореневу основу, так і суфікс. Німецький денотативний еквівалент Erpresser – “вимагач” має конотуючу основу, в ній і міститься пейорація.

    Суфікс er передається суфіксальним та безсуфіксальним способами. Міжмовні синоніми теж позбавлені конотативних співзначень: canvasser – Agitator – “агітатор”, driverFahrer – “водій”. er Ø= or Ø, er Ø

     Суфікс ess передає пейоративну спрямованість лексичних одиниць. Слово doctress – “жінка лікар” або “докторша” буде набувати відповідних конотативних відтінків згідно з мовленнєвою ситуацією. Суфікс ess в англійській мові є конотуючим, тоді як німецький денотативний еквівалент не викликає додаткових асоціацій. Треба зазначити, що вживання суфікса in у назвах професій жіночої статі є мовленнєвою нормою Lehrerin – “вчителька”. Суфікс in не викликає конотативних асоціацій. ess (КПе) = in Ø

     Слова іншомовного походження з денотативним значенням професії з суфіксом eur, eur адаптуються в англійській та німецькій мовах: chauffeur – “водій”, Akteur – “актор”. eur (КЗа) = eur (КЗа)

     Суфіксальний синонім доist передає денотат  ist: pianistРianist – “піаніст”. Дана лексика є нейтральною і не викликає конотативних асоціацій.ist Ø = ist Ø

     Суфікс nik має денотативний суфіксальний синонім mann. Слово Fachmann набуває денотативного значення професії, що не супроводжуються негативними відтінками. nik (КПе) ≠ mann Ø

     Розглянемо суфікси з денотативним значенням “товариство”: dom, —folk, —hood, —ship та німецький еквівалент schaft.

     Суфікс dom не має денотативного еквівалента в німецькій мові, що виконував би роль створення узагальненого образу. Даний суфікс передається граматичною зміною loaferdomVagabundieren – “бродяжництво”.

     При передачі на німецьку мову суфікса folk денотативним еквівалентом        —schaft слова втрачають свої архаїчні співзначення при збереженні “абстрактності та узагальнення” [85:38]. Наприклад, gentlefolk – “джентльмени” та Herrschaften – “господа”. folk (ККн, КАр) ≠ schaft (ККн)

     Суфіксиhood таship передаються суфіксом schaft. Конотативне співзначення книжності зберігається при передачі на німецьку мову:   partnershipGesellschaft – “товариство”. hood (ККн) = schaft (ККн);ship (ККн) =schaft (ККн)

 

     2.3. Конотація основи і конотація афікса

     Серед наукових праць, спрямованих на вивчення процесу розвитку англійської мови, виділився напрямок дослідження словотворчого процесу. Представники даного напрямку розглядають афіксальну систему як складову семантичного процесу. Словотвір з денотативних позицій розглянуто у роботах Арутюнової Н.Д. [15-17]; Ботничука О.М. та Пастушенко Л.П. [33];     Каращука П.М. [88; 89], Мєшкова О.Д. [105], Стeпанової М.Д. [131]. На вивчення стилістичного аспекту в словотворчому процесі спрямовано роботи        Бєляєвої Т.М. та Хом’якова В.А. [27], Волошина Ю.К. [42], Полюжина М.М. [120], Ходаківської Н.Г. [143], де основною тематикою є стилістичне забарвлення слова, що надає колориту повідомленню. Емоційне значення афіксів розглянуто у роботах Арнольд І.Р. [11-13] та у ряді інших [36; 49; 50; 71; 84].

     Емотивно-експресивний словотвір став розглядатись як необхідність вивчення мови в її реальному функціонуванні, зачіпаючи різні сфери мовленнєвого застосування. Питання значення афікса повстає у стилістичних дослідженнях мови, процесі утворення неологізмів, а також і в самих причинах афіксального словотвору.

     Відомо, що префікси і суфікси мають не тільки словотворчі та денотативні властивості, а й впливають на конотативне значення слів, “семантика яких містить різні пропорції предметного і чуттєвого змісту” [53: 10]. Конотативне декодування лексичних одиниць з урахуванням тільки афіксів не відтворить повної картини значення. Ми вважаємо доцільним аналіз усіх складових слова, що відобразиться в остаточному його сприйнятті.

     Виникнення оказіоналізмів з префіксом pseudo з поряд існуючими широковживаними словами показало необхідність у новоутвореннях евфемізмів оказіонального характеру. Мовець керується емоціями у вираженні експресії, чиста денотація не може виражати гаму думок, при цьому утворюється порожнина, яку по праву займають лексичні одиниці з “емоційним забарвленням” [40: 140]. Денотація pseudo “фальшивка”, імітація певної ознаки: pseudo-intellectuals“псевдо інтелектуали”, pseudo-scientist“псевдонауковець”, pseudocommunism“псевдокомунізм”, pseudologer“брехун”. Можливість денотативного перефразування pseudo-intellectuals, pseudo-scientist, pseudocommunism, хоча й із знаковою експансією — велика. Нейтральне who pretend to be clever“людина, що імітує інтелектуальні здібності” споріднене конотативному слову pseudo-intellectuals. Мовець не завжди зацікавлений виражати свої думки прямо, ідеальним варіантом для збереження денотативного значення і розширення конотативного сприйняття у префікса pseudo. “Форми ввічливості і дотримання правил мовленнєвих заборон” [53: 66] часто не дозволяють вживання liar“брехун”, тому можна пояснити виникнення евфемізму pseudologer – “той, хто говорить неправду”. У розмовному мовленні  префікс pseudo вживається як евфемізм для слів з прямим значенням “bad or false quality”. Денотація слів не змінюється, а слугує засобом для перефразування прямої негативної оцінки. Емоційність простежується при порівнянні полярних шкал: поганий – хороший. Так   scientist“науковець” i pseudoscientist“псевдонауковець” виражають одне – позитивне, друге – негативне ставлення мовця до об’єкта мовлення. “Експлікація негативно-оцінного ставлення мовця до адресата може досягатися номінацією тих почуттів та емоцій, які суб’єкт відчуває до об’єкта оцінки” [98:70]. Наше опитування інформантів показало, що префікс pseudo у деяких випадках виходить за межі тільки денотативної характеристики і показує його пейоративну конотацію.

     Префікс pseudo впливає на денотат кореневих морфем, що призводить до виникнення нового денотата, конотативне значення якого виражає емотивний настрій мовця.

     Словотворчий елемент quasi належить до різних конотативних груп залежно від уживання в усному мовленні чи на письмі. Одразу зазначимо, що в усному мовленні quasiвживається рідко. Денотація префікса збереглась ще з часів латинського запозичення. Конотема quasiне розширює прямого значення лексичних одиниць, але паралельно містить в собі поняття терміна, це автоматично в усному мовленні виражає конотацію термінологічності і книжності. Для розмовного мовлення завжди характерним є вживання терміноподібних слів, утворених за стереотипом терміна, що супроводжуються додатковими асоціаціями. Наприклад, слово: quasi-scientific“квазінауковий” з денотативним значенням pseudo, окрім співзначення пейоративності, ще й привносить відтінки термінологічності. “Розповсюджені в загальному мовленні, так звані терміноподібні слова отримують значення, а також — співзначення” [53: 13].

     Діалектику конотації і денотації основи та афікса можна простежити на прикладі службової морфеми , яка використовується для утворення різних частин мови. Ще О.Єсперсен вказав на жаргоністичні та принизливі відтінки суфікса [178]. Приклади: doggo“пес”, kiddo – “дитино”, righto“добре!, згоден!”, cheerio – “ваше здоров’я!”, “привіт!” не втратили свою актуальність. Серед дитячих жаргонізмів зустрічаються утворення з , такі, як: fatso“товстун”, deafo“глухий”. Конотативний вплив суфікса проявляється у вираженні жаргоністичних відтінків з повним збереженням денотативного значення. Т.М. Бєляєва і В.О. Хом’яков вважають, що слова: daddy-o“папаша” right-o“добре!”, “згоден!” виступають семантично простим посиленням [28: 100]. Ми ж вважаємо, що вплив суфікса на власні імена і загальні назви в багатьох випадках надає кореневим основам відтінку фамільярності. Наприклад, денотація слова bucko“бакс” тісно пов’язана з конотативним впливом конотеми -о. У Т.М. Бєляєвої і В.О. Хом’якова наведені такі приклади: eggo“лиса людина” (асоціації пов’язані зі словом “яйце”), wetto“п’яниця” (wet“мокрий”), smoko“перекур” (smokе — “палити”). Автори зазначили, що “семантично несе змістові навантаження, виступає у ролі експресивного посилення, не змінюючи денотативного значення слова” [28: 100].

     Суфікс не завжди містить у собі конотацію розмовності. У наступних прикладах до конотації жаргоністичності додається співзначення архаїчності. Ми не трактуємо архаїзм як слово, що вийшло з ужитку. В.І. Говердовський вважає, що “конотація архаїчності по своїй суті — натяк на можливе устарівання слова” [53: 101], а у мовців інтерпретація основ з суфіксом асоціативно пов’язана з асоціаціями часового віднесення. Словотворення з зустрічаються і в старих баладах: Davy-o“Деві”, ring-o“каблучка”, sing-o“спів”. Денотативно слова Davy та Davy-o, ring та ring-o не відрізняються. З появою o відчувається нашарування конотації архаїчності на сам денотат, тому за рахунок появи суфікса досягнуто образності. Вищенаведені приклади доводять, що двох однакових за змістом лексичних одиниць бути не може, тому коренева основа з суфіксом має збагачене асоціативне сприйняття.

     З розглянутих прикладів випливає, що визнавати однозначність нашарування змістового навантаження афікса нам видається неможливим. Широка конотативна і денотативна варіативність суфікса вказує його на багатогранну інтерпретацію, яка буде в значній мірі залежати від індивідуального настрою мовця, ситуації і контексту та кореневої основи.

     Цікавим у для спостереження виявився суфікс ish. Його словотворчі можливості досить великі. Широким є спектр вивчення як денотативного, так і конотативного його змісту. Аналіз О. Єсперсеном суфікса ish не втратив своєї актуальності до нашого часу. На його думку, childlike“як дитина” є нейтральним у порівнянні з childish“не серйозний, як дитина”. Такі слова, як childish, womanish містить в собі пейорацію, яка виникла шляхом об’єднання конотеми —ish з кореневою морфемою, при цьому відбулась зміна денотата. У даному разі суфікс ish розглядається як конотуючий. Терміни “конотуючий” і “денотуючий” введені В.І. Говердовським для аналізу дериваційних процесів службових морфем [56]. До того ж, несвідомо керуючись конотативним аналізом, мовець установлює доцільність уживання womanlike“жінкоподібний” чи womanish“жінкоподібний”. Останні приклади показують, що перекладаючи на іншу мову легко передати денотативний зміст слова і не завжди можливо точно передати конотативний зміст. Це один з важливих наслідків розбіжностей між конотацією і денотацією.

     У разі видозміни прикметників типу: greenish“зеленуватий”, warmish“теплуватий”, baldish“лисуватий” важко визначити ступінь якості об’єкта мовлення. Порівняємо, наприклад, light-green і greenish. Питання денотативних відмінностей такого виду прикметників порушує В.І. Говердовський [53: 51]. Очевидно, слова з однаковим денотатом повинні різнитись конотативно. Зміст конотеми як конотативної морфеми в таких випадках значною мірою залежить від контексту. Це може бути й евфемізм, коли мовець не хоче називати відверто ознаку предмета (зр. bald і baldish), пейорація у разі, коли об’єкт мовлення не відповідає певним критеріям, прийнятним для мовця (зр. light-green і greenish), прихована іронія за умов, що обіцяне тепло не таке вже й тепле (зр. warm і warmish). У кожному з цих прикладів конотація не є стійкою і однозначною, тому вимагає детального вивчення.

     Суфікс ish змінює конотативні співзначення кореневих основ, слова не обмежені інформативною спрямованістю, так як передають ставлення до об’єкта мовлення.

     Висока частотність уживання суфікса er [165: 99-104] у різних стилях мовлення зацікавила нас у проведенні аналізу. Основа всіх слів з er має свої денотативні навантаження. Денотат life “життя”; коренева морфема зі службовим суфіксом er утворює новий денотат: lifer“каторжник із довічним ув’язненням”.

     Переносне значення завжди викликає певні конотативні асоціації, але в даному разі конотація виникає не за рахунок суфікса er чи то кореневої морфеми, а у зв’язку з переносним значенням. Продовжуючи наші спостереження, ми виділили ще одну групу морфем з суфіксом er: sotter “п’яниця”, bounder“розпущена людина”, sanger“сандвіч”, які було зафіксовано у словнику The Cassell Dictionary of Slang [202]. Суфікс er слугує дериваційним засобом утворення нових слів-денотатів. Можна зробити висновок, що er у всіх випадках є денотуючим із чисто раціональними властивостями. Кореневі основи, які супроводжуються певними конотаціями, не зазнають впливу суфікса -er, як форманта конотативних асоціацій.

     Часто лексикографами ігноруються новоутворення, які не входять в загальноприйнятий стандарт мови. “Мова — засіб накопичення соціального досвіду, а емоції є частиною цього досвіду” [151: 51]. Нестандартні, а іноді навіть оказіонального характеру слова вживаються у розмовному мовленні для вираження думок і емоцій. Одним із таких прикладів є словотворча форма mega , яка перейшла з книжного та термінологічного вживання у розмовне. У словниках ще не зафіксовано новоутворень з mega, які зустрічаються у розмовному мовленні, але зі слів інформантів ми знаємо про її існування: megadeath – “велика смертність”, megabills – “великі рахунки”. Такого роду новоутворення виникають у мовця для вираження насамперед емоцій, які базуються на новому денотативному змісті.

     Конотація іронічності нами умовно розподіляється на дві групи. До першої групи відносяться лексичні одиниці з позитивними емоціями. Розглянемо приклади неформального вживання слів, що належать до офіційного мовлення: cogitate – “думати”, beverage – “напій”, array – “нарядитись” звучать пародійно у розмовному мовленні. Уживання архаїзму clime – “клімат” носить іронічний характер з яскраво вираженою конотацією чужорідності даної епохи. Використання архаїзмів для вираження іронії зумовлює виникнення подвійної конотації. Оскільки слово wench – “баба” з денотативним значенням “молода особа” виражає не тільки сарказм, а попутно вказує на невідповідність віку. Конотативне декодування слова clodhopper буде залежати від його денотативного змісту. Clodhopper у значенні “важкі, великі черевики” передає іронічний настрій мовця, що надає самому слову конотації іронічності.

     До другої групи ввійдуть слова з негативним зарядом емоцій. Це іронія з пейоративними відтінками або евфемізми пародійного характеру. Слова з понятійним значенням частин людського тіла можуть виражати негативну іронію: big-nosed – “носатий” (з конотативним підтекстом: той, хто займається не своєю справою), big-eared – “вухастий” (той, хто надто багато чує,) longarmed – “рукатий” (той, хто загрібає багато руками). Конотація даних слів виникає на основі метафоричного перенесення.

     Вираження іронічного настрою шляхом уживання стійких словосполучень досягається шляхом незвичного поєднання слів: to use one’s loaf або to use one’s brains – “рухати мозком” у денотативному розумінні думати, asses brain — в українському еквіваленті “курячий мозок”.

     Сарказм у словах raver – “людина, що веде богемний образ життя”, rotund – “повний”, “товстий” виражає пейоративну настроєність мовця до об’єкта мовлення. Тому дана лексика супроводжується конотативно-негативною іронією.

     Афіксальний словотвір конотативної лексики передає нові відтінки значення, а також має властивість його доповнення. Більшість конотем емоційного характеру в англійській мові можуть розглядатись у межах розмовного мовлення — сфери їх звичного використання. Та оскільки афікси надають словам не тільки значення неформального мовлення, а передають гнів, гумористичний настрій, пестливість тощо, то вони повинні розглядатись у різних групах.

     Конотація іронічності в англомовному ареалі часто досягається шляхом афіксального словотвору. Так, слово doctor у поєднанні із суфіксом —esse, doctoresse – “докторша” зберігає денотативне значення назви професії і набуває іронічного або презирливого відтінку від суфікса —esse.

     У вивченні афіксів, що надають словам іронічних відтінків, слід брати до уваги індивідуальність мовців. “Різновидність мовленнєвого досвіду людей не завжди дозволяє говорити про адекватність конотативно-іронічних співзначень у мовленні двох мовців” [53: 66].

     У сленговому мовленні вживання евфемізмів пов’язане з бажанням частково нейтралізувати негативні емоції: powder your nose – “приймати кокаїн”, tooled – “п’яний”. Виникнення слова madcap – “навіжений” замість варіанта crazy – “помішаний” пояснюється бажанням пом’якшити тон висловлювання. Слово madcap узяло свій конотативний початок від евфемістичного словосполучення “mad as a hatter”.

     Використання евфемізмів у пресі продиктовано бажанням привернути увагу читача. Так слово disengagement – “звільнення від зобов’язань” ужите замість dismissal – “звільнення” звучить конотативно коректніше, але підтекстове сприйняття disengagement і dismissal однакові.

     Процес адаптування евфемізмів у мовленні супроводжується стиранням конотації.

     Конотація меліоративності досягається шляхом використання афіксів, що надають пестливого зменшення основі, пестливої лексики та стійких словосполучень. Серед найбільш поширених афіксів можна назвати: -ette;    -let; -ling; —y/-ie . Денотативно kitchen та kitchenette “кухня” не відрізняються, але слово kitchenette виражає пестливе зменшення, а саме з появою суфікса -ette. До конотативно меліоративної лексики належать наступні приклади: streamlet – “струмочок”, rivulet – “річечка”, duckling – “каченя”, sweetie – “цукерочка”.

     Суфіксальний словотвір спонукає виникнення пeйоративних жаргонізмів. Суфікси ard, -o, -wad надають основі посиленого вираження негативних емоцій: dullard – “дурень”, bimbo – “красуня”, dopwad – “підставна інформація”, де конотеми ard, o, -wad денотативно не змінюють основу, а відіграють роль пейоративного посилення;

     Потрібно виділити групу слів-жаргонізмів, що використовуються в розмовному мовленні. Вони перебувають в перехідному стані, коли частота їх уживання стирає конотацію, але у мовця ще виникають асоціації з сферою їх виникнення. Так, наприклад, loading – “завантаження інформації”, upgrading – “модернізація” вживаються у розмовному мовленні, але асоціативно пов’язані з комп’ютерним жаргоном.

     Уживання розмовної лексики “у повсякденному житті свідчить про певні соціометричні характеристики мовця, а зумисне її використання слугує цілеспрямованій конотативній дії на слухача” [53: 78].

     Афіксальний словотвір використовується для утворення конотативно складних неологізмів. При їх декодуванні асоціативне сприйняття допомагає вивести саме денотативне значення.

     У період з січня по березень 1995 у газеті The Independent було зафіксовано тричі вживання слова cyberrape – “кіберзасилля”. Журналісти вважають cyberrape вдалим емотивним засобом для загострення уваги до порушеної проблеми.

