Радченко Ірина Борисівна

Радченко Ірина Борисівна,

старший викладач

e-mail:  radchenko.inyazdep@kart.edu.ua

Освіта: У 1990 році закінчила Харківський державний університет ім. О.М.Горького та получила кваліфікацію викладача французької та англійської мов.
Автор понад 33 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи ст. викладачем Радченко І.Б. видано та підготовлено до друку 6 наукових статей, 15 науково-методичних та 12 навчально-методичних розробок.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=g0Yo_VEAAAAJ&hl=ru

http://orcid.org/0000-0002-7853-1990

Вибрані публікації:

Наукові та навчально-методичні роботи:

 1. Радченко И.Б. Проблемы коннотативной адекватности английской и русской лексики / І. Б. Радченко // Методологічні проблеми перекладу на сучасному етапі : зб. наук. пр. / СумДУ – Суми, 1999. – С. 148–152. (без номера)
 2. Радченко І.Б. Культурологічна конотація як важливий фактор міжмовного спілкування / І. Б. Радченко // Проблеми сучасної зарубіжної літератури. Проблеми сучасної лінгвістики : Гуманітарний Вісник / ЧДТУ – Черкаси, 2001. – Число 5 : Серія: «Іноземна філологія» – С. 202–204.
 3. Радченко І.Б. Про деякі засоби утворення іронії / І. Б. Радченко // Філологічні студії : науковий часопис / Волинський державний університет ім. Л. Українки – Луцьк, 2001. – № 2 –С. 118–121.
 4. Радченко І.Б. Освоєння нового слова через конотативне осмислення / І. Б. Радченко // Проблеми сучасної зарубіжної літератури. Проблеми сучасної лінгвістики : Гуманітарний Вісник / ЧДТУ – Черкаси, 2002. – Число 6 : Серія: «Іноземна філологія»–С. 181–183.
 5. Радченко И.Б. Эмфемизмы как проявление индивидуально-психологического и социального поведения человека / І. Б. Радченко // Романо-германська філологія / Вісник ХДУ – Харків, 1999. – № 424 –
  С. 17–22.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Радченко І.Б. Нові інформаційні технології в навчанні / І. Б. Радченко // Зростання ролі інформаційних технологій у формуванні науково-методичного забезпечення навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи : тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 7–8 грудня 2011 р.) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2011. – С. 43–44.
 2. Радченко І.Б. Удосконалення професійних якостей викладача іноземних мов./ І. Б. Радченко // Підготовка вищого навчального закладу до акредитації у сучасних умовах: науково-методична складова : тези доп. наук.-метод.конф. кафедр академії (Харків, 5–6 грудня 2012 р.) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2012. – С. 39.
 3. Радченко І.Б. Основи організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів./ І. Б. Радченко // Проблеми управління та удосконалення якості підготовки фахівців. Інтеграція освіти, науки та виробництва – запорука ефективності навчального процесу : тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 3–4 грудня 2014 р.) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – С. 41.
 4. Радченко І.Б. Упровадження електронного навчання в учбовий процес ВНЗ / І. Б. Радченко // Фактори розвитку педагогіки і психології в ХХІ столітті : зб.тез міжнар. наук.-практ. конф.(Харків, 12–13 червня 2015р.) – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень»,2015. – С.28–30.
 5. Радченко І.Б. Тьютор у системі кадрового забезпечення дистанційної освіти в США / І. Б. Радченко // Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем виховання і освіти : зб. тез між нар. наук.-практ. конф. (Харків,
  24–25 липня 2015 р.) – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2015. –С. 28–30.

Науково-методичні розробки:

 1. Радченко І.Б. Методичні вказівки з розвитку навичок професійно орієнтованого читання технічних текстів для студентів
  II курсу факультетів УПП, механічного та будівельного (французька мова) / І. Б. Радченко – Харків : УкрДАЗТ, 2008. – 34 с.
 2. Радченко І.Б. Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції за країнознавчою темою «Франція» для студентів I курсу всіх факультетів (французька мова) / І. Б. Радченко – Харків : УкрДАЗТ, 2009. – 34 с.
 3. Радченко І.Б. Тестові завдання для самостійного оцінювання знань студентів I та II курсу всіх факультетів (французька мова) / І. Б. Радченко – Харків : УкрДАЗТ, 2011. – 34 с.
 4. Радченко І.Б. Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції за країнознавчою темою «Українська державна академія залізничного транспорту»/ І. Б. Радченко – Харків : УкрДАЗТ, 2013. – 18 с.
 5. Радченко І.Б. Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції до розмовної теми «Україна» (французька мова) / І. Б. Радченко – Харків : УкрДАЗТ, 2013. – 22 с.

Керівництво науковою роботою студента: 1 особа

«Умовний спосіб у сучасній французькій мові»

Стажування: Харківська національна академія міського господарства. Тема: «Англомовна методична термінологія» Звіт зі стажування. Наказ 210/в від 01.10.12

Член міжнародної спілки TESOL — Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 англійська мова  Бакалавріат
2 Ділова англійська мова  Бакалавріат
3 Неологія 035/ Бакалавріат