Нешко Світлана Ігорівна

Нешко Світлана Ігорівна

завідувач кафедри

кандидат філологічних наук, доцент

e-mail: neshko.inyazdep@kart.edu.ua

Освіта:

Закінчила Харківський державний університет, 1997 р, спеціальність «Англійська мова та література», філолог, викладач англійської мови та літератури;

к.ф.н. зі спеціальності 10.02.04 – «Германські мови», доцент кафедри іноземних мов ДЦ №010415. Тема дисертації: «Афіксальне вираження конотації в англійській мові»

Напрямок наукової діяльності:

Спеціаліст в галузі мовознавства, яка дослідила афікси сучасної англійської мови та розподілила їх на конотативні групи, відповідно до впливу на асоціативні співзначення, що набувають кореневі основи.Довела важливість теоретичного осмислення проблеми граматичного, лексичного значення та співзначень афіксів, які впливають на конотацію лексичних одиниць, що зумовлене загальною орієнтацією лінгвістики на інтегральне, всебічне вивчення слова. Вказала шляхи досліджень слова у поєднанні його денотативного та конотативного аспектів. Саме конотація як складний динамічний феномен мови й мовлення дозволяє визначити всю сукупність співзначень слова.

Проаналізувала конотативні відмінності основ у міжмовному порівнянні, для уточнення можливостей передачі конотативних співзначень та виявила етноспецифічну сутність феномену конотації в афіксальних системах англійської та німецької мов.

Провела конотативний аналіз словотворчих елементів мови, що включив їх комплексний розгляд із подальшою розбивкою на дві основні групи: мовленнєвого та мовного типу афіксів. Уперше на матеріалі афіксів описала конотативні синонімічні ряди та визначила міжмовні відмінності англійської та німецької мов.

Практикуючий перекладач. Очолює групу перекладачів за міжнародною програмою TEMPUS, що сприяє розширенню кордонів та популяризації новітніх досягнень науковців України на Європейському просторі. Автор перекладів ряду художніх творів, опублікованих видавництвом «Мікко», співавтор Українсько-російського-англійсько-французько-польського розмовника для працівників залізничного транспорту. Розробила робочі програми з іноземної мови для підготовки працівників південної залізниці до Євро 2012.

Автор понад 30 наукових праць, з них: 21 стаття та тези, 9 методвказівок, є співавтором двох посібників.

https://scholar.google.com/citations?user=tzzbmuQAAAAJ&hl=en&authuser=3

http://orcid.org/0000-0001-7075-6805

 

Вибрані публікації:

 1. Нешко С.І. Влияние суффикса –ее на коннотативное значение слова в английском языке / С. І. Нешко. // Вісник Харківського державного університету: зб. наук. пр. / Константа – Харків, 1999. – С. 104–108.
 2. Нешко С.І. Конотативні труднощі при перекладі англійської лексики. / С. І. Нешко. // Методологічні проблеми перекладу на сучасному етапі: міжвузівський зб. наук. пр. / СумДУ – Суми, 1999. – С. 126–130.
 3. Нешко С.І. Зіткнення денотації та конотації. / С. І. Нешко. // Філологічні студії: Волинський Академічний Дім / Волинський університет ім. Л. Українки, Луцьк, 2001. – С. 88–94.
 4. Neshko S.I. The Development of Affix Connotative Meaning. / S. I. Neshko // Pragmatics and Beyond. – Kharkiv, 2001. – P. 49–50.
 5. Нешко С.І. Стилістичний та конотативний аналіз синонімів. / С. І. Нешко // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна / Константа – Харків, 2002. – Вип. 536. – С. 149–155.
 6. Нешко С.І Зіставлення міжмовних синонімів. / С. І. Нешко // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції з проблем вищої освіти: підготовка фахівців у галузях філології та лінгводидактики у вищих навчальних закладах / ХНУ – Харків, 2002. – С. 34-36.
 7. Нешко С.І. До питання конотативних та денотативних ознак лексичних одиниць. / С. І. Нешко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції: Динаміка наукових досліджень / Наука і освіта – Дніпропетровськ, 2003. – С. 36 – 38
 8. Нешко С.І. Конотативні вчення зарубіжних та вітчизняних лінгвістів. / С. І. Нешко // Науковий вісник / Волинський університет ім. Л. Українки – Луцьк, 2008. – Вип. 4. – С. 61–65.
 9. Нешко С.І. Евристичні засади виявлення конотації лексичних одиниць. / С. І. Нешко // Нова філологія: зб. наук.пр. / ЗНУ – Запоріжжя, 2009 – Вип. 36. – С. 15–20.
 10. Нешко С. І. Дослідження лексичних одиниць за їх конотативними та денотативними ознаками. / С. І. Нешко // Записки з романо-германської філології / Одеський національний університет імені І. І. Мечникова – Одеса: Фенікс, 2011. – Вип. 26. – С. 156–161.
 11. Нешко С. І. Особливість сприйняття термінологізмів та їх роль у мовленні. / С. І. Нешко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития – Одеса, 2012. – Том 27. – С. 38–44.
 12. Нешко С.І. Формування лексичної та граматичної компетенції студента. / С. І. Нешко, О. В. Гаврилова // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014 – Вип. 8, том 2: Серія: «Філологія» –С. 224–226
 13. Нешко С.І. Конотативний аналіз співставлення лексики близькоспоріднених мов / С. І. Нешко,
  О. В. Гаврилова // Сучасні дослідження з іноземної філології: збірник наукових праць Ужгородського національного університету /
  [відп. ред. Фабіан М.П.] – Ужгород: ПП «Аутдор-Шарк», 2015. – Вип. 13. – С. 24–29.

Навчально-методичні розробки:

 1. Нешко С.І. Методичні вказівки з розвитку навичок комунікативної компетенції з теми «Організація митного контролю перевезень на залізничному транспорті» / С. І. Нешко. – Харків: УкрДАЗТ, 2003. – 15 с.
 2. Нешко С.І. Методичні вказівки з розвитку розмовних навичок професійного спілкування з теми «Мій фах – маркетинг» / С. І. Нешко – Харків: УкрДАЗТ, 2004. – 30 с.
 3. Нешко С.І. Методичні вказівки та контрольна робота №4 з курсу «Ділова англійська мова» для студ. IV курсу заочного навчання факультету УПП. / С. І. Нешко – Харків.: УкрДАЗТ, 2006. – 22 с.
 4. Нешко С.І. Методичні вказівки та контрольна робота № 1 для студ. I курсу всіх спеціальностей заочної форми навчання / С. І. Нешко – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – 26 с.
 5. Нешко С.І. Методичні вказівки та контрольна робота №3 для студентів II курсу заочного навчання факультету УПП / С. І. Нешко – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 27 с.
 6. Нешко С.І. Методичні вказівки та завдання з позааудиторного читання для самостійної роботи студентів II курсу факультету економіки транспорту заочного навчання / С. І. Нешко, В.В. Кочина – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 40 с.
 7. Нешко С.І. Тестові завдання для самостійного оцінювання знань студентів I курсу всіх факультетів / С. І. Нешко – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Ч. 1. – 46 с.
 8. Нешко С.І. Business English for Railway Engineers: Підручник / С. І. Нешко, С. М. Донець, О. В. Ель Кассем, Л. І. Золотаревська – Харків: Форт, 2013. – 169 с.
 9. Нешко С.І. Business English in Rail Engineering: Підручник / С. І. Нешко, С. М. Донець, О. В. Ель Кассем, Л. І. Золотаревська – Харків: Форт, 2015. – 127 с.

Науково-дослідна робота:

напрямок наукової діяльності – конотативні дослідження лексики англійської та української мов.