     Денотативне значення слів travel – “подорож”, nanny – “нянька”, trooper – “поліцейський” не викликає емоцій. Після приєднання суфікса -gate з денотативним значенням “скандал”, слова частково змінюють свою денотацію і набувають конотації. Так, travelgate, nannygate, troopergate набувають негативних асоціацій, що відносить вищенаведені приклади до новоутворень з пейоративною конотацією.

ВИСНОВКИ

     Запропоноване уточнення методів та способів виявлення конотації лексичних одиниць дозволяє дійти наступних висновків: іменниковий синонімічний ряд може частково містити жаргонізми. Лексика не виражає негативних емоцій, бо жаргоністичність не є показником пейоративності. Слова, що денотативно називають негативний об’єкт, потенційно здатні викликати пейоративні асоціації.

     Синонімічні ряди дієслів не виражають ставлення до об’єкта мовлення, але не позбавлені експресії. Дієслова одного синонімічного ряду можуть мати різне асоціативне співзначення.

     Прикметники мають нечітко виражену оцінку об’єкта мовлення. Нейтральна, позитивна чи негативна оцінка визначається контекстно. Більшість конотативних прикметників потенційно містять приховану іронію.

     Прислівники називають “нейтральні”, “позитивні” та “негативні” емоції. Конотативно забарвлені прислівники не показують ставлення мовця до об’єкта мовлення. Конотація прислівників проявляється у їх стилістичному  застосуванні.

     Емотивно-експресивні слова мають велику ймовірність неточного декодування у мові реципієнта.

     Точний вибір денотативного еквівалента не ґарантує передачу конотативного значення, експресії та настрою повідомлення.

     Добір слова з синонімічного ряду полягає у складному аналізі всіх додаткових співзначень.

     Неточність передачі змісту слова, що пояснюється нами недостатнім вибором конотативних еквівалентів, можна компенсувати, використовуючи стилістичні засоби для створення подібної “атмосфери” повідомлення.

     Синонімічний ряд складається з семи зменшувальних суфіксів: ee, -(e)rel,     -ette, -let, ling, -kin, -ie/-y. З конотативної точки зору всі вони є меліоративними. Суфікси ee, -(e)rel, -kin поступово виходять з ужитку і додатково супроводжуються конотаціями архаїчності. Суфікси ette, -let, ling,  -іe/-y передають емотивно-експресивний стан мовця.

     Синонімічний ряд складається з восьми заперечувальних префіксів: a-, dis-, il-, im-, in-, ir-, non-, un-. Усі префікси надають кореневим основам конотативно-книжних відтінків.

     Синонімічний ряд складається з трьох префіксів із значенням заперечення того, що виражено основою: mis-, mal-, pseudo; з конотативного боку вони пейоративні. Префікси mis-, mal не відображають емоційний настрій мовця. Префікс pseudo є конотативно пейоративним і виражає негативне ставлення мовця до об’єкта мовлення.

     Синонімічний ряд складається з десяти суфіксів, що називають рід занять або професію: ape, -aster,-azzi/-azzo, -ee, -eer, -er, -ess, -eur, -ist -nik. Суфікси  —ape,   -aster,-azzi/-azzo, -nik надають словам негативних відтінків. Суфікси eer, -ess,    -ist можуть потенційно викликати конотативні асоціації, на їх пейоративне співзначення впливає коренева основа. Суфікс -ee надає словам відтінку книжності. Суфікс -er є конотативно нейтральним.

     Синонімічний ряд складається з чотирьох суфіксів з денотативним значенням “товариство”: dom, -folk, -hood, -ship. Усі суфікси мають властивість надавати словам додаткових співзначень. Суфікси dom, -hood, -ship надають словам книжних відтінків. Суфікс -dom при конотативно-негативній основі надає словам пейоративного співзначення. Суфіксfolk викликає асоціації часової віднесеності та іронічності.

     Синонімічний ряд складається з шести посилюючих префіксів: hyper-,   mega-, out-, over-, super-, ultra-. Усі вищеназвані префікси мають властивість посилювати значення кореневої основи. Префікс hyper надає словам відтінку термінологічності. Префікс mega додатково надає словам відтінку розмовності. Префікси out-, over мають слабо виражені конотативні співзначення. Префікси super-, ultraпередають емотивно-експресивний настрій мовця та мають яскраво виражені термінологічно-конотативні співзначення.

     Суфіксальні меліоративні синонімічні ряди відрізняються кількісним складом: сім в англійській мові: ee, -(e)rel, —ette, —let, ling, —kin, —ie/-y та чотири в німецькій мові chen, —lein, —ie/-e, —ette. При перекладі конотативно-меліоративних лексичних одиниць через конотативну розбіжність у співзначеннях не завжди дотримуються вибору денотативного афіксального еквівалента.

     Синонімічний ряд заперечувальних англійських префіксів складається з восьми: a-, dis-, il-, im-, in-, ir-, non-, un-. Ряд заперечувальних префіксів у німецькій мові поступається кількісно, складається з: а— dis, in-, un-, ir–, non; шість заперечувальних префіксів використовуються для створення денотативних еквівалентів. Префікси il-, im-, in-, ir- та un- можуть супроводжуватись евфемістичними співзначеннями, як і німецькі еквіваленти in-, ir-, un-, здатні викликати подібні асоціації.

     Агентивні суфікси у словах, що називають рід занять або професію, в англійській мові представляють: ape, —aster,-azzi/-azzo, —ee, —eer, —er, —ess, —eur,    —ist, —nik. Десять англійських передаються дев’ятьма німецькими суфіксами:           aster, schmied, —azzo, -eur, -er, or, in, ist, —mann. Суфікси в англійській мові, окрім інформативної спрямованості, можуть виражати ставлення до об’єкта мовлення, у німецьких суфіксальних еквівалентах така властивість не простежується. Англійський суфіксess потенційно може супроводжуватись прихованою іронією у словах, що денотативно називають професію “жіночої статі”, денотативний еквівалент in є конотативно-нейтральний.

     Синонімічний ряд суфіксів з денотативним значенням “товариство” складається з dom, —folk, —hood, —ship. Дані суфікси мають один денотативний суфіксальний еквівалент schaft.

     Конотативне значення в багатьох випадках залежить від денотативного значення, але при цьому очевидний факт неможливості надання пріоритету денотативному чи конотативному значенню лексичних одиниць.

     Основна відмінність – властивість знака викликати реакцію, яка розподіляється на денотативну та емотивну. У поєднанні прямого значення – денотації та емотивного сприйняття – конотації відбувається створення образу слова.

     Конотативний зміст і роль афікса в процесі декодування слів залежить від емотивно-експресивного настрою мовця. Точність декодування залежить від урахування всіх складових компонентів.

     Лексичні одиниці можуть передавати емоційне ставлення до об’єкта мовлення. Такі слова потенційно містять інформацію емоційної характеристики особистості, її дії та поведінки. Денотація в даних словах переходить на другий план. Емоційний компонент значення розглядається за полярною шкалою – позитивна/негативна оцінка.

Основні положення даного розділу висвітлено у публікації [108].

РОЗДІЛ 3

 1. АФІКСАЛЬНА КОНОТАЦІЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

 АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК СИСТЕМА

     Нашу увагу привернула вся система англійських афіксів так, як вони показані в роботах О. Єсперсена. У нього ми находимо їх усебічний опис, але з того часу англійська мова зазнала змін, тому конотативна картина афіксів тепер виглядає по-іншому. Слід додати, що у лінгвістиці з’явився новий  термін – “конотація”, чого не було за часів О.Єсперсена. Тим самим такий підхід був би закономірним і логічним розширенням теоретичного напрацювання О. Єсперсена.

     Більше ніж півстоліття минуло, як О. Єсперсен описав морфологічну систему англійської мови [178]. Учений дослідив понад двісті префіксів і суфіксів в історичному, словотворчому і функціональному аспектах. Сучасний стан афіксів, їх словотворчі властивості та їх денотативне значення проаналізовано у CCEG. Там представлено 300 англійських префіксів та суфіксів, досконально досліджено денотативну варіативність словотворчих формантів, розподілено їх на групи, а також розглянуто у контексті. На нашу думку, наведені приклади вказують і на конотативну активність афіксів, тому їх вживання не зумовлено виключно граматичними та денотативними змінами значення лексичних одиниць. Властивість слів і афіксів змінювати значення й експресивний стан, пов’язана з розвитком суспільства, досліджується вченими: A. Cutler, J.A. Hawkins and G. Gilligan [170], N. Fabb [186]. Даний процес умовно називається ними “аffix breeding”. Властивість префіксів та суфіксів додавати тематичну конотацію до основи допомагає не тільки зрозуміти денотативне і конотативне значення слова, а й мету вживання афікса. Процес виникнення низки афіксальних оказіоналізмів у Newsweek було названо як “афіксальне засилля”; таку ж реакцію викликали префікси tele- та Diana- (ряд слів виник після смерті Діани: Dianabilia та Dianamania). Суфікс ati (модель від literati – “літератори”) викликало появу: glitterati – “еліта”, digerati, liggerati. Хоча ati ще не визнано суфіксом, конотативні деривати продовжують з’являтись.

     Проблему конотативного значення афіксів як одного з джерел поповнення англійського лексикону розглядається і вітчизняними вченими: Арнольд І.В. [12], Бєляєвою Т.М. та Хом’яковою В.О. [27; 28], Гальперіним І.Р. [49; 50], Дідківською Л.П. і Родніною Л.О. [64], Жлуктенко Ю.А. [71], Зятківською Р.Г [84]. Над вивченням афіксів-неологізмів працюють Зацний Ю.А. [75-79], Ботничук О.М. [32; 33], Єнікєєва С.М. [66-68], Клименко О.Л [90; 91], Носенкова М.В. [114]. Роль афікса у створенні конотації термінологічності вивчає Бартков Б.І [21; 22], Шевчук В.М. [157]. Дослідження словотворчих елементів у сучасній мові показують, що вивчення семантичних та конотативних особливостей афіксів потребує системного підходу.

     Семантичний рівень вивчення афікса ставить мету виявлення конотативних властивостей, оскільки в межах одного афікса потенційно може існувати декілька емотивно-експресивних значень.

     Афікс у складі конкретної лексичної одиниці буде розглядатись без урахування його граматичних функцій. Мета вивчення фіксованого значення – у виявленні конотації, що доповнює денотацію слова.

     Досліджувані афікси розподілені на дві основні групи: мовленнєвого та мовного типу. До мовленнєвої групи ми віднесемо афікси з властивостями посилення або доповнення конотативного значення іронічності, евфемістичності, меліоративності, пейоративності, жаргоністичності, розмовності. До мовної групи віднесемо афікси з властивостями посилення або доповнення конотації книжності, новизни, архаїчності, термінологічності, діалектності (за основу беремо класифікацію, запропоновану                          В.І. Говердовським [53]).

     3.1. Конотації афіксів мовленнєвого типу

     3.1.1. Конотативно-іронічні афікси. Тенденція афіксів надавати лексичним одиницям відтінків іронічності простежується на базі кореневих основ літературного та нейтрального мовлення шляхом приєднання афіксів. Афікс набуває конотативних відтінків іронічності при вторинній його інтерпретації мовцем, коли він на первинне денотативне значення основи нашаровує додаткові асоціації, пов’язані з афіксом. Емотивно-експресивний настрій мовця виражається добором відповідної лексики, користуючись засобами доповнення її конотативного значення. Треба зазначити, що афіксальне вираження іронії не завжди однаково сприймається мовцем і слухачем через можливість неоднозначного декодування. Наприклад, конотативно-іронічне значення афікса може супроводжуватись пейорацією, але слухач може уявити це тільки у контексті.

-ess Суфікс -ess в іменниках, що називають особу жіночої статі, уникається мовцями через конотативні асоціації у їх декодуванні. Суфікс виділився зі слів типу: lioness – “левиця”, princess – “принцеса”. До денотативного значення новоутворення з суфіксом -ess додаються набуті конотативні співзначення іронічної пейорації. Слова типу millionairess – “міліонерша”, manageress – “управляюча”, mayoress – “жінка – мер” або “жінка мера” негативно сприймаються жінками, а чоловіки переважно вкладають у зміст скриту іронію. В усному розмовному мовленні зафіксовано існування chapess – “жінка”; денотат -ess означає жіночу стать, а конотатат -ess доповнює значення пейорацією.

     Слова з суфіксом -ess мають іронічний характер: directress – “директриса”, doctress – “лікарка”, electress – “виборець” [178].

     На думку нашого інформанта Graeme Diamond, конотативне сприйняття на сучасному етапі дещо змінилось (у порівнянні з ХІХ ст.), часом слова poetess, doctress, які називають “чоловічі” професії із суфіксом -ess можуть містить приховану іронію, але також простежується початок етапу стирання конотативних асоціацій, пов’язаних із розподілом професій на “чоловічі” і “жіночі”. У британському варіанті мовлення перевага надається вживанню слів ancestress – “прародителька”, instructress – “інструктор”, manageress – “менеджер”, oratress – “оратор”, proprietress – “власниця” [173] із слабо вираженим відтінком негативності, тоді як в американському мовленні слова супроводжуються конотацією пейоративності.

     Тому треба зазначити, що іронія (прихована іронія) суфікса -ess визначається контекстуально, наприклад, у наступному тексті слово mayoress не викликає конотативних асоціацій:

“In Birmingham, the lady mayoress set up a branch of the Central Charity Committee in late December 1914, with the ambitious intention of sending a parcel to all the citiy’s prisoners of war every fortnight”  [History Today, September 1999].

-folk Суфікс -folk денотативно означає об’єднану групу людей. Уживання даного суфікса не є частотним [160], слова з -folk мають відтінок “старомодних” утворень [181: 58]. Наведені приклади: countryfolk – “сільські жителі”, kinsfolk – “родина”, townsfolk – “міські жителі” мають сучасні денотативні еквіваленти. Треба звернути увагу на те, що слово kinsfolk складається з двох архаїчних елементів: kin (s) folk, наприклад:

“Support for the growing numbers of older people will largely depend on informal services provided by their kinsfolk” [The UNESCO Courier, January 1999].

     Ми схиляємось до думки, висловленої у OAL, що вживання даної лексики у сучасному мовленні може носити як іронічний, так і офіційний характер: menfolk – “чоловіки”, womenfolk – “жінки” [217]. Конотема -folk разом із денотативним значенням надає основі гумористичний або книжний відтінок, що виявляється у контекстному вивченні.

“And when I say “our menfolk”, I mean not only workers, peasants, soldiers and police, but also men in the armed groups operating outside the law, who are also sons, husbands, lovers, men of the people” [The UNESCO Courier, December 1998].

     Вищенаведений приклад вживання суфікса -folk можна віднести до формантів конотативно-іронічного та книжного відтінку.

hood Суфікс hood має денотативно узагальнююче значення. Слова з даним суфіксом належать до літературного мовлення: girlhood – “дівочість”, neighbourhood – “сусідство”, priesthood – “духовенство”. Декодування даної лексики супроводжується конотацією книжності.

     У своїх дослідженнях О. Єсперсен наводив приклади оказіоналізмів: cubhood – “юнацтво”, hebehood – “молодь”, указуючи на узагальнюючі асоціації [178: 458-459]. Не змінилось і сучасне трактування суфікса hood, так у CCEG наведено приклади: fatherhood – “батьківство”, slobhood – “неохайність”, studenthood – “студентство” [210: 73-74].

     Суфікс hood не можна віднести до групи конотативно-книжних формантів, та нашим інформантом Margot Charlton надано наступні приклади: grubhood – “неохайність”, invalidhood – “фальшива непрацездатність”, fishhood – “зрадництво”, misshood – “утрата”, sahibhood – “збірна назва високопоставлених осіб”. Вищенаведені приклади свідчать, що потенційно негативні за конотативним значенням основи набувають із конотемою -hood іронічного відтінку. Тому при декодуванні суфікса слід брати до уваги дану його властивість.

-ify Суфікс -ify у поєднанні з іменниковими основами утворює дієслова з денотативним значенням “надати властивостей або якості”. Денотація суфікса спонукала до його поширення у розмовному мовленні як форманта лексичних одиниць з іронічним, а інколи й презирливим відтінком. О. Єсперсен у своїх дослідженнях дійшов до висновку, що переважна більшість англійських новоутворень із -ify мають розмовний, а часто гумористичний характер. Конотативна картина суфікса на цей час не змінилась. Наш аналіз показує наступне: конотема -ify надає основі відтінку негативної іронічності. Так денотат talk “розмовляти” і конотема -ify у поєднанні створюють нове конотативне значення talkify – “розглагольствувати”; argufy – “сперечатись”, citify – “надати міського вигляду”, happify – “ощасливити”, tipsify – “підвипити”.

     Приклади іронічного характеру, наведені редактором World Wide Words [190], вказують на існування невеликої кількості слів із суфіксом -ify: cosify – “зручно розміститись”, cuttify – “урізати”, touristify – “подорожувати”,    trendify – “схилятись на чиюсь сторону”, uglify – “спотворювати”, youthify – “омолоджувати”. Згідно з нашим дослідженням, конотативні асоціації у рідковживаних словах виражені яскравіше, ніж у загальновживаних justify – “оправдовувати”, notify – “повідомляти”, purify – “очищати”.

-itis Суфікс -itis часто формує у поєднанні з іменниками нові слова. Граматичне значення у таких новоутворень – “залежність від”. О. Єсперсен наводив такі приклади: walkeritis, Kiplingitis, pageanitis, motoritis, golfitis, radionitis [178: 446]. Оскільки вищенаведені приклади належать до розмовного мовлення, їх не зафіксовано у словниках, та суфікс продовжує слугувати формантом для конотативно-іронічних новоутворень. У CCEG наведено наступні приклади: auctionitis“аукціоніст”, campaignitis – “учасник компанії”, consumeritis – “споживач”, relationitis – “родич” [210: 94]. Наші дослідження показують, що денотативно нейтральні основи у поєднанні з конотемою -itis утворюють конотативно-іронічні слова. Так, наприклад, wedding – “весілля” у поєднанні з конотемою -itis, утворює словоформу weddingitis – дослівний переклад “заклопотаний весіллям”. Т.М. Бєляєва та     Т.О. Хом’яков дійшли висновку, що -itis через асоціативний зв’язок з медичними термінами у просторіччі означає хворобливу пристрасть, жагу, манію і т.п., наприклад, jazzitis – “любитель джазу”. Похідні з цим суфіксом мають іронічний відтінок інтенсивності [23: 97]. У словнику EL&C суфікс        -itis теж відмічено поміткою “humour” [218]. Це доводить подальшу можливість утворення оказіоналізмів із конотемою -itis іронічного характеру.

worthy Суфікс worthy на сучасному етапі розвитку має два денотативних значення, які відмічено у CCEG: оцінка достоїнства та транспортні засоби: creditworthy – “кредитоспроможний”, seaworthy – “з хорошими морехідними якостями” [184: 186-187]. Приклади вживання суфікса worthy на перший погляд можна віднести до книжної лексики, що виконує лише інформативні функції: faithworthy – “чесний”, praiseworthy – “похвальний” [84: 99]. Проте у FMEU [214] вказується на такі характерні особливості вживання суфікса: більшість оказіоналізмів не прижилась у мовленні, а нові утворення можуть містити в собі скриту іронію. Наведено приклади newsworthy – “цікава подія для друку”, thirdworthy – “придатний для третього каналу”, наприклад:

“The breathtaking chutzpah of such a statement is admittedly less newsworthy than it would have been a year ago, when we were only beginning to test the apparent limitlessness of Clinton’s self-absorption, but it is still at least as newsworthy, in the estimation of some the wisest heads in the media, as the rape story…” [New Criterion; April 1999].

     Словниками [181; 188] не відмічаються слова із суфіксом worthy поміткою joc, але з огляду на те, що оказіоналізми мають прихований підтекст, то при декодуванні даних слів потрібно зважати на потенційну можливість конотеми worthy виражати приховану іронію.

     3.1.2. Конотативно-меліоративні афікси. Розглянемо ряд афіксів, яким властиво доповнювати денотат і надавати йому значення меліоративності. Шляхом додавання до нейтральної корінної основи меліоративного афікса відбувається зміна конотативного значення. Слова потенційно можуть набувати пестливих або зневажливих відтінків без суттєвої зміни первинного денотативного значення. Декодування меліоративних морфем може дати додаткову інформацію про емоційний настрій мовця та статус самого мовлення. Індивідуальність асоціативного сприйняття створюється на базі досвіду накопленого мовленнєвим колективом, і є потенційним засобом для розширення конотативного значення меліоративного у складі лексичних одиниць.

-ее Дослідження конотативного значення суфікса -ее показали, що невелика кількість слів з демінутивною конотемою збереглась у сучасному англійському мовленні. Приклади, наведені О. Єсперсеном, coatee – “жакетка”, bootee“черевичок”, shirtee“сорочечка” походять від основ boot coat shirt. Дані основи набувають конотації меліоративності з появою суфікса -ее, та оскільки суфікс перестав слугувати дериватом демінутивних за значенням слів, то конотація у вищенаведених прикладах почала слабшати. Словник OAL тлумачить уживання bootee з денотативним значенням зменшення – 1. “дитячий шерстяний черевик” 2. “жіночий короткий черевик” [217]. Ми вважаємо, що суфікс -ее поступово втрачає конотацію меліоративності у сучасному мовленні.

-(e)rel Суфікс -(e)rel розглядався О. Єсперсеном як формант конотативно-меліоративних слів. Наведені ним приклади можна розподілити на дві групи. До першої групи ввійдуть слова з денотативним і конотативним значенням молодих тварин: cockerel – “півник”, hoggerel – “молоде ягня”, pickerel – “молода щука”. Дана лексика не втратила конотативних співзначень зменшуванності і в сучасному мовленні. Так, наприклад, pickerel вживається у британському діалекті:

“That plant, pickerel weed, is used by many small aquatic animals” [Magazine: Agricultural Research, March 2000].

     Слід зазначити, що суфікс -(e)rel як формант меліоративних слів утратив свою актуальність.

     До другої групи відносяться форманти з меліоративно-зневажливим відтінком. Дана лексика конотативно відображає пейоративне “зменшення”: wastrel – “нікудишня людина”.

“I was a wastrel,” Carl McGown begins, “a useless, unproductive young man” [Sports Illustrated; May 17, 1999].

“In a world where media dog eats dog, we need the creature of sound pedigree, but we also need the untrainable mongrel” [Magazine: New Statesman, February 7, 2000].

      Слово mongrel – “дворняжка”, “помісь” конотативно виражає неповноцінність, де використано конотему -(e)rel для метафоричного створення образу. Ми дотримуємось думки, що поетичний образ —  “це лінгвокогнітивне відтворення, зміст якого відокремлюється за допомогою концептуального аналізу його лінгвокогнітивної структури” [24:29]. Даний конотативний ряд продовжать приклади: dotterel – “роззява”, scoundrel — “негідник”.

     Суфікс -(e)rel не згадується у сучасних словниках як формант нових дериватів, та ми схильні у його конотативній характеристиці вказати в першу чергу на меліоративність з можливим відтінком негативного ставлення до об’єкта мовлення doggerel – “бездарно написані вірші”, оскільки це первинні асоціативні сприйняття слів з конотемою -(e)rel, а також констатувати факт його архаїчності.

ette Суфікс ette впродовж декількох століть використовується в іменниках, переважно жіночого роду, у назвах неживих істот з конотативним значенням зменшення та пестливості: laundrette – “невелике прання”, luncheonette – “легка закуска”, novelette – “роман”, rosette – “трояндочка”. О. Єсперсен у своїх дослідженнях наводив такі приклади: maison(n)ette“квартирка”, essayette“невелика стаття”, kitchenette“кухонька”, leaderette“коротенька редакційна замітка” і вказав на властивість конотеми ette надавати іменникам додаткового значення зменшення [178: 443]. І. В. Арнольд теж відмічає емоційне забарвлення суфікса ettе з конотативними властивостями пестливості та зменшення [12: 115]. За нашими даними, всі вищенаведені приклади, окрім зменшення, потенційно можуть заключати пейорацію.

     У сучасному лексиконі словоформи: balconette – “балкончик”, blousette – “блузочка”, storyette – “невелика розповідь” носять оказіональний характер. Декодування даних прикладів спрощено при урахуванні конотативного значення суфікса та денотації самої основи.

     Первинний варіант із суфіксом et як формантом зменшувального співзначення banneret – “прапорець” у сучасних словниках подається як bannerette. Про витіснення et чи ette як словотворчого форманта з наданням конотативного значення меліоративності неможливо робити висновки через невелику прoдуктивність суфікса. Пріоритетне вживання et/ette носить індивідуальний характер, наприклад, stockinette чи stockinet – “носочок”, pantalet(te)s – “довгі дамські або дитячі панталони”.

     У словах типу: owlet – “молода сова”, pullet – “молода курка”, plummet – “гирька”, cigarette – “сигаретка” суфікс et/-ette є денотуючим, так як слабо виражені емотивно-експресивний компонент значення та індивідуальне ставлення мовця. Слова носять інформативний характер.

     Конотація наступних новоутворень з ette передає пейоративний характер зменшення: conductorette – “жінка-кондуктор”, farmerette – “жінка, що займається сільським господарством”, welcomettes – “жінки, що зустрічають”, anchorette“журналістка”. Оскільки точне конотативне декодування можливе з урахуванням контексту, то доцільно вказати на принизливо-меліоративні властивості суфікса.

“The young fella in the exquisite lapis lazuli silk suit…..half-watching on his cute hand-sized computer the pretty blonde Channel. Eleven anchorette introducing the Early Bird news programme” [Blitz March.1988].

     Тенденція вживання в сучасному мовленні суфікса ette у словах, пов’язаних з жіночою діяльністю, носить принизливий характер [167; 181]. Дана лексика виділяється на тлі нейтральної та зосереджує увагу слухача на конотативних співзначеннях. Наприклад, принизливе fluffragette, ідею вживання даного слова було пояснено Cherri Gilham як до-феміністичний тип жінки, що контролює чоловіків, використовуючи жіночу хитрість та привабливість [the Daily Mail, “Fluffy Manifesto”]. Суфіксу ette у такого роду словах відведено роль форманта негативного значення.

     Подальше існування конотеми ette в англійській мові як форманта зменшувального значення, доводять такі приклади: sleeperette – “відкидне спальне крісло”, superette“невеликий магазин самообслуговування”. Шляхом урізання основи слова supermarket – “великий магазин самообслуговування” і додавання суфікса ette виникло слово superette. Тож superette зберігає значення — “магазин”, а конотема ette змінює асоціативні розміри, тобто надає денотативного значення зменшення.

-let Суфікс let як формант конотативного значення зустрічається в іменниках двох груп. До першої групи відносяться слова з пестливим зменшенням: brooklet – “рівчак”, driblet – “краплина”, rootlet – “корінець”, rundlet – “невеликий посуд”. Це можуть бути назви предметів або тварин. У розмовному мовленні конотема let використовується рідко, проте такі утворення носять емотивно-експресивний характер. Наприклад, cloudlet – “хмаринка”, -let у поєднанні з денотативною морфемою cloud виражає ставлення мовця до об’єкта мовлення та змінює конотацію слова. Дериват piglet – “порося” належить до розмовного мовлення і виражає пестливе зменшення тільки у поєднанні з конотемою let, так як основа слова pig носить чисто денотативний характер.

     До другої групи належать зменшувально-пейоративні слова. У таких утвореннях суфікс денотативно означає агентивність, а конотативно виражається негативне ставлення до об’єкта мовлення. Ці деривати походять від іменникових основ, які потенційно містять у собі метафоричні асоціації. Семантична особливість слова kinglet – “незначний цар” полягає в тому, що конотема —let не зменшує розміри об’єкта, а понижує денотативне значення основи, чим викликає поєднання меліоративної та пейоративної конотацій. Емотивний характер слова boomlet – “шумок”, “підвищена ділова активність” закладений у денотації основи та конотемі —let. Оскільки слово boom викликає негативні асоціації, то при його поєднанні з суфіксом змінилось конотативне декодування – презирливе зменшення, наприклад:

“Mergers have come to Japan, and are changing the way business works. But will the current boomlet turn into a boom?” [Magazine: The Economist; April 3rd-9th, 1999].

     Дослідження О. Єсперсена показують, що суфікс —let у більшості випадків денотативно виражає зменшення [178: 421-423]. Він часто вживається у словах, які називають людей, тварин та широко використовується у загальних назвах, які самі по собі вже є невеликі за розміром: armlet – “браслет”, booklet – “брошура”. Та, на нашу думку, суфікс —let має конотативні властивості. Порівняємо три приклади, наведені О. Єсперсеном: queenlet – “цариця” leaflet — “листочок”, eyelet –“петелька”. У словах queenlet та leaflet денотацію доповнює конотативне значення. У queenlet відчувається пейоративне зменшення, тоді як у leaflet пестливе зменшення. У слові eyelet зменшення денотативного характеру, тобто тільки за розміром.

     У CCEG наведено приклади тільки денотативного та пестливого зменшення: islet — “острівок” та froglet — “жабеня” [210: 99]. Приклади пейоративного характеру зменшення відсутні.

     Тож суфікс —let належить до групи суфіксів із конотацією меліоративності: деривати з даною конотемою виражають пестливе або пейоративне зменшення.

e/-y Суфікс e/-y поширений не тільки у літературному мовленні. Одна з характерних особливостей суфікса – оформлення експресивних дериватів. Іменники або власні імена виражають пестливу конотацію. Вони часто вживані дітьми та дорослими у розмовному мовленні для посилення мовленнєвих емоцій. Слова bird — “пташка” і birdie — “пташечка” денотативно не відрізняються, так як невідомо, якого розміру повинна бути пташка, щоб називати її bird чи birdie. На нашу думку, справа зовсім не у розмірі, а у ставленні до об’єкта мовлення. Так, bird конотативно нейтральне у порівнянні з birdie. Пестлива конотація birdie досягнута конотемою — ie. А. Вежбицька у дослідженні суфіксів e/-y у власних іменах дійшла до висновку, що в реальному мовленні різниця між e та y носитиме індивідуальний характер [35: 94]. Pammy та Pamie daddy та daddie виражають пестливе зменшення, але конотативні відмінності на даному етапі розвитку суфіксів e/-y залежать від індивідуального сприйняття мовця.

     О. Єсперсен писав, що суфікси e/-y виражають конотацію пестливого зменшення у власних іменах дітей, назвах тварин та в самому дитячому мовленні. В інших випадках суфікси в іменникових утвореннях мають жаргоністичий характер. Часто такі утворення формуються шляхом урізання основи: bookie – “букмекер” (на скачках), comfy – “зручний”.

     Дослідження суфікса e/-y показали, що при його декодуванні простежується конотація меліоративності.

     3.1.3. Конотативно-пейоративні афікси. Ряд афіксів слугує формантом дериватів з пейоративним відтінком значення. Конотація таких слів зумовлена негативними емоціями мовця. Конотативне значення корінної основи є складовою частиною денотативного значення, роль афікса полягає у доповненні співзначень, а інколи у посиленні негативного значення основи. Ступінь пейоративності та експресивності афікса залежить від індивідуального сприйняття. Характерна особливість пейоративних афіксів — вираження емоцій та експресії, що спонукає до утворення нових дериватів.

-aholic У словнику EL&C тлумачення суфікса aholic супроводжується поміткою infml [218]. Це означає, що слова із суфіксом aholic належать до розмовного мовлення. При детальному вивченні конотеми aholic, ми дійшли до висновку, що це не єдине додаткове значення, яке супроводжує деривати з даним суфіксом.

     Свого часу суфікс aholic виділився з лексичної одиниці alcoholic, яка містить в собі негативну конотацію. Як результат, пейоративні асоціації перемістились на конотему aholic. Розглянемо приклади: shopaholic – “той, хто полюбляє купувати та тратити гроші”, newsaholic – “хто слухає всі новини”, computaholic – “хто полюбляє комп’ютер”. Отже “залежність від…” завжди сприймається негативно, що й впливає на конотативне сприйняття суфікса         —aholic.

     Електронне видання Webster’s Unabridged Dictionary [228] вказує на можливий іронічний відтінок суфікса, що контекстуально виражає емотивно-експресивний настрій мовця: наприклад, слова workaholic – “трудоголік”; chargeaholic – “любитель звинувачувати” потенційно можуть містити як пейорацію, так і іронію.

     Ми віднесли суфікс до пейоративних формантів з огляду на негативний відтінок іронії.

ape Словотворчий елемент -ape з денотативним значенням “особа чоловічої статі – трудяга”. На сучасному етапі розвитку мовлення деривати з пейоративним співзначенням цього форманта не є популярними: wood-ape – “лісоруб”, cat-ape – “тракторист”, ring-ape – “боксер, борець”, truck-ape – “водій вантажівки”. Нейтральна коренева основа набуває негативного значення від елемента -ape, що впливає на декодування слова в цілому.

     Словотворчий елемент -ape відноситься до конотативно-пейоративних формантів, так як його вживання зумовлено вираженням негативних емоцій мовця.

ard/-art Суфікс ard/-art доповнює пейоративним відтінком значення агентивні іменники, що належать до розмовного стандарту мовлення. Наведемо приклади пейоративних словоутворень: braggart – “хвалько”, dastard – “боягуз”, niggard – “скнара”. Негативне ставлення до об’єкта мовлення зумовлено поєднанням основи й суфікса, наприклад, brag таart. Brag – “хвалько” вже наділене конотативним навантаженням, а конотема art посилює пейорацію основи.

“So we talk inside Johnson’s tomb about this monster named LBJ. Part of what neither of us ever saw coming was that this paranoid, overbearing, egotistical braggart would overwhelm our defenses by abandoning his own” [Magazine: Harper’s Magazine, March 2000].

     Контекстні дослідження показують, що деривати з суфіксом ard/-art передають експресію мовця з вираженням негативного ставлення до об’єкта мовлення. За аналогією утворені слова зберігають пейорацію агентивного суфікса. Так, наприклад, dullard – “дурень”; drunkard – “пияк”; sluggard – “ледар”, stinkard – “підступна людина” – конотативно забарвлені.

     О. Єсперсен писав, що суфікс був запозичений з французької мови з пейоративним відтінком. У сучасному мовленні ним виділено два напрямки розвитку значення суфікса ard/-art: конотативно нейтральні лексичні одиниці lombard – “банкір”, gizzard – “горло” та з пейоративним відтінком laggard“неповоротка людина”, coward – “боягуз” [178].

     Можна зробити висновок, що конотація презирливості досягається шляхом взаємодії основи з конотемою ard/-art, так як негативні асоціації передаються новим дериватам з посиленням первинної конотації. Беручи до уваги дані, отримані від інформантів, ми схильні віднести суфікс до формантів пейоративного значення. Причини активного вживання слів з  ard/-art носять емотивний характер, оскільки деривати окрім інформативної функції, виражають емоції мовця, ускладнюючи їх конотативне декодування, наприклад:

“It’s the gladiatorial concept: stranding 16 people on a tropical island to scrabble for food and shelter, all for the delectation of sluggards licking Cheetos dust off their fingers in their air-conditioned living rooms” [Magazine: Time; June 26, 2000].

-aster Суфікс -aster, мало поширений в англійській мові, має різко виражену пейорацію. Агентивний формант -aster уходить до складу лексичних одиниць criticaster – “критикан”, idolaster – “ідолопоклонник”, poetaster – “римач”. Денотативне значення суфікса aster – “за родом заняття” має властивість значно розширювати конотативне значення та виражати емоції мовця. Слова сritic та criticaster денотативно схожі, але конотативно відмінні. У слові criticaster яскраво виражені емоції й експресія, а critic- емоційно та експресивно нейтральне.

     New Webster’s Dictionary of the English Language [220] подає опис суфікса     aster як непродуктивного з денотативним значенням “поганої характерної риси” і наводить приклад: pinaster – “людина, гостра на язик”.

     У попередніх виданнях OED суфікс aster характеризується як пейоративний: philosophaster – “негідний філософ”, astrologoaster – “астролог”, grammaticaster “граматист”, politicaster – “політикан”.

     Одне з недавніх слів утворених за аналогією gamester – “гравець” надає конотативно нейтральній основі game не тільки денотативної зміни, а й викликає негативні асоціації.

“Online Gamesters Live In Duel Reality, But World War Free It Ain’t. The Rules: Pay To Play And Kill For Thrills” [Entertainment Weekly, November 28, 1997].

     Слова із суфіксом aster рідко зустрічаються у мовленні, але їх різка пейорація не втрачена, тому вживання даної лексики носить емотивно-експресивний характер.

athon Словотворчий елемент athon виділився зі слова Marathon – “марафон”. Словник EL&C фіксує елемент athon як суфікс з денотацією “затяжна дія” [218]. Помітка infml. указує на сферу вживання і конотативне значення розмовності суфікса athon. Наші дослідження показують, що словам з суфіксом athon притаманний пейоративний відтінок. Конотація пейоративності досягається поєднанням денотативного значення основи й суфікса. Наприклад, talkathon 1. “затягнута розмова”, 2. “балакун”. Пейоративне ставлення до об’єкта мовлення зберігається у двох значеннях шляхом подовження дії конотемою athon.

     За даними наших інформантів, денотативне значення основи впливає на конотацію новоутворень, тож у даному разі суфікс athon набуває пейоративного відтінку при взаємодії з кореневою основою. Наприклад, слова walkathon – “довга прогулянка”, readathon – “тривале читання” можна віднести до розмовних та емоційно-нейтральних, тоді як begathon – “тривалі прохання милостині”, schmoozathon – “тривалі пересуди”, snoozathon – “короткий сон, що переріс у мaрафон” виражають негативний настрій мовця.