«Комунікативна спрямованість навчального процесу при навчанні різним видам мовної діяльності»

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Нешко С.І. Дистанційне навчання як один із видів технології навчання іноземним мовам у технічному вузі / С. І. Нешко // Нові навчальні технології – гарант забезпечення якісні підготовки фахівців залізничного транспорту: тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 9 грудня 2002 р.) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2002. – С. 63.
 2. Нешко С.І. Впровадження нових підходів до підготовки студентів з іноземної мови / С. І. Нешко // Нові критерії підготовки фахівців з вищої освіти та науково-методичне забезпечення навчального процесу: тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків,
  8–9 грудня 2004 р.) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2004. – С. 23–24.
 3. Нешко С.І. Нові підходи до вивчення граматичного та лексичного значення афіксів / С. І. Нешко // Зростання ролі самостійної роботи студентів у процесі європейської інтеграції вітчизняної системи вищої освіти: тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії ( Харків,
  3–4 грудня 2008 р.) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – С. 29.
 4. Нешко С.І. Застосування нових підходів до підготовки студентів з іноземної мови / С. І. Нешко // Перехід на сучасний рівень методичного забезпечення навчального процесу вищої школи: проблеми і шляхи їх вирішення: тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 2-3грудня 2009 р.) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – С. 22–23.
 5. Нешко С.І. Характеристика найбільш популярних технологічних підходів (дистанційне навчання) / С. І. Нешко // Зростання ролі інформаційних технологій у формуванні науково-методичного забезпечення навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи: тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 7–8 грудня 2011 р.) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – С. 38–40.
 6. Нешко С.І. Підготовка акредитації вузів України та світові тенденції акредитування /
  С. І. Нешко // Підготовка вищого навчального закладу до акредитації у сучасних умовах: науково-методична складова: тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 5–6 грудня 2012 р.) / Укр. держ акад. залізн. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – С. 31–32.
 7. Нешко С.І. Тестування в кредитно-модульній системі організації навчального процесу / С. І. Нешко // Проблеми управління та удосконалення якості підготовки фахівців. Інтеграція освіти, науки та виробництва – запорука ефективності навчального процесу: тези наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 3–4 грудня 2014 р.) / Укр. держ акад. залізн. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – С. 34–35.

Керівництво науковою роботою студентів: 1 особа

 1. «Денотативно-конотативний аналіз залізничних термінів»

Стажування: Харківська національна академія міського господарства, Кафедра іноземних мов. Тема: «Підвищення ефективності підготовки та проведення екзаменаційних процедур» Звіт зі стажування. Наказ 227/в від 11.10.2016

Нагороди та подяки.

Почесна грамота Виконавчий комітет Московської районної в місті Харкові ради
Голова Московської районної в місті Харкові ради Л.Коновалов
за вагомий внесок у справу підготовки та виховання висококваліфікованих фахівців для залізничного транспорту України, активну наукову і громадсько-політичну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята Дня залізничника.
Подяка
Державна адміністрація залізничного транспорту України
В.о. генерального директора Укрзалізниці М.І. Сергієнко
за сумлінну працю на залізничному транспорті, вагомий внесок у його розвиток, високий професійний рівень і творчу ініціативу.
Посвідчення
Міністерство інфраструктури України
Державна адміністрація залізничного транспорту України
Генеральний директор Укрзалізниці В.В. Козак
Нагороджена знаком «Залізнична слава» ІІІ ступеня
Подяка
Харківський міський голова Г.А. Кернес
за багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти и науки міста Харкова та з нагоди професійного свята – Дня залізничника.
Почесна грамота
Начальник регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» М.Г.Уманець
за вагомий особистий внесок у розвиток залізничного транспорту,підготовку фахівців для заличної галузі, високий професіоналізм та з нагоди Дня залізничника.
Почесна грамота
Міністерство освіти і науки України
Міністр С.М. Ніколаєнко
за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність.
Подяка
Голова Харківської обласної державної адміністрації І.Райнін
за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у реалізацію завдань сучасної державної політики в галузі освіти та з нагоди 85-річчя від дня заснування закладу.

 

Член міжнародної спілки TESOL — Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Англійська мова бакалавріат / магістратура
2 Ділова англійська мова бакалавріат / магістратура
3 Практичний курс (англійська мова) аналітичне читання 035  бакалавріат
4 Вступ до перекладознавства 035  бакалавріат