     У своїх дослідженнях С.М. Єнікєєва, посилаючись думки Дж. Гріна і         Дж. Ейто, віднесла даний елемент до категорії повновартісних суфіксів [66]. Ми приєднуємось до даної думки, оскільки з досліджених прикладів видно не тільки денотативну спрямованість використання форманта athon, а й вираження емоцій.

ati Суфікс -ati було виділено зі слова litterati – “літератори” як денотативний формант множини. Словник OAL тлумачить слово litterati з поміткою fml. [217], та останнім часом у мовленні зафіксовано пейоративізми: digerati – “комп’ютерна еліта”, ligerati – з’явилось у 80-х роках у британській пресі як синонім до “приживала, нахлібник” (походить від діалектизма lig, що означає “лінивий або неправдивий”), soccerati – “зірки футболу та їх вболівальники”.

     Ефект дії на читача, та передачі ставлення до об’єкта мовлення простежується у вживанні слів з суфіксом -ati у заголовку до статті:

“HOLLYWOOD’S GLITTERATI CIRCLE THE WAGONS” [Time, February 10, 1997].

     Одразу треба зазначити, що як суфікс -ati не набув офіційного статусу, хоча жаргоністичні слова з даним словотворчим елементом стали досить популярними в останні роки. “Словники, які включили словоформи з -ati, посилаються на його виділення з literati” [190].

     Словотворчий елемент —ati розглядається як синонім до —erati, хоча в словах англійського походження елемент —er випадає. Поки що рано робити висновки щодо приживання у мовленні суфікса —ati; ці слова носять оказіональний характер.

     Дослідження новоутворень з —ati показали пейоративність конотативних асоціацій у їх декодуванні. Наприклад, fasherati – “люди, що зосередженні на моді або поповнюють ексклюзивними фасонами свій гардероб”, illuminati – “люди, що прагнуть мати особливу інформацію”.

     Ми пояснюємо використання конотеми бажанням створення емоційно-експресивних слів, їх інформативна спрямованість поступається пейоративному співзначенню.

-azzi/-azzo Суфікс -azzi/-azzo поки що не визнано легальним формантом нових лексичних одиниць, хоча OAL зафіксував появу таких слів, як: videorazzi, stalkerazzi та snapperazzi [217], котрі взяли свій початок від paparazzi” [190].

     Слід визнати, що денотативне значення всіх новоутворень залежить від поєднання основи та суфікса. Ми вважаємо, що, окрім денотативного значення, суфікс -azzi/-azzo зберіг свої пейоративні асоціації. Тож новоутворення наділені негативним конотативним значенням.

     Слова з суфіксом проходять цензурний контроль перед публікацією у пресі, оскільки у словниках не зафіксовано “дериватів” від “Paparazzi”. Одну з причин виникнення такої лексики ми пов’язуємо з бажанням поєднати денотативний зміст із вираженням емоцій. Консультантами з OED нам надано приклади: stalkerazzo – “журналіст-переслідувач”, що походить від денотативно рівноцінної основи stalker + -azzo; денотація наступних слів складається з кореневої основи та суфікса netarazzi – “журналіст, який переслідує в Інтернеті”, deatharazzi – “журналіст, який маніакально пише про смерть”. Вираження пейорацій простежується у контексті:

“Broomfield hooks up with a pair of “stalkerazzis” who work for the tabloids…” [New Yorker 6/8/98].

     Мовець поєднує емоції та експресію з денотативним змістом: так chopperazzi походить від основи chopper – “ніж”, а суфікс azzi/-azzo надає не тільки значення “журналіст”, а ще й різку пейорацію.

“Some half dozen helicopters filled with tabloid reporters the chopperazzi hovered above, drowning out almost all sound” [People 17 Oct. 52/2, 1994].

     Суфікс azzi/-azzo було запозичено з італійської мови. На думку S.Kemmer, конотативне значення, з яким він адаптувався в англійській мові, дещо відрізняється пейоративністю, оскільки цьому сприяли історичні події, які і зумовили дане запозичення.

cide Денотативне значення суфікса cide – “знищення” використовується у розмовному мовленні для формування емотивно-експресивних лексичних одиниць. Конотативне значення cide у складі нових слів – вираження презирливості. О. Єсперсен наводив приклад libercide – “свободовбивця”. У сучасному мовленні ряд дериватів продовжено Р.Г. Зятківською, яка вважає, що суфікс зберіг свою конотацію пейоративності [84: 83]. Слово tyrannicide – “тирановбивця” викликає негативні емоції за рахунок денотації. Відбулось поєднання двох конотативно пейоративних елементів tyran і cide, які посилюють конотацію слова.

ocracy, —ocrat Суфікси ocracy, —ocrat розглядаються разом, оскільки їх денотативне значення споріднене. Суфікс ocracy слугує формантом слів, що називають групу людей, яка знаходиться при владі, або соціальний клас, тоді як ocrat слугує формантом слів, що називають їх окремого члена.

     Вважається, що суфікс ocrat був виділений зі слів aristocrat – “аристократ”, bureaucrat – “бюрократ”, а денотат ocrat означає “представник певної соціальної групи”. Конотативна картина новоутворень з конотемою ocrat показує, що більшість з них носять емотивно-експресивний характер, відчувається їх пейоративна спрямованість.

     У словнику A Dictionary of Neologisms since 1960 [201] наведено приклади: angelocrat – “ангелократ”, autocrat“деспот”, plutocrat – “плутократ”, при взаємодії суфікса з основою слова викликають пейоративні асоціації. Треба звернути увагу на те, що дана лексика не виходить за межі книжної, це свого роду літературні лайливі слова. Розглянемо у контексті слово pornocrat – “порнократ”:

“He chose great models — Celine and Genet — and always said he was not a pornographer but a ‘pornocrat’. Despite being considered a marginal freak, Calaferte went on writing” [The Independent, Apr-Jun 1994].

     Суфікс -ocracy розвивається у тому ж конотативному напряпрямку, наведемо приклади: androcracy – “правління чоловіків”, chromotocracy – “правління домінуючої раси”.

     Суфікси -ocracy, -ocrat використовуються у мовленні для утворення негативних формантів від основ, які потенційно містять у собі пейорацію.

crypto- Даний префікс рідко вживається у розмовному мовленні. Оскільки денотативно crypto- означає “прихованість”, то іменникові основи з конотемою crypto- виражають пейорацію, негативне ставлення до “конспірованих” елементів. Емоційно-експресивні лексичні одиниці добре виділяються на тлі денотативних cryptoутворень, так як слова, в яких відсутня пейорація, базуються на основах термінологічного характеру й уживані в науковій сфері.

     Розглянуті приклади у CCEG доводять формальний характер лексичних одиниць з префіксом crypto-: crypto-coalition – “прихована коаліція”, crypto-demоcrat – “законспірований демократ”, crypto-monarch – “законспірований монарх”, crypto-republican – “законспірований республіканець” [210].

“They thought that I was the sort of crypto-democrat who would try to overturn the goverment” [181: 31]

-eer Суфікс -eer  з пейоративною конотацією рідко вживається у сучасному мовленні. Нові деривати, утворені від іменників, характеризують особу, яка займається діяльністю, пов’язаною з денотацією основи “з презирливим відтінком, передбачаючи несумлінне виконання тощо” [181: 146]. Основа, конкретизуючи рід занять, стиль життя, при взаємодії з конотемою eer утворює нове слово з розширеною конотацією. Наприклад, у слові profiteer – “спекулянт”, де емоційно нейтральна основа profit – “вигода”, суфікс eer доповнює конотативно значення слова. Отже в сучасному мовленні суфікс eer виконує не тільки агентивні функції, а й передає пейоративне ставлення мовця до об’єкта мовлення. Суфікс може надавати словам розмовного відтінку, витісняючи інші конотації: buccaneer – “пірат”, mountaineer – “альпініст”, puppetry – “лицемір”.

     О. Єсперсен у своїх дослідженнях писав, що суфікс eer зустрічається в іменникових основах після кінцевої t і виражає негативну конотацію:  patrioteer“патріот”, sonneteer“римач” [178: 224].

     У словниках OAL [217] та EL&C [218] відмічено властивість суфікса eer утворювати пейоративні деривати. Ми хочемо зазначити, що даний суфікс не змінює денотації лексичних одиниць, а доповнює їх конотативне значення: compeer – “рівня”, “друзяка”, garreteer— “бідний літератор”, pulpiteer – “проповідник”, sermoneer – “проповідник”.

“Being in early childhood of a delicate constitution, and often little disposed to join in that boisterous revelry in which his compeers seemed so greatly to delight, his mother…” [Magazine: Contemporary Review, May 1999].

-enne Суфікс запозичено з французької мови зі збереженням денотативного значення: comedienne – “комедіантка”, doyenne – “професіоналка”.

“She still brandishes one-liners as E!’s sometime doyenne of dish” [Entertainment Weekly; April 18, 1997].

     Треба наголосити на малій продуктивності суфікса, що можна пояснити зміною конотативного значення запозичення, порівняно з мовою оригіналу. Ідеться про пейоративність утворень з суфіксом enne в англійській мові. Оскільки “більшість жінок вважає недоцільним розподіл роботи на жіночу й чоловічу, що, звісно, впливає і на сприйняття суфікса як форманта назви професій жіночої статі” [188].

     При декодуванні лексичних одиниць з суфіксом —enne треба враховувати, що не всі слова несуть у собі пейоративну конотацію, наприклад, equestrienne – “наїзниця”, tragedienne – “акторка-трагік” є конотативно нейтральні.

ery(ry) Характерна особливість суфікса ery(ry) – утворювати деривати з денотативним значенням поведінки чи дії, створювати збірний образ з подальшим пейоративним декодуванням. Пейоративні деривати з суфіксом      ery(ry) утворені від негативних основ, тому негативні емоції, виражені мовцем, посилюються даною конотемою: foolery – “дурна витівка” від fool – “дурень”, japery – “висміювання” від jape – “висміювати”, roguery – “шахрайство” від rogue – “шахрай”, waggery – (образливий) “жарт” від wag – “дотепник”.

“Too often the result is tedious foolery, the language run amok with Jabberwocky possibility (words, words, monotonously inbreeding), as if possibility were reason enough for the doing” [New Criterion; December 1998].

     Конотативне посилення пейорації основи відбувається на контрастних властивостях утворювати емоційно нейтральні деривати літературного стандарту: artistry – “артистизм”, citizenry – “населення”, dentistry – “лікування зубів”.

     У CCEG подано детальну характеристику суфікса ery(ry) з розподілом на чотири денотативні групи: дія, поведінка, місця, групи [210]. Наші дослідження показали, що при вживанні слів з значенням поведінки простежується експресивність. Слід зазначити, що О. Єсперсен указав на характерну особливість денотативного значення запозичень з ery(ry) та корінних утворень. Порівняємо наведені ним французькі запозичення: chivalry – “рицарство”, gallantry – “галантність” тощо та англійські утворення:   beggary – “митарство”, cuckoldery – “положення рогоносця”, parrotry – “безглузде повторення чужих слів” [178: 245-247].

     На сучасному етапі конотативна картина не змінилась, так як слова з денотативним значенням поведінки переважно наділені негативною конотацією. З десяти прикладів, наведених у CCEG, вісім називають негативну поведінку: knavery – “шахрайство”, prudery – “фальшива сором’язливість”, savagery – “дикість” [184: 49-51].

     Оскільки суфікс ery(ry) виконує функцію посилення тільки негативних основ зі значенням поведінки та виражає експресію мовця, ми вважаємо за доцільне вказати на його здатність утворювати конотативно пейоративні слова.

-ese Суфікс -ese одержав нову конотацію за часів правління Thatcher. Серед неологізмів англійської мови з’явився оказіоналізм Thatcherese з пейоративним відтінком. Ю.А. Жлуктенко прогнозував коротке існування цього слова [71: 7], проте у сучасному англійському мовленні збереглось пейоративне конотативне значення суфікса ese.

      При збереженні денотації суфікса ese – “належний до (стилю) мовлення” змінюється конотативне значення. Слова набувають презирливого відтінку: Americanese – “американський стиль мовлення”, Brooklynese – “бруклінський стиль мовлення”, gangsterese – “мовленнєві особливості гангстерів”, legalese – “юридичний стиль”, officialese – “офіційний стиль”.

“Robinson littered his talk promiscuously with juicy bits of academese” [Harper’s Magazine, July 1999].

     У FMEU суфікс -ese не розглядається окремо, та у складі слів officialese, legalese визнано, що це – пейоративні терміни певних стилів написання [214: 411].

      О. Єсперсен наводив приклади вживання суфікса ese у словах типу: journalese – “газетний стиль”, telegraphese – “телеграфний стиль”. Наведені приклади несуть конотацію пейоративності.

     Згідно з нашими дослідженнями даний суфікс -ese слугує формантом іменників, що денотативно відображають мовленнєві особливості певної категорії людей, і супроводжується конотативними співзначеннями пейоративності та фамільярності.

ish Суфікс ish часто застосовується для утворення прикметників від іменників, конотація яких залежить від денотативного значення основи. Денотація суфікса ish у таких словах, як “подібно до”, “з властивостями” при взаємодії з денотацією основи утворює конотативні деривати. Більшість прикметників з ish, що означають поведінку, є емотивно-експресивними. Вони легко замінюються синонімами типу: childish на like a child, childlike. Конотативні переваги прикметників із суфіксом ish у передачі негативних емоцій. Розглянемо наступний приклад: laddish – “гордовитий юнак” не має конотативно рівноцінного еквівалента в українському перекладі. Слово складається з двох конотативних елементів: основи lad – “хлопчина”, що належить до розмовного мовлення, та суфікса ish, що надає пейоративного значення.

     О. Єсперсен виділив дві групи прикметників з денотацією поведінки. До першої групи належать конотативно нейтральні основи, які лише з суфіксом    ish набувають пейоративної конотації: girlish – girl, feverish – fever. Даний тип лексики буде розглядатись нами у групі конотативно-розмовних афіксів, оскільки, на нашу думку, її конотативно пейоративне значення залежить від контексту.

     До другої групи О. Єсперсен відніс слова з конотативною основою: foolishfool, devilishdevil. Даний тип лексики належить до пейоративної завдяки самій основі, а з конотемою ish змінює відтінок значення та не втрачає негативної оцінки, наприклад:

“The performance is respectable if dullish, its principals caught in typical form. Paata Burchuladze, then regarded as the coming king of word basses, thunders out a bluff, inelegant Silva” [Magazine: OPERA NEWS, AUGUST 1998].

“Drawing attention to their presumably superior culture, it is feared, will lead to envy, anger, and worse. If the group is doing worse, it fears the snobbish disapproval and disdain of the majority”  [The Public Interest, SUMMER 2000].

     Уживання слів dullish“нуднуватий”, snobbish“снобістський” у даних контекстах носить оцінювальний характер з пом’якшенням негативного змісту основи dull“нудний”, оскільки конотема ish змінює денотативний зміст слова. Прикметники з пейоративним відтінком значення dull, fool, foul, snob утрачають негативну категоричність із суфіксом ish, з чого виходить, що відбувається конотативна зміна основи зі збереженням денотації.

     З вищенаведених прикладів видно, що семантика суфікса ish не обмежена граматичними властивостями утворення прикметників, так як змінюється і конотативне значення лексичних одиниць.

ite Конотація суфікса ite викликана денотативним його значенням – “послідовник або той, хто підтримує”. Конотативні деривати із суфіксом ite походять від іменників та власних назв. Іменники, утворені від власних назв, завжди передають полярність поглядів мовця й об’єкта мовлення. Тож мовець у такому випадку передає негативну конотацію. Розглянемо приклад, наведений у CCEG:

 “The long Thatcherite nightmare is coming to an end” [184].

     Слово Thatcherite, окрім складної денотативної інформації, передає пейоративне ставлення до сподвижників та прихильників політики Thatcher.

     Аналогічні утворення з пейоративною конотацією виникають у сучасному мовленні. Так Hagueite з’явилось у 1997 році після обрання William Hague лідером консервативної партії.

“Following the modern British tradition of endowing almost every leader of every party with a suitable adjective – “Hagueite”, this one appeared in 1997 following the election of William Hague to be leader of the Conservative Party” [190].

      Приклади, наведені О. Єсперсеном, доводять, що суфікс -ite вживається як з іменами власними: Buchmanite, Hitlerite, Whistlerite, так і з загальними назвами: beachite – “пляжник”, cityite – “житель міста”, suburbanite – “житель передмістя” [178: 444-445]. Суфікс ite з загальними назвами належить до формантів розмовної лексики, тоді як у власних назвах простежується пейоративний відтінок.

     На сучасному етапі суфікс ite продовжує слугувати формантом експресивного значення, наприклад, у The Guardian зафіксовано слово Dianarite.

mania Словотворчий елемент —mania наділений чітким денотативним значенням, що має вплив на семантичне значення дериватів. Слова з елементом —mania поєднують у собі значення основи та елемента: galanthomania – “галантоманія”, tulipomania – “тюльпаноманія”. Конотація даних слів бепосередньо залежить від денотації елемента  —mania, оскільки “залежність від” викликає негативні асоціації незалежно від значення самої основи. Так, наприклад, слово candlе – “свічка” не викликає негативних емоцій, тоді як з елементом —mania його конотація змінюється, наприклад:

“Ms Spear, however, is unconvinced that candlemania is a Nineties phenomenon” [The Independent, Oct-Dec 1994].

     Даний словотворчий елемент можна було б віднести до формантів конотативного значення неологічності, велика кількість оказіоналізмів з елементом —mania фіксується у періодиці: cacospectamania “одержимість спостереження за чимось мерзотним”, Dianamania – “Діаноманія”,    planomania – “пристрасть до митарства”. Мета вживання конотеми —mania полягає у викликанні негативного ставлення до об’єкта мовлення, слід зазначити , що дана лексика не виходить за межі літературного стандарту.

monger На прикладі суфікса monger простежується перехід денотативного значення у конотативне. У складі слів fishmonger – “торговець рибою”, ironmonger – “торговець скоб’яним товаром” суфікс monger денотативно означає “торговець” з нейтральною конотацією. Та вже в наступних прикладах, наведених у EL&C, rumourmonger – “пліткар”, warmonger –“розпалювач війни або ворожнечі” конотема monger має негативну конотацію [218].

“But even informed rumormongers say it’s still too early to seriously dish about Episode II, the second in the trilogy of films tracking Anakin Skywalker’s transformation from Jedi Knight to the evil Darth Vader” [Entertainment Weekly, April 21, 2000].

     Згідно з даними, отриманими від інформанта, використання суфікса              monger у новоутвореннях носить конотативний характер. Наприклад, конотема monger у слові hatemonger – “розпалювач ненависті” виражає пейорацію. Оскільки основа hate потенційно містить негативну конотацію, то у поєднанні з monger відбувається її посилення.

     Пейоративний характер суфікса monger зафіксовано у CCEG [210], оскільки негативним є денотативне значення “розповсюджувати слухи”, конотативні асоціації супроводжують слова з даною конотемою: scaremonger – “панікер”, whoremonger – “розпусниця”. Це один із випадків, коли денотація суфікса переростає у його конотацію.

monkey Словотворчий елемент monkey з денотативним значенням “діяч чоловічої або жіночої статі” надає кореневим основам яскраво виражений презирливий відтінок. Наприклад, wheel-monkey – “водій”, powder-monkey – “підривник”, grease-monkey –“механік”.

     Слова можуть утворюватись засобом метафоричного переносу, де елементу  —monkey відведена роль форманта пейоративного значення: broom-monkey – “двірник”, company-monkey – “штабник”, dit-da-monkey – “радист”,   road-monkey – “дорожній працівник”, weed-monkey – “проститутка”.

     Конотема monkey надає словам, окрім денотативного значення, також і конотативне і є пейоративним формантом.

nik Мала продуктивність суфікса nik указує на те, що деривати з даною конотемою не фіксуються у словниках; суфікс п’ятидесятих років не прижився в англійському мовному ареалі [172]. Оскільки суфікс не вийшов з ужитку повністю, то передбачити його конотативний розвиток достовірно неможливо. Незначну кількість лексичних одиниць з суфіксом nik ми розподілимо на дві групи. До першої групи ввійдуть конотативно пейоративні слова. Друга група буде розглядатись у складі запозичених слів.

     У словнику EL&C [218] суфікс розглядається як неформальний, тобто відноситься до розмовного мовлення. Розглянемо наведені приклади: computernik – “комп’ютерщик”, peacenik – “миротворець (-щик)”. З появою суфікса nik слова набувають не тільки конотації розмовності, відчувається знецінення вагомості основи. У словнику нових слів та значень в англійській мові подано пейоративні приклади: goodwillnik – “податлива людина”, no-goodnik – мерзотник”, filmnik – “кіношник”. Т.М. Бєляєва та В.О. Хом’яков  теж розглядають суфікс nik як пейоративний. Наведені ними приклади не фіксуються словниками через оказіональність їх уживання. Слова flopnik – “людина, що потерпіла фіаско”, goofnik – “телепень”, pupnik – “супутник-собаковоз” носять експресивно-оцінний характер з презирливо-оцінною конотацією [23: 102].

oon Розглядаючи афіксальну систему англійської мови, О. Єсперсен доводив, що словотворчий елемент oon не можна вважати справжнім англійським суфіксом через відсутність його значення: spittoon – “плювальниця” на той час було єдиним незапозиченим словом [178: 368].

     Згодом Р.Г. Зятківська, вивчаючи сучасний стан афіксальної системи, наводить такі приклади: lampoon – “зла сатира”, picaroon – “шахрай, авантюрист”, poltroon – “боягуз”. Р.Г. Зятківська вважає, що суфікс oon в деяких основах виражає пейоративність [84: 130]. Слова ввійшли до англійської мови з французьким меліоративним суфіксом —on, та, як видно з наведених прикладів, відбулась зміна його конотативного значення – слова набули негативного відтінку: blatteroon – “балакун”, buffoon – “шахрай”, shabaroon –“бродяга”.

     Негативність суфікса полягає у виділенні та посиленні негативних значень основи, тоді як нейтральні слова не наділені конотацією пейоративності, наприклад, слово tycoon – “промисловий/фінансовий магнат” уживаються у розмовному англійському мовленні [188: 655] без негативної конотації.

pseudoДенотативне значення префікса pseudo – “фальшивка” використовується як формант лексичних одиниць з конотативно презирливим та терміноподібним відтінком. Семантичні особливості слів із pseudo пов’язані з денотацією основи. Префікс антонімічно змінює денотацію таких утворень, а пейоративність досягається їх звучанням. Так, наприклад, pseudomodern“псевдосучасний” є антонімом до слова modern. У порівнянні з outdated – “застарілий” pseudomodern має переваги у вираженні емоцій, так як концентрує увагу на конотативному сприйнятті префікса pseudo-.

      Емоційна спрямованість префікса pseudo- не завжди береться до уваги укладачами словників та посібників. При його описі словник OAL [217] та CCEG [210] дають лише його денотативне тлумачення, тоді як EL&C [218] звертає увагу на можливість пейоративних утворень. Наведений приклад: “He says astrology’s just a pseudoscience” показує мету емоційного приниження, хоча саме слово pseudoscience асоціюється з науковими термінами.

     Уживання префікса у розмовному мовленні викликано бажанням висловити емоції терміноподібними словами з пейоративним співзначенням: pseudoproduct – “псевдопродукт”, pseudoboiling – “псевдокиплячий”, pseudolove – “псевдокохання”.

sub- Префікс sub- належить до формантів дериватів літературного стандарту. Слова з даним префіксом мають книжний відтінок, та наші дослідження показали, що префікс може мати пейоративний відтінок, який впливає на конотативне значення кореневої основи. Денотативне значення “невдала копія” викликає негативні асоціації, в цьому разі денотативний префікс стає конотуючим. У CCEG та EL&C [210; 218]теж відмічено дану властивість: subTennysonian, subCockney.

“He spoke in a generalized sub-Cockney whine” [184: 162].

-ville Суфікс -ville денотативно означає видумане місце або підкреслює зміст основи. Конотативно суфікс виражає пейоративний настрій мовця.

     Приклади, наведені у WWW [193], показують у контекстному варіанті слова з конотемою ville:

“University? Man, that’s just dragsville”.

“There are some who will simply not get the fun of it out there in mass-marketville” [Publishers’ Weekly].

     Слова dragsville та marketville денотативно називають місце, при цьому виражають різку пейорацію. У словнику Barnhart Dictionary of New English наведено приклади: bananasville, doomsville, keepsville, thinksville, weirdsville [188].

Слова із суфіксом —ville, наведені у WWW: dullsville, endsville, squaresville, доводять розвиток —ville, форманта пейоративного значення [193].

“This is great for family values but dullsville for filmmakers” [Entertainment Weekly March 28, 1997].

     3.1.4. Конотативно-посилюючі афікси. Одна з комунікативних функцій мови полягає у передачі експресивного значення слова як результат емоційного стану мовця. Експресивність і оцінка трансформують об’єктивне пізнання у суб’єктивне ставлення, результатом є посилення конотативного значення слова при збереженні його денотації. На думку І.І. Туранського, “необхідність надати висловлюванню експресивну силу з метою додаткової дії на адресат, в роботу включаються інтенсифікуючі засоби різних рівнів…” [141: 139]. Конотацію посилення представляють афікси, вживані у розмовному мовленні для надання посилення висловлюванням та передачі експресії. Деривати формуються за рахунок суфіксів літературного стандарту. До даної групи ми віднесемо лексичні одиниці, що посилюють денотативне значення основи.

be Префікс be слугує у сучасному мовленні формантом дієслів із значенням повноти, інтенсивності дії: belittle – “зменшувати, недооцінювати”. Наприклад, вживання слова beloved – “коханий” у FMEU [214] пояснюється бажанням вираження емфатичного посилення. У словах з денотативним описом особливої дії або стану префікс be відіграє роль створення конотативного посилення значення, що впливає на декодування даних лексичних одиниць: besotted – “одурманений”, betray – “виданий”.

mega- Префікс mega- розглядається як формант розмовного мовлення у OAL та EL&C[217; 218], . Зупинимось на характеристиці, поданій у CCEG: “слова, із значенням незвичного розміру та важливості є дуже неформальними, з’являються у мовленні молодих людей” [184: 108].

     Наведемо приклади: megabucks – “велика кількість грошей”, megaloss – “великий збиток”, megastar – “знана зірка”. Ми вважаємо, що не слід обмежуватись конотацією розмовності при описі суфікса mega-, так як з денотативним значенням розміру конотема mega- використовується у розмовному мовленні також як посилюючий формант: megahit – “мегахіт”.

“Don’t blame me, blame the remuneration committee, is the standard defence of a chief executive when asked to justify his megasalary or vastly inflated pay rise” [The Independent, Apr-Jun 1994].

hyper- Префікс hyper- денотативно передає “понад якість”. У термінологізмах інтенсифікація сприймається у кількісному відношенні, тоді як у розмовному мовленні слова типу: hyperactive – “понадактивний”, hyperalert – “виняткова рухливість, обачність”, hypercritical – “винятково критичний” передають експресивність висловлювання, збагачуючи зміст слів конотативно.

     Не виключається вживання термінологізмів у розмовному мовленні, наприклад, неологізми hypermnesia – “виняткова пам’ять”, hyperprosexia – “виняткова увага до…”. Префікс hyperпосилює значення основи, конотативні асоціації при декодуванні даних прикладів виходять на перший план. Вираженням експресії нами пояснюється виникнення оказіоналізмів:

“Anderson’s writing is also marked by a vibrancy which has brought the critics out in hyperlatives” [The Independent, Jul-Sept 1994].

“The school’s Richard D’Aveni coined the term ‘hypercompetition’, saying today’s outrageous pace of change calls for upside-down business approaches Chivalry is dead,’ he writes in Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Manoeuvring” [The Independent, Oct-Dec 1994].

     Дослідження показують, що денотативне значення префікса hyperвпливає на конотативне значення основ, уживаних у розмовному мовленні. Тому даний префікс відноситься нами до посилюючих формантів.

out Префікс out у словах з денотативним описом дії відіграє роль посилюючого форманта: outbid – “перехизувати”, outbuild – “надмірно забудовувати”, outsell – “кращий для продажу”, outrageous“жорстокий”. Денотація префікса стає конотуючою, при декодуванні даної лексики виникає асоціативне сприйняття.

“Just as a certain license is granted to outrageous behavior by puppets and cartoon animals…” [The Drama Review, Winter 1998].

     Індивідуальне вираження емоцій поступається комунікативній спрямованості, де на конотативному рівні підкреслюється основна ідея повідомлення. На цій підставі ми відносимо префікс outдо посилюючих формантів.

over Префікс overз денотативним значенням “пере-” не має високої ступені експресивної інтенсивності. Слова з даним префіксом належать до літературного стандарту мовлення: overcook – “переварити”, overheat – “перегріти”.

     У CCEG подано три денотативних значення префікса over-, що денотативно впливають на основу. По-перше, “надмірна дія”: overdose – “передозування”, overfill – “переповнити”. По-друге, як словотворчий елемент у вікових категоріях: overfive – “після п’яти”. По-третє, “надмірна влада”: overcome – “перебороти”, override – “брати верх” [210: 131-132].

     Ми вважаємо, що у першій денотативній групі префікс over є конотуючим, так як відбувається асоціативне посилення значення.

“Next, Gov. Angus King announced that Maine, thanks to Nynex’s overcharged ratepayers, is the first state to connect all of its schools and libraries to the Internet” [Info World; November 17, 1997].

У другій та третій денотативній групі префікс overє денотуючим, відчувається тільки його денотативна спрямованість.

super Префікс super у мовленні несе конотацію посилення. Експресивна дія даного префікса залежить від його денотації. У своїх дослідженнях Єнікєєва

вказує на те, що “сама семантика словотворчого елемента superсупер; най-най” дає можливість використовувати цей формант для творення лексичних неологізмів, які відбивають досягнення науково-технічного прогресу, наприклад, supership – “суперкорабель”, supercollider – “суперсутичка”, superminicomputer – “супермінікомп’ютер”, superpower – “супердержава”, superweapon“суперзброя”, а також у мові торгової реклами, наприклад, superfit – “суперпідходящий”, superpill“супертаблетка”, superretailer – “суперторговець”. У ССEG суфікс охарактеризовано як посилювач ідеї основи прикметника: superfine – “вищої якості”, superintense – “суперсильний”, supermodern – “суперсучасний”.

     З іменниковими основами конотація суфікса непередбачувана, так у словах: supermarket – “супермаркет”, superstar – “зірка першої величини” посилення на конотативному рівні сприймається не рівноцінно. Відрізняються не тільки денотативно, а й емоційним сприйняттям слів: superwoman – “супержінка” та superman – “супермен”.

     Використання префікса super— у рекламних текстах носить експресивний характер дії на реципієнта, де відбувається посилення значення основи: superpower – “суперсила” не сходить з анотацій до продукції як харчової, так і промислoвої.

     Префікс super— поширений у різних мовах, треба зазначити, що його денотативний зміст і конотативні асоціації зберігаються.

ultraПрефікс ultra охарактеризовано як формант конотативно розмовних слів [218]. Наведені приклади: ultracautious – “ультраобережний”, ultramodern – “ультрасучасний”, ultrasensitive – “ультрачуттєвий” викликають не тільки асоціації розмовності. Одна з причин уживання префікса ultraпояснюється бажанням вираження експресії. Сам префікс відіграє роль посилюючого форманта, який не змінює денотативне значення основи, а лише конотативно її доповнює:

“The Scottish Reformation was led by intellectuals ultraradical by European standards, but it faced Erasmus’s collaborator John Mair (1470-1550) with the problem of ‘placing’ Scotland in a divided Europe. Faced with” [History Today, September 1999].

     Продуктивність префікса не впливає на послаблення конотативного значення посилення, вживання слів з конотемою ultra- носить експресивний характер. Треба зазначити, що конотація технічних термінів і розмовної лексики радикально відрізняється: ultrashort – “ультракороткий” (у вимірах діапазону) та “ультракороткий” (у вимірах довжини одягу тощо). У технічних термінах асоціації посилення поступаються інформативній спрямованості лексики.

     3.1.5. Конотативно-жаргоністичні афікси. Конотацію жаргоністичності представляють афікси нелітературного стандарту. Сучасне мовлення оперує афіксами, що надають словам конотативного значення пониження. Як правило, така лексика носить емотивно-експресивний характер, а переважна її більшість має денотативні нейтральні еквіваленти літературного стандарту.

a Словотворчий елемент а не визнано суфіксом, і його денотативна сторона не представлена у сучасних словниках. Наші дослідження показали, що елемент а має як денотативне, так і конотативне значення. Розглянемо приклади: wanna = want; to gonna = going; to gotta = got to, елемент бере на себе денотативні функції to та надає словам жаргоністичних відтінків.

     Одним з перших утворень, що з’явилось на початку ХХ століття у британському мовленні, є gotcha = got you.

     У розмовному мовленні зустрічаються варіанти утворень: woulda = would have, coulda = could have, shoulda = should have. Рано прогнозувати подальший розвиток словотворчого елемента а; на сучасному етапі розвитку мови можна констатувати його належність до жаргоністичного мовлення.

eroo Суфікс eroo належить до формантів лексичних одиниць жаргоністичного мовлення: switcheroo – “несподівана зміна”, twisteroo – “несподіваний поворот в історії”. Розглянемо, наприклад, buckeroo – “друзяка”, smackeroos – “гучний поцілунок”. Суфікс було приєднано до існуючих жаргоністичних кореневих основ (old) buck – “друзяка”, smacker— “гучний поцілунок”. Посилення експресії відбувається в результаті приєднання конотеми eroo, при цьому денотативне значення пов’язане з кореневою основою.

     Т.М. Бєляєва і В.О. Хом’яков розглядають варіанти суфікса aroo/-eroo/        —roo/-oo та схиляються до думки, що лексика набуває фамільярно-презирливого відтінку. Лексика може мати як позитивний, так і негативний відтінок залежно від денотації основи: aseroo – “кращий”, flopperoo – “невдаха” [23: 99].

ery Суфікс ery вживаний у сучасному жаргоністичному мовленні, переважно в американізмах, з денотативним значенням “місце виробництва або можливої купівлі”. В OED визнано bakery – “пекарня” початківцем плеяди жаргоністичних утворень: bootery – “взуттєвий магазин”, boozery – “місце, де можна придбати спиртне”, breadery – “хлібний магазин”. Суфікс   ery легко поєднується з нейтральними кореневими основами, надаючи їм жаргоністичних відтінків: нейтральне eat – “їсти” набуло жаргоністичних відтінків у слові eatery – “місце, де можна поїсти”, lunch – “другий сніданок” стало жаргонізмом до lunchery – “місце, де можна з’їсти другий сніданок”.

-іе/-у Суфікс -іе/-у може утворювати пестливі демінутивні слова, а також використовується у мовленні для формування жаргонізмів. Треба зазначити, що жаргонізми з суфіксом -іе/-у часто носять метафоричний характер. Наприклад, у дієслові outie – “той, хто виходить” конотема -іе видозмінює основу out і надає йому жаргоністичного звучання та відтінку значення. Іменники softy/softie “вразливий” виходять за межі літературного стандарту після приєднання суфікса -іе/-у. Тому в жаргоністичному експресивному мовленні надається перевага словам softy/softie.

     Слова із суфіксом -іе/-у добре виділяються на загальному інформативному тлі, що дозволяє  повною мірою передати конотативний настрій мовця. Єдиний жаргонізм у реченні здатен надати колориту висловлюванню.

“On your way back from the beach, swing by the packie and get some beer” [John Smith, Word of a day, 6-21-97].

     В О. Єсперсена ми знаходимо ряд жаргонізмів з суфіксом у, які оформляють основи іменників та прикметників. Мета таких утворень передати жаргоністичний характер висловлювання. Наприклад, loop – “замкнута петля” утворює метафоричний жаргонізм loopy – “помішаний”, plumpy – “товстун”, rummy – “дивак”. Денотацію слова передає основа, а суфікс надає конотативного пониження: stealthie – “любитель засекреченої військової інформації”.

     В Оnline Slang Dictionary подано приклади іменникових, прикметникових та дієслівних жаргоністичних утворень з суфіксом -іе/-у: hottie— “приваблива людина”, jiggy – “привабливий”, outie (“I’m outie, bro.”) – “я виходжу” [188]. Основи, від яких утворено вище наведені приклади, є конотативно нейтральні, асоціації виникають з появою конотеми -іе/-у.

     Серед жаргонізмів зустрічаються як пейоративні слова типу: larry – “ідіот”, wuppie – “комп’ютерний молодчик” з яскравим вираженням негативних емоцій, так і емоційно нейтральні: louie – “лівий поворот”, reggie – “правий поворот”, spuckie – “канапка на підводному човні”.

     Суфікс -іе/-у не надає словам пейоративної конотації, негативні асоціації пов’язані з метафоричними переносами на значення лексичних одиниць, наприклад, dusky – “темношкірий”. Розглянуті приклади доводять властивість конотеми -іе/-у викликати жаргоністичні асоціації, а основною причиною її вживання можна вважати бажання вираження експресії мовцем.

jerker Словотворчий елемент jerk з денотативним значенням “діяч” надає словам негативного відтінку і зустрічається у жаргоністичному мовленні. Пейоративні утворення soda-jerker та suds-jerker – “продавець газованої води” набувають конотації жаргоністичності завдяки елементу jerk. Словотворчий елемент jerk об’єднав два денотативні значення “рухатись ривками” та “недосвідчений юнак”, що стало впливати на конотативне декодування слів з даним елементом.

-o Суфікс належить до формантів, що змінюють не тільки конотацію слова, а й надають йому нестандартного звучання. Ця особливість використовується мовцями для передачі експресії та конотативного забарвлення мовлення. З появою суфікса о денотативний зміст слова не змінюється, воно набуває лише жаргоністичного характеру. Слово fat – “товстий, з зайвою вагою” у жаргоністичному мовленні зустрічається із суфіксом fatso. При повному збереженні денотації відбувається конотативна зміна. Слово fat з суфіксом о не належить до літературного стандарту, тому і зафіксовано у словниках як жаргонізм. У Т.М. Бєляєвої та В.О. Хом’якова суфікс о виділено як просторічний. Наведені приклади показують, що конотема зустрічається в іменниках, прикметниках і дієсловах: smoko – “перекур”, feeblo – “слабоумний”, ratto – “доносити” [23: 100]. Це вказує на те, що основна мета вживання суфікса не в граматичній зміні частини мови, а у наданні слову конотації жаргоністичності: foldo – “невдаха”, speako – “доносити”, weirdo – “дивак”, wrongo – “людина, котрій не можна довіряти”.

     На матеріалі наступного прикладу добре простежуються конотативні функції суфікса . Денотація слова rad-o – “чудовий” виражена абстрактною основою, а конотема о, не змінюючи семантики лексичної одиниці, надає йому характеру жаргоністичного мовлення.

“Whoa, this new album is rad-o!” [Online Slang Dictionary 13-01-98 188].

     Презирливе ставлення до об’єкта мовлення в іменниках bimbo – “баба”, “фіфа” та “тупа персона” спонукало до перенесення конотативного співзначення на дієслово bimbo – “розголошення у прессі подробиць флірту значних персон”. Денотативні і конотативні функції суфікса у новоутворі не змінились.

“Kissing and telling has laid low many an upsanding pillar of the establishment but it was Gray Hart who first got properly “bimboed” [Guardian 1 Sept.1988].

     Ряд жаргонізмів англійської мови утворено шляхом урізання основи: afto – “післяобідній час”, dipso – “пияк”, lingo “технічний жаргон”, lino – “лінолеум”, resto – “ресторан”, slowmo – “тиха хода”. Приклади, наведені О. Єсперсеном, доводять належність суфікса о в урізаних основах до ряду жаргоністичних формантів, які не змінюють денотації лексичних одиниць, а лише надають пейоративного характеру та конотативної зниженості. Наприклад, утворення combo від combinatіon, demo від democrat і oppo від opposition денотативно не відрізняються, натомість конотація й сфера використання – різні. Слова combo, demo і oppo належать до жаргоністичного мовлення, а combinatіon, democrat та opposition конотативно нейтральні [178: 223-224].

-slinger Словотворчий елемент -slinger належить до часто вживаних формантів з денотативним значенням “прислуга, розповсюджувач або надавач послуг”. Загалом деривати з даним елементом використовуються для назви обслуговуючого персоналу дешевих закладів, що впливає на декодування самих лексичних одиниць: beer-slinger – “бармен”, hash-slinger – “офіціантка”. Фамільярно звучать gun-slinger – “найманий вбивця”, mudslinger – “спеціаліст по створенню пліток”.

     Словотворчий елемент може поєднуватись як з розмовними кореневими основами booze-slinger – “торговець спиртним”, rock-slinger – “гранатомет”, так зі стандартними кореневими основами psalm-slinger – “священник”, ink-slinger та word-slinger – “письменник”, pot-slinger – “повар”.

     Конотема -slinger належить до жаргоністичних формантів з вираженням негативних емоцій до об’єкта мовлення.

-ster Суфікс ster виконує функції емотивно-експресивного форманта. Слова типу: shyster – “стряпчий з темних справ”, mobster – “бандит” виражають негативну конотацію. Продовжуючи дослідження ряду дериватів з суфіксом     ster, ми дійшли до висновку, що він надає не тільки пейоративного значення, а й відносить слова до жаргоністичного мовлення. Наприклад, teamster – “професійний водій”, tipster – “людина, що надає інформацію біржову (часто лжеінформацію)”. Денотація слова tip – “натяк” не надає ні пейоративного, ні жаргоністичного характеру. Оскільки слово tipster вживається в жаргоністичному мовленні, можна зробити висновок, що всі конотативні функції виконує конотема ster. Проілюструємо приклад, коли жаргонізм tipster носить інформативну спрямованість:

“Not being able to print the tipster‘s tale while cooperating with the police demanded unusual discipline” [Time, March 24, 1997].

     Слова popster – “шанувальник джазової музики” та hipster – “людина, що зневажає умовності” належать до жаргонізмів з відтінками пейоративної конотації.

“Perhaps Bill Clinton is a new paradigm: the Chief Executive as hipster. (His idol, John Kennedy, was probably the first, but no one knew at the time how swinging Kennedy’s private life actually was.)” [Magazine: Time; May 11, 1998].

     Жаргонізм hipster вжито для вираження експресії, підкреслюючи негативне ставлення до об’єкта мовлення. Конотативне декодування показує, що при взаємодії основи hip з суфіксом -ster лексична одиниця денотативно набуває агентивного значення з презирливим відтінком, що відносить даний тип дериватів до жаргоністичного мовлення.

-wad В електронному виданні словника сленгу [186] зафіксовано суфікс wad. Суфікс не несе денотативного навантаження і вільно поєднується з різними основами. Мета використання полягає у конотативній зміні лексичної одиниці. Експресивна функція конотеми -wad простежується у прикладах: asswad – “осел” до жаргоністичної основи суфікс -wad привносить тут посилення зниженості, тоді як у слові doltwad конотема -wad надає жаргоністичного характеру.

     3.1.6. Конотативно-розмовні афікси. Конотацію розмовності представляють афікси, вживані у розмовному мовленні, які надають колориту висловлюванням та передають емоції й експресію. Деривати розмовного мовлення формуються за рахунок суфіксів літературного стандарту. Більшість лексичних одиниць розмовного характеру мають нейтральні еквіваленти, що вказує на свідоме використання афіксів для зміни конотативного значення слів.

dom Характерна особливість суфікса dom – утворювати деривати від іменників з елементами негативного значення [189]. Основи містять у собі пейорацію, а суфікс dom виконує роль створення узагальненого образу. Слово rascal – “ошуканець, шахрай” переносить конотативне значення на дериват rascaldom – “шахраї”. За таких умов конотемі dom належать конотативні асоціації віднесеності до розмовного мовлення.

     Електронне видання World Wide Words [190] пояснює причину виникнення дериватів з суфіксом dom тим, що переважна більшість журналістів застосовує метод зосередження уваги та зацікавлення читача. Для цього ними використовується неординарна лексика, суфікси тощо. Серед наведених прикладів: bikerdom, bestsellerdom, Big Brotherdom, blokedom, cloth capdom, computerdom, coupledom, dogdom – оказіоналізми з яскраво вираженою конотацією розмовності.

     Конотативно забарвлені основи з суфіксом dom розподіляються на дві групи: розмовно-пейоративні та розмовні. До розмовно-пейоративних відносяться слова, утворені від основ з негативним відтінком, де конотема        dom посилює презирливість висловлювання. Наведемо приклади: brutedom від brute – “груба або тупа людина”, dandydom від dandy – “денді, франт”; savagedom від savage – “дикун” scoundreldom від scoundrel – “негідник, підступна людина”. Експресивність вищенаведених лексичних одиниць зумовлює нестандартність їх конотативного декодування.

     Від емоційно нейтральних основ утворюються деривати розмовного мовлення. Оказіональність ії вживання зумовлює виникнення ускладненого декодування. Такого роду слова приречені на нетривале існування, оскільки неточним є і саме їх денотативне значення: bourgeoisdom від bourgeois – “буржуа”, proffessordom від proffessor – “професор”, teacherdom від teacher – “учитель”.

eater Словотворчий формант -eater використовується для створення метафоричного переносу. Ми вважаємо, що виникнення лексики типу: smoke-eater та fire-eater – “пожежник”, mud-eater – “будівельник”, ball-eater – “бейсболіст”, leather-eater – “боксер”, hay-eater – “фермер” – зумовлено бажанням створити конотативно-розмовну лексику.

     У процесі створення конотативно-розмовної лексики відбувається стирання денотативного значення слова eater, можна фіксувати початок утворення нового денотативного та конотативного значення: fish-eater – “любитель видавати інформацію”, cheese-eater – “інформатор”, cake-eater – “плейбой”.

ee Процес переходу суфікса ee з офіційного в розмовне мовлення супроводжується зміною його конотативного впливу на основи. З досліджень О. Єсперсена видно, що цей суфікс було запозичено з французьської мови у складі юридичних термінів: appellee – “істець з апеляції”, assignee – “уповноважений”. Нові слова, утворені від англійських основ: absentee – “відсутній”, divorcee – “розведений”, escapee – “біженець” належать до нейтральної лексики, з чого видно денотативний характер суфікса ee.

     До конотативно розмовних можна віднести приклади: goalee – “воротар”, goatee – “еспаньйолка”, settee – “диван” [192]. Суфікс відносить дані кореневі основи до нелітературного стандарту.

     У періодичих виданнях останніх років “The Guardian” та “The Independent on Sunday” зафіксовано появу експресивних оказіоналізмів, більшість з яких не ввійшла до англійського лексикону. Безперечно, вживання суфікса ee в даній лексиці має конотуючий характер: arrestee – “арештований”, awardee – “нагороджений”, explodee – “що вибухнув”, murderee – “вбитий”, rescuee – “врятований”. Словотворчі властивості форманта ee спонукають до утворення експресивних дериватів, що належать до розмовного мовлення.

     У сучасному мовленні зафіксовано основи з двома варіантами закінчення: attendee – attender, escapee – escaper, ownee – owner. Денотативне значення основ із закінченням на er вузько спрямоване, так як конкретизує діяльність людини залежно від основи: attender – “відвідувач”, escaper – “утікач”, owner – “власник”. Слова з суфіксом -ее означають не тільки людину за родом діяльності, а й передають емоційний настрій мовця. Тому даного типу слова виражають приховану іронію або пейорацію поза будь-яким контекстом, але в деяких випадках конкретизувати їх конотативне значення потрібно все ж відповідно до контекстуального оточення.

     Певна група слів із суфіксом -ее знаходиться на межі розмовного і жаргоністичного мовлення, оскільки поширена у двох соціогрупах: beatee – “побитий”, cookee – “повар”, disappointee – “розчарований”, forgettee – “забутий”, happenee – “подія”, kissee – “поцілунок”, waitee – “очікувач”.

     Наведені приклади доводять, що суфікс -ее впливає на конотативне значення новоутворень. Звучання суфікса, низька частотність уживання зосереджує увагу слухача і спонукає до індивідуального сприйняття співзначень лексичних одиниць.

-hop/-hopper Словотворчий елемент -hop/-hopper з денотативним значенням “обслуга” є фамільярним та не виражає різкої пейорації, що відносить його до конотативно-розмовних формантів. Приклади: beer-hopper – “продавець пива”, carhop – “офіціантка, що обслуговує в авто”, soda-hopper – “торговець газованою водою”.

     Бажання створити конотативно-розмовне слово спонукає до використання конотеми -hop/-hopper як словотворчого форманта слів, які відносяться виключно до сфери розмовного мовлення.

-jockey Словотворчий елемент -jockey з денотативним значенням “водій”, наприклад, jet-jockey – “льотчик”, jeep-jockey – “водій вантажівки” з часом набув розширеного денотативного значення “будь-яка сфера діяльності”, наприклад, highball-jockey – “бармен”, juice-jockey – “електрик”.

     У розмовному мовленні зустрічаються різноманітні деривати з елементом      —jockey, наприклад, taxi-jockey – “водій таксі”, jalopy-jockey – “водій старого авто”, а також jeep-jockey – “водій джипу”, hog-jockey – “машиніст паровоза”, tank-jockey – “танкіст”. Конотативну спрямованість елемента jockey можна простежити на прикладі plow-jockey – “плугар”. Перший компонент не пов’язаний з транспортним засобом і не може слугувати засобом пересування. Слова disc-jockey – “диск-жокей”, dit-da-jockey – “радист” відрізняються як конотативно, так і сферою використання. Disc-jockey відноситься до часто вживаних, і конотація його втрачена, тоді як dit-da-jockey є представником конотативно-розмовного мовлення. Аналогічними є приклади: desk-jockey – “конторський працівник”, slide-rule-jockey – “бухгалтер, інженер, математик”, bench-jockey – “гравець, що проводить час на лавці”.

     Конотація розмовності вищенаведених прикладів досягається завдяки вживанню конотеми -jockey, тому ми відносимо її до конотативно-розмовних формантів.

ish Властивість суфікса ish утворювати деривати розмовного мовлення зазначено у CCEG. Наведені приклади: biggish – “великуватий”, darkish – “темнуватий”, fattish – “повнуватий” денотативно означають не завершеність якості [184: 87], що спонукає до виникнення індивідуального декодування конотативного значення. Приведений у CCEG приклад показує можливість двоякої конотації слова smallish: пейоративної або меліоративної [210].

“Mr. And Mrs Bixby lived in a smallish appartment”.

     При дослідженні конотеми ish простежувалось неоднозначне його сприйняття нашими інформантами: так, слово warmish – “теплуватий” декодувалось як іронічне. У зв’язку з цим даний тип лексики ми відносимо до розмовної з варіативними контекстними декодуваннями.

     У складі лексичних одиниць з денотативним значенням поведінки людини суфікс ish зустрічається з основами двох типів. Нами вже розглядався формант ish у складі конотативно-пейоративних основ. Лексичні одиниці з нейтральними основами: boyish – “хлоп’ячий”, childish – “дитячий”, girlish – “дівчачий”, kittenish – “котячий”, modish – “модний” набуватимуть контекстних конотацій, тому ми вважаємо за доцільне вказати на їх розмовний характер.

     Приведемо приклад одного з останніх утворень з ish, придумане Anthony Burgess у книзі “A Clockwork Orange” droogish – “друзяка” (WWWissue 228 17. 03 2001). Запозиченій російській основі droog з дещо зміненою денотацією young ruffian – “молодий бандит” конотема ish надає пейоративних асоціацій.

-ize/-ise Суфікс -ize/-ise у сучасних новоутвореннях охарактеризовано y FMEU як формант грубої розмовної лексики [214]. У EL&C наведено приклади пейоративного характеру: soliloquize – “розглагольствувати”, seremonize – “чванитись” [218].

     Margot Charlton вважає причиною виникнення новоутворень із суфіксом      -ize/-ise бажання “вибагливих” мовців передати не тільки інформацію, а й емоції. Більшість новоутворень носять оказіональний характер і не ввійдуть до словникового складу.

     Слова типу: journalize – “писати статтю”, filmize – “знімати фільм”, poetize – “писати вірші”, satirize – “критикувати” належать до розмовного мовлення, а їх уживання у пресі носить експресивний характер – пониження конотативного значення літературного стандарту.

     У своїх дослідженнях суфікса ize/-ise О. Єсперсен писав, що новоутворення від англійських основ вживані у розмовному мовленні: bolshevise, darwinize, деякі з них носять оказіональний характер: fordize nakedize, respectablize.

     Новоутворенні дієслова з суфіксом ize/-ise при взаємодії з англійською основою викликають асоціації конотативно-розмовного мовлення.

miniСловотворчий елемент із денотативним значенням “малий за розміром” має властивість утворювати деривати з конотативно-розмовним відтінком [218]. При денотативному описі CCEG подає в одному ряді minibus – “мікроавтобус” та miniseries – “мінісерії” [210]. На нашу думку, дані приклади відрізняються конотативно. У слові minibus елемент mini— є денотуючим, тоді як у miniseries – конотуючим. У словах, що, зазвичай, не вимірюються за розміром, виникають конотативні асоціації при їх декодуванні: minibreak – “короткий відпочинок”. Дана особливість відмічається у словниках, електронне видання Lingvo подає слово mini-recession – “незначний спад попиту” з помітками econ. та coll.

     3.2. Афіксальні конотації мовного типу

     3.2.1. Конотативно-книжні афікси. Конотацію книжності представляють суфікси слів літературного стандарту. У повсякденному мовленні вони поступаються більш емоційним та експресивним еквівалентам, оскільки комунікативна спрямованість “правильного” мовлення носить інформативний характер.

a Префікс a належить до формантів, що легко поєднуються з основами для утворення протилежного денотативного значення. Слова з префіксом aумовно можна поділити на дві групи. До першої групи відносяться часто вживані слова з нейтральною конотацією: amoral – “аморальний”. До другої групи належать слова з конотативним відтінком книжності: aformal – “неофіційний”, apolitical – “аполітичний”, atypical – “нетиповий”.

     Префікс а- має офіційно-заперечувальне денотативне значення, що впливає на конотативне сприйняття дериватів і відносить його до конотативно-книжних формантів.

-age Суфікс -age є продуктивним в англійській мові. Суфікс зустрічається у словах із різними денотативними значеннями. Наприклад, із “збірним” значенням coinage – “чеканка монети”; peerage – “знать”; trackage – “залізнична мережа”, денотативним значенням “процес” coverage – “зона дії/освітлення; breakage – “поломка”. Лексика з денотативним значенням “наслідок від” або “факт” чи “фізичний ефект, спогади від” seepage – “витік”; wreckage – уламки катастрофи”; spoilage – “зіпсований товар”, а також з денотативним значенням “місце проживання та бізнес” parsonage – “пасторат”; brokerage – “маклерство”. Суфікс -age оформлює слова з денотативним значенням “соціальне положення та зв’язки”: bondage – “рабство”; marriage – “шлюб”; patronage – “шефство” з денотативним значенням “кількість, міра, навантаження” footage – “міра у футах”; shortage – “дефіцит”; tonnage – “тонаж”; towage – “буксир”. Усі вищенаведені приклади, незважаючи на варіативне денотативне значення, мають єдине конотативне значення книжності. Одразу зазначимо, що основи, з якими поєднується суфікс, мають теж конотативно-книжний відтінок. Висока продуктивність суфікса зафіксована саме в конотативно-книжній лексиці.

-ance Суфікс ance в іменниках, утворених від дієслів, частково зберігає їх денотативний зміст: remember – “пам’ятати” перенесло денотативне значення на іменник remembrance – “спогади”. Конотема ance надала слову офіційності.

     Приклади, наведені у CCEG: assurance – “гарантії”, disturbance – “порушення спокою”, tolerance – “терпимість” [184] – поєднують абстрактність понять, емоційно нейтральні. Денотативний зміст даної лексики зумовлює сферу її використання в “грамотному” мовленні. Використання ж даної лексики в інших стилях зумовлює виникнення співзначення конотації книжності.

     Конотативно-книжним відтінком наділені приклади: appearance – “зовнішній вигляд”, attendance – “присутність”, maintenance – “підтримка”, sustenance – “харчова цінність”, semblance – “видимість”.

“In accordance with departmental practice, any piece of assessed work which is submitted beyond the official deadline for that assessment…” [208].

      Не виключене вживання іменників із суфіксом -ance у розмовному мовленні, та “штамп” літературного стандарту супроводжує денотативне значення даної лексики. Тому ми відносимо конотему ance до формантів конотативно-книжного значення.

-arian Суфікс arian належить до літературних формантів із чітким денотативним значенням. Значення слів із суфіксом arian залежить від денотації основи, а його конотація – цілком від суфікса. Дослідження                О. Єсперсена [178: 364-365] показують, що ці слова в основному означають члена секти або прихильника якоїсь течії: egalitarian – “прихильник рівноправ’я”, necessitarian – “детермініст”.

“…need to be looked at and considered as carefully as those of gender if a truly egalitarian feminist philosophy of change is to be articulated by this or any other group” [The Drama Review, 1997].

     Суфікс -arian надає словам формальних відтінків, проте серед наведених прикладів нас зацікавили: anythingarian/nothingarian – “людина, яка ні у що не вірить”. Основи даних слів належать до розмовного мовлення, але суфікс надає основам літературних відтінків.

     О.Єсперсен указує на гумористичний відтінок таких утворень та суфікс          arian ускладнює конотацію основи, надаючи книжні асоціації.

     Суфікс arian належить до конотативно книжних формантів, але асоціації літературного мовлення anythingarian/nothingarian супроводжуються також іронічними відтінками.

-ate Суфікс ate виділився з латинських запозичень і став приєднуватись і до германських основ: appreciate – “цінувати”, participate – “брати участь”, unregenerate – “неоновлений”.

     Дослідження суфікса ate П.М. Каращуком показали, що “за своєю семантикою нечисельна кількість іменників та прикметників відноситься до наукових понять: formylate – “формулювати”, functionate – “функціонувати”, ideate – “формувати поняття”” [88: 130]. Конотативні асоціації при декодуванні слів із суфіксом пов’язані з правильним книжним мовленням.

     Інформанти підтвердили формальну спрямованість суфікса, наведені приклади асоціюються з “ученими” формуваннями: computerate – “комп’ютерно досвідчена людина”, illatinate – “робити висновки”, numerate – “рахувати”.

     С.М. Єнікєєва наводить один з останніх новоутворень: dictionarate“той, хто характеризується наявністю, здатністю до кваліфікованого користування словниками/довідниками”. Як бачимо, суфікс ate надає нейтральній основі dictionarу відтінку книжного мовлення.

-archy Суфікс archy денотативно означає стан правління. Відповідно денотативне значення дериватів із archy залежить від змісту основи. Наприклад: diarchy – “двоосібна система правління”, matriarchy – “матріархат”, monarchy – “монархія”. Словотворчі можливості суфікса archy необмежені.

     Конотативне значення лексичних одиниць із суфіксом archy передає їх книжну офіційність без вираження ставлення до об’єкта мовлення.

de Префікс de у значенні дії, протилежній до основи, від якої дана лексика утворена, конотативно посилює слова й надає їм відтінку книжності: decouple – “роз’єднувати”, decertify – “не завірити”, decontrol – “звільнити від контролю”.

     Чітке денотативне значення префікса de зумовлює передачу експресії через інформативно-спрямовану лексику. Уживання конотеми de як засобу вираження емоцій виключається. Слова типу: deactivate – “виводити з ладу”, dehumanize – “робити нелюдяним”, desecrate – “паплюжити” можуть викликати індивідуальні емоції, проте префікс de не впливає на конотативні асоціації.

     У FMEU відмічено характерну особливість префікса de– поширення у розмовному та книжному мовленні. Зазначається висока частотність його вживання в економічних та соціологічних термінах [214: 121]. Ми доповнимо, що у термінах не простежуються конотативні асоціації при декодуванні, тоді як у лексиці, вживаній у розмовному мовленні, префікс de надає основі офіційно-книжного значення. Наприклад, deboard – “висаджуватись”, debus – “вивантажитись”. З недавніх утворень розглянемо: deblur – “уносити ясність”, destain – “повертати добру репутацію”, decommunize та decommunization – “декомунізація”, descramble – “рознімати”, deboost – “антиреклама”. З вищенаведених прикладів видно конотативно-книжну спрямованість уживання префікса de-.

equi Префікс equiє продуктивним у термінологічній лексиці. У повсякденному мовленні його вживання обмежене. Вузькоспрямоване денотативне значення префікса equiзумовлює чіткість конотативних нашарувань на значення лексичних одиниць із конотемою equi, що потрапили до розмовного мовлення. Дана лексика зберігає термінологічні асоціації: equitable – “справедливий”, equivalent – “рівноцінний”, equivocal – “неоднозначний”.

-esque Суфікс esque належить до продуктивних формантів [184: 52]. Денотативне значення, яке набуває основа, характеризується так: стиль, манера, сутність. При дослідженні суфікса увагу привертає характер і мета утворення оказіоналізмів. Якщо звузити денотативне значення суфікса до англійського еквівалента like a, то перед нами повстає така картина: потенційно основою таких слів можуть бути як загальні назви, так і власні імена:

“He made a jordanesque move under the basket” [Conversation].

Слово jordanesque пов’язується з іменем Michael Jordan (даний оказіоналізм ужив спортивний коментатор NBC Мері Альберт). Суфікс -esque вжито за аналогією до слів Romanesque – “романський стиль”, statuesque – “величавий”.

     Мета вживання суфікса полягає не у вираженні емоцій, а в конотативних асоціаціях, так як слова, що входять до словникового складу, і оказіоналізми сприймаються конотативно однаково: picturesque – “живописний” і fluffiesque – “дії профеміністичної жінки, що контролює поведінку чоловіків” (використано приклади з [178]).

     Суфікс esque належить до конотативно-книжних формантів і надає оказіоналізмам асоціацій літературного стандарту.

-gram Словотворчий елемент gram має чітке денотативне значення. У словнику OAL [217] та CCEG [210] вказується на два денотативних значення gram: написане, графічно зображене та міра ваги. Слова з даними складовими компонентами значення, наприклад, hologram – “голограма”, microgram – “мікрограм”, telegram – “телеграма” належать до літературного стандарту мовлення з слабо вираженою конотацією книжності.

     Останнім часом у мовленні почали з’являтися слова, де суфікс gram утратив свою первинну денотацію. У EL&C подано такий денотативний опис: “послання, передане як приємний сюрприз” [218]. З цього можна зробити висновок, що денотація виділена зі слів типу: “телеграма та телефонограма” із доповненою денотацією – “послання”. Поки що рано робити висновки щодо  конотативного значення слів з елементом gram, як їх написання, так і визнання залишаються нечіткими. Одними з перших таких утворень були: сandygram – “послання з коробкою цукерків”, bellygrams (bellydancers) – “послання з танцівницями”, strip-a-grams (a strip tease artist) – “стрипграма”. Серед цих новоутворень є слова, що пишуться разом: kissagram – “послання з поцілунком”

     Ми не відносимо словотворчий елемент gram до формантів розмовного мовлення, так як конотативні асоціації при його декодуванні у всіх словах однакові, пор.: telegram та kissagram.

-iana Суфікс iana рідко вживаний у розмовному мовленні [184: 76]. Денотативне його значення виражає поєднання інформації, пов’язаної з основою. Розглянемо приклади: Churchilliana, Freudiana, Virginiana, Wellingtoniana. Денотативне декодування лексичних одиниць із суфіксом iana базується на створенні збірного образу, наприклад, Americana – “поєднання речей, пов’язаних з американською історією та культурою.

Americana” is a popular topical theme”  [Stamps, 4 Feb 95].

     У словнику A Dictionary of Neologisms since 1960 [201] представлено неологізм omniana – “збірка роздрібненої інформації”.

     Суфікс представлено у О. Єсперсена [178: 365] та CCEG [210: 76] без денотативних змін.

     Ми хочемо доповнити, що у лексичних одиницях суфікс iana не викликає у мовця емоційних асоціацій, оскільки відчувається його інформативна спрямованість. Проте ми віднесемо конотему iana до формантів лексики літературного стандарту з яскраво вираженою конотацією книжності. Це обґрунтовано тим, що у розмовному мовленні наведенні вище приклади рідко вживані й наділені асоціаціями офіційності.

-ician Суфікс розглядається у сучасних виданнях по-різному. Так, у EL&C представлено окремі форми —an, ian, ician [218], тоді як у CCEG описано форми an, -ian [210]. Денотативна сторона суфікса розглянута у                   Л.М. Каращука, де пояснюються фонетичні особливості виникнення денотативних еквівалентів —an, -ian, -ician [84: 105-108]. Ми у своїх дослідженнях конотативного навантаження вищенаведеного суфікса (і всіх його форм) дійшли до висновку: слова з денотативним значенням національності Bulgarian – “болгарин”, Indonesian– “індонезієць”, а також за денотативною аналогією утворення Dickensian – “дікенсовський”, Freudian – “фрейдовський” не викликають конотативних асоціацій.

     У CCEG окремо виведена денотативна група зі значенням професії або хобі: beautician – “косметолог”, dietician –“дієтолог”, theologian – “богослов” [210: 75]. Дана лексика наділена конотативним значення книжності, а суфікс ician у даних прикладах асоціюється з “віртуозністю виконання роботи”.

-ics Денотативну сторону суфікса ics представлено у CCEG як іменниковий формант предмета або сфери науки [210: 79]. Представлені приклади: athletics – “атлетика”, economics – “економіка”, politics – “політика”.

     У EL&C представлено три денотативних значення суфікса ics: наукові вчення: metaphysics – “метафізика”, дія виконана …. by athletics – “атлетикою”, якості або події, пов’язані з… hysterics – “істерикою” [218].

     Усі денотативні значення суфікса об’єднуються одним конотативним. Суфікс ics часто вживаний в офіційному й діловому  мовленні, тому ми відносимо конотему ics до формантів книжного мовлення.

-ion (-sion, -tion, -ation) Суфікс ion належить до продуктивних формантів.   Л.М. Каращук дає таку його денотативну характеристику: “абстрактним іменникам надається значення акту дії, умови дії, процесу дії, виражених основами…” [84: 55].

     О. Єсперсен у своїх дослідженнях показав фонетичні особливості суфікса      ion та розглянув денотативну сторону. Учений указав і на його латинське походження, слова типу: collection – “колекція”, protection – “захист” [178: 372-374]. Ми хочемо доповнити, що при декодуванні даної лексики не виникає конотативних асоціацій запозичення.

     Характерна властивість суфікса ion поєднуватись з книжними основами впливає на конотативне сприйняття новоутворень: commodification – “трактування грошей як спекулятивного засобу”, corporatisation – “корпоратизаційний процес”.

     Сучасний стан суфікса ion досліджено у CCEG та FMEU [210; 214] – денотативна картина не змінилась. Наведемо приклади слів: action – “дія”, connection – “зв’язок”, information – “інформація”. Дану лексику не можна віднести до рідковживаної, а конотація простежується саме в таких словах, проте суфікс зберіг свою конотативну спрямованість, тому ми відносимо його до формантів книжної лексики: fortification – “укріплення”, justification – “оправдання”.

il-, im-, in-, ir Причина об’єднання даних префіксів полягає у їх денотативній та конотативній еквівалентності. Характерною особливістю даних префіксів є утворення денотативно протилежного значення, що міститься в основі: illegal – “нелегальний”, imposible – “неможливий”, independent – “незалежний”, irrational – “нераціональний”. Дана лексика передає стриманий емотивно-експресивний настрій мовця. Вона вживана як у літературному, так і в розмовному мовленні, проте треба зазначити, що евфемістичні асоціації надають словам книжного відтінку.

     Ми відносимо префікси до il-, im-, in-, ir до конотативно-книжних формантів з можливими відтінками евфемістичності.

-ism Суфікс ism належить до часто вживаних та високопродуктивних. Словниками EL&C, FMEU, OAL [218; 214; 217] відображено тільки його денотативну сторону, без урахування конотативних асоціацій, що виникають при декодуванні лексичних одиниць із суфіксом ism. У CCEG виділено два його денотативних значення: погляди та поведінка, дії та церемонії [210]. Ми у свою чергу доповнимо, що дві групи супроводжуються конотативним значенням книжності. Серед слів, які денотативно означають погляди та поведінку, наведемо такі: fascism – “фашизм”, feminism – “фемінізм”, pessimism – “песимізм”; зустрічаються і менш уживані: cynicism – “цинізм”, hooliganism – “хуліганізм”, modernism – “модернізм”. Дана лексика виражає емоції і показує ставлення мовця до об’єкта мовлення, однак характерним є її інформативна спрямованість.

“The current use of “ventriloquism” as a predominately negative analogy also reflects an enduring cultural suspicion of literal ventriloquists that predates their demonization in popular culture and cinema by almost two thousand years” [The Drama Review, Winter 1998].

     Наведемо приклади, не відображені у словниках: alphabetism – “написання імен власних з малої букви”, bufferism – “гальмо сучасного розвитку”, workaholism – “трудоголізм”. Безперечним є віднесеність подібної лексики до розмовного мовлення, проте суфікс ism конотативно надає асоціацій книжності.

     Приклади наведені у словнику FMEU: deism – “деїзм”, formalism – “формалізм”, legalism – “легалізм” охарактеризовано як конкретизуючі, де суфіксові ism відведено роль оформлювати закінчення іменників [214: 309].

     Слова з денотативним значенням поглядів і переконань: fascism – “фашизм”, foodism“рух за вживання натуральних продуктів”, Marxism – “марксизм”, Platonism – “платонізм” – наділені книжним відтінком, суфікс ism конкретизує їх денотативне значення, яке трансформується  у конотацію ідеологічності.

     Лексичні одиниці з суфіксом ism розподіляються на дві конотативні групи: конотативно-книжні та книжно-ідеологічні.

ist Денотативне значення суфікса —ist є багатогранним, у FMEU деривати розбито на дві групи : до першої ввійшли слова, точна форма яких залишається неясною через вживання денотативного еквівалента  —al. Наведені приклади: agricultur(al)ist – “сільськогосподарський”, constitution(al)ist – “конституційний”, conversation(al)ist – “діалоговий” [214: 310]. Денотативно дана лексика називає особу, яка вивчає щось або виконує як роботу. Конотативне значення та передумови виникнення такого роду слів полягать у вираженні бажання правильного висловлювання, тому і при декодуванні суфікса —ist виникають асоціації книжності.

     До другої групи у FMEU віднесено слова, вживання яких є не тільки нечітким, існує підтекст пейоративного значення: ironist –“іронічна людина”, humourist – “гуморист”, tobacconist – “торговець тютюновими виробами” [214].

“He does not, however, call himself a deconstructionist. That might be too off-putting. Instead, he calls himself a “pragmatist” or, more recently, a “liberal ironist” [The New Criterion; June 1997].

      Ми схиляємось до думки, що пейоративність даних слів не є обов’язковою. Контекстне декодування показує настрій мовця та мета вживання. Роль суфікса —ist у конотативному формуванні значення не змінилась. Слова продовжують викликати асоціації книжного мовлення.

-kind Суфікс kind денотативно означає певну групу людей, а конотативні асоціації, що виникають при декодуванні даної лексики, носять офіційний характер. Нейтральна лексика набуває офіційності з конотемою kind: humankind – “людство”, mankind – 1. “людство”, 2. “чоловічий рід”, womankind – “жіночий рід”.

     Розглянемо неологізм businessmankind – “бізнесмени”, що складається з двох конотативно-книжних елементів: businessman та kind, які утворили одне складне конотативне значення, денотативне декодування якого носить індивідуальний характер, а конотативне сприйняття асоціюється з книжною лексикою.

“Women offended by BA’s new advertising campaign for Club Europe — ‘It’s one giant leap for businessmankind’ — are supposed, according to the press office, to take solace in the wordplay on ‘mankind’” [The Independent, July-September 1994].

mal Префікс mal денотативно означає “поганий” або “погано”, тому пейорація міститься у денотації слів із конотемою mal-. Приклади, наведені у CCEG: maladjusted – “нездатний пристосуватись до навколишнього середовища”, malfunction – “порушене функціонування”, malnourished – “той, хто погано харчується” [184], – доводять їх негативний зміст.

     Дослідження показали, що у словниках слова з префіксом mal супроводжуються помітками fml. Основи , до яких приєднуєть префікс mal, є основами літературного стандарту, рідко вживані у просторіччі або повсякденному мовленні.

     Ми вважаємо, що конотативне навантаження несуть у даному випадку й основи, і конотема mal-. Слова: maladroit – “безтактний”, malformation – “неправильне формування”, malnutrition – “недоїдання” виражають експресію та констатують негативні події, факти тощо.

-ment Суфікс ment запозичений із французької мови, та конотативних асоціацій іншомовності не викликає. О. Єсперсен указав на абстрактність слів, у складі яких є суфікс ment [178: 375-377]. Л.М. Каращук описав три денотативних значення суфікса. По-перше, значення факту або акту виконання дії, на яку вказує основа, наприклад, attachment – “накладення арешту”. По-друге, здатність утворювати іменники від дієслівних основ з денотативним значенням  розумового або емоційного стану: astonishment – “здивування”. Доповнимо, що дана лексика тільки називає емоції та не викликає їх у слухача і не передає ставлення мовця до об’єкта мовлення. По-третє, називати конкретні предмети: cantonment – “військове містечко” [84: 59-64].

     У CCEG [210: 109] та FMEU [214: 358] розглянуто денотацію суфікса ment на сучасному етапі: betterment – “покращення”, merriment – “розвага”,    oddments – “залишки”.

“The contemporary term “ethnic cleansing” carries much the same ironic meaning as the Soviet notion of “betterment of the state”, a term which was used to justify mass deportations and killings” [World Literature Today; Spring 1998].

     З наведених прикладів очевидно, що слова з даним суфіксом належать до “правильного” мовлення, отже конотема ment викликає асоціації книжності. Ми відносимо її до конотативно-книжних формантів.

pre Префікс preналежить до конотативно-книжних форомантів. У ССEG його подано як словотворчий елемент, у EL&C та FMEU – визнано префіксом [218; 214]. Невизначеним залишається і написання. Наприклад, у EL&C подано варіант написання prewar [218], тоді як у ССEG – дефісний pre-war [184]. Денотативні значення “до” та “завершений” супроводжуються єдиним конотативним – при декодуванні лексики виникають асоціації книжності: prebirth – “ненароджений/до народження”, pre-industrial – “доіндустріальна”

“By 1918 many of their prewar assumptions had been challenged” [History Today, September 1999].

     Наведені приклади демонструють емоційну нейтральність даної лексики; конотативні асоціацій, що доповнюють нейтральні основи, пов’язуються з офіційним книжним мовленням.

pro Статус елемента proне є визначеним. У ССEG його подано як словотворчий елемент [184], у EL&C – визнано префіксом [218]. Денотативне значення “прихильник”, “схвалення” тощо викликає конотативні асоціації літературного мовлення. Префікс proпри декодуванні слів: proactive – “прогресивний”, progenitor – “пращур” надає нейтральній основі книжних співзначень.

“In keeping with Ajoka’s anti-elitist and prowoman artistic and political credo…” [The Drama Review; Fall 1997].

     У розмовному мовленні префікс proне є часто вживаним, це зумовлено існуванням більш поширених денотативних еквівалентів. Префікс proще        Л. Блумфілдом було віднесено до конотативно-книжних формантів [29: 160].

     Префікс proналежить до словотворчих елементів із вагомим денотативним значенням. У ССEG відмічено денотативну особливість “сильно підтримує”, ми вважаємо, що його денотативне значення переходить у конотативне з відтінками ідеологічності: pro-church – “прихильник церкви”, pro-democracy – “прихильник демократії”, pro-nationalist – “прихильник націоналізму”. Зазначимо, що основи, до яких приєднано префікс pro викликають асоціації книжного мовлення, а конотема pro доповнює їх співзначення.

re Префікс re входить до групи конотативно-книжних формантів. Денотативне значення “повторна дія” має властивість викликати конотативні асоціації при декодуванні лексики: reaffirm – “повторне підтвердження”, reafforestation – “поновлення лісу”, reopen – “повторне відкриття”. З наведених прикладів можна зробити висновки, що префікс приєднується як до нейтральних, так і до книжних основ. Нейтральні основи набувають конотативно-книжних асоціацій: rename “перейменувати”, restart – “почати знову”.

-ship Суфікс ship доповнює денотацію слова при взаємодії з основою. Слід зазначити, що суфікс має декілька денотативних значень. По-перше, назва посади або позиції: doctorship – “посада лікаря”, governorship – “посада губернатора”, ownership – “власність”. По-друге, кваліфікація: horsemanship – “майстерність верхової їзди”, oarsmanship – “майстерність греблі”, workmanship – “кваліфікація”. По-третє, зв’язок: comradeship – “товариські відносини”, kinship – “родинний зв’язок”, relationship – “зв’язок”. По-четверте, тип механізмів: airship – “аеростат”, spaceship – “космічний корабель”.

     Три вищенаведені групи об’єднані в одну конотативну, так як слова із суфіксом ship, окрім інформативної спрямованості, супроводжуються асоціаціями, пов’язаними з офіційним мовленням.

     Конотема ship має властивість виходити за межі офіційного мовлення: fellowship – “братство”, sponsorship – “спонсорство”, township“міська територія”, trusteeship – “опіка”. Уживання даної лексики у розмовному мовленні носить конотативний характер, а саме для створення ділового ефекту.

“For good reason: Other major sports derive the vast majority of revenues from TV-rights fees and ticket sales; for them, sponsorship dollars are almost gravy” [Fortune; April 12, 1999].

     У словах з денотативним значенням транспорту конотація суфікса не виражена, наприклад, gunship – “військовий корабель”.

-teria Cуфікс teria належить до рідковживаних у розмовному мовленні. Його денотативне значення описано О. Єсперсеном – “назва бізнесу або магазину”. Наведені приклади: cafeteria – “кафетерій”, fruiteria – “фруктова лавка”, groceryteria – “бакалійна лавка”.

     На фоні сучасних назв суфікс teria виглядає архаїчно, та переважними є конотативні асоціації книжності, що допонюють денотацію основи.

trans Префікс transіз денотативним значенням “повна зміна” має властивість змінювати денотативне значення основи, при цьому виникають конотативні асоціації. Розглянемо приклади: transform – “змінювати”, transmogrify – “змінюватись таємничим чином”, transmute – “перетворювати”. Префікс при взаємодії з основою надає словам книжного відтінку. Іронічне transmogrify можна умовно розділити на дві конотеми: trans та mogrify, де префікс trans— викликає конотативно-книжні асоціації.

-tude Суфікс tude належить до формантів лексичних одиниць літературного стандарту. Наведемо приклади: beatitude – “блаженство”, platitude – “банальність”, rectitude – “чесність, відвертість” [161]. Денотативне значення основи зумовлює сферу вживання даної лексики, а суфікс tude доповнює конотацію основи, викликаючи асоціації книжності.

     О. Єсперсен указав лише на абстрактність іменників із даним суфіксом [178: 451]; ми вважаємо, що саме ця якість впливає на формування конотативно-книжного значення суфікса.

ure Суфікс ure належить до формантів конотативно-книжного мовлення. У CCEG подано денотативне значення “опису процесу, дії, зазначених основою”: closure – “закриття”, composure – “спокій”, erasure – “знищення”, pleasure – “насолода” [210: 177].

“This was not a backlash, it was the demand for erasure: let’s all just forget the feminist movement ever happened!” [Library Journal; March 1, 1997].

     О. Єсперсен дає денотативний опис суфікса та наводить приклади, утворені від англійських основ, що вийшли з ужитку. Вчений указує на французькі корені походження слів із суфіксом ure: pressure – “натиск”, reassure – “втіха” [178: 244-245].

     Конотативні асоціації при декодуванні даної лексики пов’язані з літературним мовленням, тому ми віднесли суфікс ure до формантів конотативно-книжної лексики.

-ward(s) Суфікс ward(s) зустрічається у книжному та розмовному мовленні. Словник EL&C дає дві окремі форми ward та wards із денотативним описом напрямку [218]. У CCEG дві форми об’єднано, та серед прикладів ми зустрічаємо поряд такі приклади: eastward(s) – “у східному напрямку”, floorward(s) – “у напрямку підлоги” [210]. Конотативна відмінність такого роду утворень не розглядається у CCEG та FMEU [210; 214].

     На сучасному етапі розвитку словотворчого елемента ward(s) можна відмітити, що форма wards уживається у британському варіанті мовлення. Згідно з інформацією, поданою нашими інформантами, його словотворчі можливості необмежені, проте конотативні асоціації, які виникають при декодуванні лексики з цим словотворчим елементом, діляться на дві групи: конотативно-нейтральні та конотативно-книжні.

     Наведемо приклади: backwards – “зворотній”, northwards – “на північ”, skywards – “у небо” – дані слова не викликають конотативних асоціацій. Серед розмовної лексики слід виділити: bedwards – “до ліжка”, контекстне вживання “I’m heading bedwards; homewards – “додому”, контекстне вживання homewards. Словотворчий формант wards надає нестандартним утворенням асоціацій формально-книжного мовлення. Можна зробити висновок, що у розмовному мовленні слова переймають конотацію книжності.

3.2.2. Конотативно-неологічні афікси. Необхідно провести грань між словами неологізмами, новими афіксами та афіксами, що надають слову конотацію новизни. Неологізми і нові афікси вживаються у мовленні у зв’язку з необхідністю конкретизувати значення або виразити додаткові емоції, яких не було в денотативних синонімах. Мета вживання афікса, що надає слову конотації новизни, полягає у створенні ефекту неологічності, коли денотація афікса допомагає правильно декодувати новоутворення. Наша концепція афіксів-неологізмів перекликається з трактуваннями Verdaguer I [195], афікси здатні реагувати на зміни соціально-політичного характеру, створювати нові слова-образи, що обов’язково супроводжуються експресією.

-aid Суфікс aid належить до формантів, які утворюють сучасні неологізми. У словниках Дж. Гріна та С. Морта цей дериваційний засіб розглядається як суфікс [189; 179]. Треба пояснити доцільність уживання словосполучення “сучасний неологізм”: відповідно до розвитку суспільства виникає потреба у створенні слів, що відповідають та конкретизують певний рід занять.

     Суфікс aid увійшов до мовлення з денотативним значенням “кампанія збору коштів з благодійною метою”. Розглянемо приклади: bandaid – “музична благодійна кампанія”, liveaid – “благодійна кампанія”.

     Конотативні асоціації, пов’язані з декодуванням даної лексики, спрямовують слухача на зосередження незвичності поєднання, відтак експресивний елемент   aid надає основі значення новизни.

“After months of fiery discussion, state law-makers recently passed a $315 million tax increase to finance a new schoolaid formula” [Business Week, Aug. 2, 1993].

     У своїх дослідженнях Єнікєєва С.М. наводить приклади новоутворень: sportaid, mandarinaid, sheepaid – та відносить елемент aid до розряду напівафіксів [66]. На нашу думку, деривати із суфіксом aid відносяться до експресивних формантів, а конотема aid не тільки доповнює їх денотативне значення, а й конотативно надає відтінку новизни.

-gate Суфікс -gate слугує формантом нових слів, у яких додатково виникає два значення: денотативне і конотативне. Усі новоутворення зберігають первинне значення “скандал”, що семантично виділилось зі слова watergate. Денотативне значення суфікса -gate доповнює основу не тільки змістовим навантаженням.

“In the past the Prime Minister has been at the centre of these rows dubbed variously as ‘bastardgate‘, ‘barmygate‘ and ‘dinnergate‘. This time it was Mr Lamont, still bruised by his dismissal eight months ago“ [Magazine: Time; May 11, 1998].

     Слова: bastardgate, barmygate та dinnergate супроводжуються емотивно-експресивним нашаруванням, проте основне конотативне значення, що виникає при декодуванні даних лексичних одиниць, – новизна.

     Тільки при адміністрації президента США виникли слова: generated travelgate, nannygate, sexgate, troopergate, fornigate, whitewatergate – та як довершення Camillagate, filegate.

      Оскільки головна мета вживання суфікса gate полягає у передачі емоцій, пов’язаних із сенсацією, то спад конотації неологічності починається зі вторинним уживанням даної лексики, тому gateутворення не входять до словникового складу.

     3.2.3. Конотативно-архаїчні афікси. До архаїчних афіксів ми відносимо словотворчі елементи, при декодуванні яких виникає відчуття часу. Лексика з нейтральним емотивно-експресивним ефектом набуває додаткових співзначень з появою афікса, що не є притаманним даному періоду часу. Серед часто вживаних денотативних аналогів їх використання зумовлюється бажанням висловити додаткову інформацію та створення ефекту часу.

а- Префікс a з денотативним значенням напрямку руху є вживаним в англійському мовленні. Слова abed – “в ліжко”, ashore – “на берег” не супроводжуються конотаціями архаїчності. Однак у сучасному мовленні існують рідковживані лексичні одиниці з певною часовою віднесеністю, що наділені поетичними асоціаціями: a-dream – “у снах, мріях”, a-night – “вночі” та a-riot – “у шумному гулянні”.

     Слова, що супроводжуються конотаціями архаїчності, не передають напрямок та мають синонімічні сучасні еквіваленти.

be Даний префікс у дієсловах зі значенням “повністю”, “цілком”, “завершеності” супроводжується конотацією архаїчності: beguile – “обманювати, відволікати увагу”, bekiss – “укрити поцілунками”, besmear – “забруднювати”, besmirch – “очорнити”, betide – “настигати, траплятись”. Префікс be перестав слугувати формантом дієслів даного типу.

     У словнику OAL помітками архаїчності відмічено наступні приклади:   befall – “траплятись”, begone – “забирайся геть!”, behold – “дивись!”, benighted – “у темряві”, betrothed – “заручений” [217]; це вказує на поширення конотативних співзначень часової віднесеності і на інші частини мови.

     У сучасному мовленні префікс слугує формантом конотативного посилення. Тому серед мовців слова з префіксом be- переважно супроводжуються конотацією архаїчності.

kin Суфікс kin малопродуктивний у сучасному англійському мовленні. Слова із суфіксом kin містять, окрім конотації меліоративності, архаїчні співзначення. Проілюструємо це на прикладах: calkin – “невеликий шип”, cannikin – “кружечка”, kilderkin – “невелика діжка”, lambkin – “ягнятко”, manikin – “карлик”, pipkin – “глиняний горщик”. Дані словоформи не відображені у ряді словників. У дослідженнях продуктивності меліоративних суфіксів J. Windsor вказала на те, що словотворчий елемент kin рідко слугує формантом меліоративних новоутворень [196]. У словнику EL&C суфікс kin трактується з помітками infml, old fash or humor [218]. Можна зробити висновок, що конотативне значення меліоративності поступається співзначенню архаїчності даних лексичних одиниць.

     У словах, що вживаються в сучасному мовленні, конотема kin означає денотативне зменшення: catkin – “сережка на дереві”, jerkin – “коротка чоловіча куртка”, napkin – “серветочка”.

ling Суфікс ling із денотативним значенням “молодий”, “малий” у поєднанні з іменниками, особливо назвами тварин, утворює іменники експресивного характеру. Такі слова у розмовному мовленні виражають пестливе зменшення: fledgling – “бездосвідне дитя”, nestling – “малюк”, oakling – “дубочок”, princeling – “царівна”, catling – “киця”. У результаті поєднання денотативної основи cat із конотемою —ling виникають конотативні асоціації, які відносять слово до конотації меліоративності. О. Єсперсен у дослідженні суфікса —ling указував на можливість утворень зменшувального характеру [178: 424]. Конотація таких слів залежить від поєднання пестливості й зменшення в одне ціле значення, оскільки денотативне визначення розміру не викликає асоціацій, наприклад, seedling – “саджанець”.

     Суфікс ling також слугує формантом слів із пейоративно-зменшувальною конотацією. Мовець поєднує два конотативних значення для точної передачі негативних емоцій: bustling – “метушня”, groundling – “невибагливий читач/глядач”, hireling – “найманець”, nurseling – “улюбленець”, youngling – “молодчик”. Наведемо контекстний приклад: weakling – “слабка, безвільна людина”.

“In 1976, the late Israeli Prime Minister Itzhak Rabin used the expression “the fallout of the weaklings” to describe Israeli contempt for emigrants” [Magazine: Political Science Quarterly; December 1, 1999].

     Словник EL&C вказує на архаїчність даного суфікса [218]. Тож лексичні одиниці, меліоративного чи пейоративно-зменшувального характеру з конотемою ling супроводжуються асоціаціями часової віднесеності. Слід зазначити, що у дитячому мовленні суфікс продовжує слугувати формантом пестливого зменшення [196; 197].

-trix Суфікс trix розглядається у FMEU як формант лексики літературного стандарту [214]. Суфікс має денотативне значення персони жіночої статі: administratrix – “жінка адміністратор”, executrix – “душоприказниця”, inheritrix – “спадкоємиця”, prosecutrix – “обвинувачка”.

     О. Єсперсен наводить приклади із суфіксом trix, що не належать до офіційного словникового складу: admonitrix – “попереджуваниця” liberatrix – “визволителька”, victressrix – “переможниця” [178: 252]. Причина таких утворень – бажання вираження експресії, де суфікс trix відіграє роль надання основі асоціацій архаїчності та книжності.

     Більшість слів з суфіксом trix вийшла із загального вжитку: aviatrix – “жінка авіатор”, benefactrix – “благодійниця”, legislatrix – “законодавець”, oratrix – “оратор”, proprietrix – “власниця”. Треба зазначити, що в мові ділових паперів збереглись такі слова: administratrix, executrix, inheritrix. З вищенаведених причин суфікс trix відноситься до формантів конотації архаїчності та книжності.

     3.2.4. Конотативно-термінологічні афікси. Конотація термінологічності об’єднує групу афіксів, позбавлених емоційних ознак. Роль афікса в утворенні термінів вивчається Шевчук В. Н. [157]. Уживання даної лексики у розмовному мовленні супроводжується асоціаціями, а самі афікси мають властивість містити як денотативне значення, так і конотативне. Їх денотативне значення є інформативно спрямованим, конотативне носить індивідуальний характер, породжений мовленнєвим колективом та трансформований в індивідуальне асоціативне сприйняття. Сфера й мета використання, що асоціативно виникає при декодуванні афіксів, указує на їх конотативність. Процес проникнення афіксів-термінів у розмовне мовлення пов’язується нами з бажанням вираження експресії, афікси стають конотуючими, їх денотативне значення набуває конотативних відтінків.

anthropo- Префікс anthropo- належить до термінологізмів, яким властиве приєднання до термінологічних основ: anthropologist – “антрополог”, anthropometry – “антропометрія”, anthropophagi – “людоїди”. Аналіз показує, що префікс anthropo- і основи, з якими він зустрічається, однакові за асоціативним сприйняттям.

“A anthropometry, which is the scientific measurement of the human body…” [Scientific American, March 1990].

     Ми не можемо визнати, що префікс anthropo- посилює конотативне значення основи, при декодуванні даної лексики префікс указує на можливу сферу використання, повстаючи в уяві мовця як термінологізм, і доповнює денотацію основи “пов’язаний з живою істотою”.

bi-, tri-, quadri-/tetra-, penta- Префікси bi-, tri-, quadri-/tetra-, penta- з денотативним значенням числа рідковживані у розмовному мовленні через легку замінність розмовними денотативними еквівалентами. Уживання даних префіксів завжди супроводжується конотативними асоціаціями термінологічності: bicapsular – “двокапсульний”, triacid – “трикислотний”, pentahedral – “п’ятигранний”.

     Наведемо приклади вживання префікса для створення термінологічного ефекту: biannual – “двічі на рік”, bimonthly – “один раз на два місяці” (денотативні розбіжності значення розглянуто у Cool word of a day 1998 07 20) [190]. Як видно, при денотативній різниці конотативні асоціації, пов’язані з конотемою bi-, не змінились.

hetero- Префікс hetero- з денотативним значенням “відмінний від, інший” завдяки науковому прогресу почав з’являтись у розмовному мовленні. Одразу зазначимо, що слова вживаються у разі необхідності назвати термін: heteronyms – “слова, що однаково пишуться та по-різному вимовляються”. Денотативне значення може викликати негативну реакцію, проте ми не пов’язуємо це з префіксом hetero-. Наприклад, heteropraxy – “люди, що не є послідовниками своєї релігії” – роль конотеми hetero- полягає у створенні терміна.

homo- Префікс homo- належить до конотативно-термінологічних формантів homogeneous – “гомогенний”, homophobia – “гомофобія”. Терміни, що потрапили у розмовне мовлення, можуть викликати індивідуальні реакції та конотема homo- приєднується до термінологічних основ і при декодуванні викликає асоціації наукового мовлення, наприклад, оказіоналізм homocritical – “критики гомосексуалізму”.

“Robbed of their best argument on the narrow front, the homocritical, as they now like to call themselves, have had to shift ground to the broad question of the undesirability of homosexuality as such” [The Independent, Jan-Mar 1994].

infra- Префікс infra- належить до словотворчих елементів, які мають інтернаціональне застосування. При дослідженні прикладів ми дійшли до висновку, що слова не мають відтінку запозиченості та міжмовної вживаності, натомість при декодуванні префікса infra- виникають асоціації термінологічності, наприклад, один з недавніх оказіоналізмів infracaninophile – “прихильник знедолених”.

     Характерна особливість префікса — приєднуватись до нейтральних або термінологічних основ – сприяє утворенню ускладненого денотативного значення, що теж впливає на його конотативне сприйняття: infrasonic – “підтональний”, infrared – “інфрачервоний”.

intra- Префікс intra- належить до словотворчих формантів, що легко утворюють нові деривати, проте рідко вживаються у мовленні. Слова з префіксом intra- наділені конотаціями термінологічності: intracranial – “внутрішньочерепний”, intrafactory – “внутрішньозаводський”.

     Префікс можна використовувати для утворення терміноподібних слів з метою надання вагомості висловлюванню:

“…uncollected large-value fund transfers on its Fedwire, which gave rise to intraday or daylight overdrafts until day-end settlement.” [The Independent Review, summer 1997].

macro Префікс macro— денотативно означає “великий розмір”, “сфера” тощо. Дана лексика є технічною або науковою: macroapproach – “макро прохід”, macrobiosis – “довголіття”, macroblock – “макроблок”. При декодуванні %